• OBJAVLJENO: 13.01.2020.
6.telefonska sjednica
Ministrica pravosuđa ovlaštena za potpisivanje Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine

Z A P I S N I K

 

Sa 6. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, održane 13.01.2020.godine (ponedjeljak).

Na telefonskoj sjednici kontaktirani su svi ministri u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Aida Obuća  predložila je da se na telefonskoj sjednici razmatra:

1.Zaključak o ovlaštenju za potpisivanje Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH.

 Ad 1.

Uvodno obrazloženje po prvoj tačci dnevnog reda premijer Aida Obuća, nakon čega je donesen s lj e d e ć i:

 Z A K LJ U Č A K

1. Vlada Bosansko-podrnjskog kantona Goražde ovlašćuje ministra za pravosuđe, upravu i radne odnose Natašu Danojlić da može u ime Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde potpisati Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.