• OBJAVLJENO: 31.01.2020.
7.telefonska sjednica
Usvojen Plan raspolaganja nepokretnom i pokretnom imovinom koja se ne koristi za 2020.godinu

Z A P I S N I K

Sa 7. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, održane 31.01.2020.godine (petak).

Na telefonskoj sjednici kontaktirani su svi ministri u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Aida Obuća  predložila je da se na telefonskoj sjednici razmatra:

 1. Odluka o usvajanju Plana raspolaganja nepokretnom i pokretnom imovinom koja se ne koristi za 2020.godinu.

 Ad 1.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zbog hitnosti donošenja odluke u prisustvu sekretara Vlade  pozvala je telefonski ministre, te nakon njihove saglasnosti  donijeti su s lj e d e ć i:

O D L U K A

o  usvajanju Plana raspolaganja nepokretnom i pokretnom imovinom koja se ne koristi za 2020.godinu

 Član 1.

Ovom Odlukom Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je usvojila Plan raspolaganja nepokretnom i pokretnom imovinom koja se ne koristi za 2020.godinu.

 Član 2.

Plan raspolaganja nepokretnom i  pokretnom imovinom koja se ne koristi za 2020.godinu je sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj  ploči Kantona, a  naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

 

PLAN RASPOLAGANJA

NEPOKRETNOM I POKRETNOM IMOVINOM KOJA SE NE KORISTI ZA 2020. GODINU

Član 1.

(Predmet)

                Plan raspolaganja nepokretnom i pokretnom imovinom se odnosi na imovinu kantona koja se ne koristi u skladu sa članom 8. stav 5. Zakona o imovini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Pod raspolaganjem imovinom podrazumijeva se raspolaganje definisano odredbama člana 3. tačka c) Zakona o imovini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 Član 2.

(Vrsta imovinskih dobara)

                Ovim planom određuje se vrsta imovinskih dobara kojima se raspolaže u toku 2020. godine, koji uključuje vrijednost imovine, način i uslove raspolaganja, te postupak i kriterije za njeno raspolaganje.

Imovinska dobra kantona koja su predmet plana raspolaganja, razvrstane po  evidenciji  u 2020. godini su:

r/b VRSTA IMOVINE ADRESA
1. Motorno vozilo VW Passat 2.0 TDI

GODINA PROIZVODNJE: 2008

BROJ ŠASIJE: WVWZZZ3CZ9P023336

BROJ MOTORA: CBA237603                                        SNAGA I ZAPREMINA MOTORA: 103/1968

NEREGISTROVANO

Višegradska 2a Goražde
2. PUTNIČKO MOTORNO VOZILO NISSAN TERRANO II R20

GODINA PROIZVODNJE: 2008

BROJ ŠASIJE: VSKTVUR20U0442100

BROJ MOTORA: 214400Y

SNAGA I ZAPREMINA MOTORA: 92/2664

REGISTARSKI BROJ: K59-J-289

Ul. Zaima Imamovića
3. PUTNIČKO MOTORNO VOZILO  LADA NIVA

GODINA PROIZVODNJE: 2006

BROJ ŠASIJE: XTA21310060074792

BROJ MOTORA: 212148481743

SNAGA I ZAPREMINA MOTORA: 59/1690

REGISTARSKI BROJ: T91-E-209

Ul. Zaima Imamovića
4. TERETNO MOTORNO VOZILO  TAM 75 TS-KIPER N2

GODINA PROIZVODNJE: 1980

BROJ ŠASIJE: 00066089

BROJ MOTORA: 15291

SNAGA I ZAPREMINA MOTORA: 75/3860

NEREGISTROVANO

5. PUTNIČKO MOTORNO VOZILO  OPEL ASTRA F-CC BENZIN

GODINA PROIZVODNJE: 1997

BROJ ŠASIJE: W0L0TFF19WA047056

BROJ MOTORA: X14NZ19726652

SNAGA I ZAPREMINA MOTORA: 44/1389

NEREGISTROVANO

   6. TERENSKO MOTORNO TOYOTA 4-RUNNER DIZEL N13

GODINA PROIZVODNJE:1998

BROJ ŠASIJE: KZN1850053423

BROJ MOTORA: 1KZ06046

SNAGA I ZAPREMINA MOTORA: 92/2982

NEREGISTROVANO


Član 3.

(Osnovne odredbe o načinu raspolaganja)

Raspolaganje imovinom Kantona iz člana 2. se vrši putem javnog natječaja, što podrazumijeva raspolaganje na način propisan Zakonom o stvarnim pravima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 66/13 i 100/13) i podzakonskim propisima donesenim na temelju Zakona, ukoliko nije drugačije određeno posebnim zakonom.

 Član 4.

(Podjela na LOT-ove)

U cilju efikasnijeg korištenja imovine kantona , raspolaganje imovinom iz Člana 2. se razvrstava  na slijedeće lotove:

        

Redni broj.

LOT OPIS IMOVINE U LOTU
1. LOT 1 MOTORNO VOZILO VW Passat 2.0 TDI

GODINA PROIZVODNJE: 2008

BROJ ŠASIJE: WVWZZZ3CZ9P023336

BROJ MOTORA: CBA237603                                        SNAGA I ZAPREMINA MOTORA: 103/1968

NEREGISTROVANO

2. LOT 2 PUTNIČKO MOTORNO VOZILO NISSAN TERRANO   II R20

GODINA PROIZVODNJE: 2008

BROJ ŠASIJE: VSKTVUR20U0442100

BROJ MOTORA: 214400Y

SNAGA I ZAPREMINA MOTORA: 92/2664

REGISTARSKI BROJ: K59-J-289

3. LOT 3 PUTNIČKO MOTORNO VOZILO  LADA NIVA

GODINA PROIZVODNJE: 2006

BROJ ŠASIJE: XTA21310060074792

BROJ MOTORA: 212148481743

SNAGA I ZAPREMINA MOTORA: 59/1690

REGISTARSKI BROJ: T91-E-209

4. LOT 4 TERETNO MOTORNO VOZILO  TAM 75 TS-                      KIPER N2

GODINA PROIZVODNJE: 1980

BROJ ŠASIJE: 00066089

BROJ MOTORA: 15291

SNAGA I ZAPREMINA MOTORA: 75/3860

NEREGISTROVANO

5. LOT 5 PUTNIČKO MOTORNO VOZILO  OPEL ASTRA F-CC BENZIN

GODINA PROIZVODNJE: 1997

BROJ ŠASIJE: W0L0TFF19WA047056

BROJ MOTORA: X14NZ19726652

SNAGA I ZAPREMINA MOTORA: 44/1389

NEREGISTROVANO

6. LOT 6 TERENSKO MOTORNO TOYOTA 4-RUNNER DIZEL N13

GODINA PROIZVODNJE: 1998

BROJ ŠASIJE: KZN1850053423

BROJ MOTORA: 1KZ06046

SNAGA I ZAPREMINA MOTORA: 92/2982

NEREGISTROVANO

Zainteresovana lica mogu se prijaviti za raspolaganje imovinom  za svu imovinu u okviru jednog LOT-a, ili za više lotova.

Član 5.

(Postupak)

                Postupak raspolaganja imovinom iz člana 4. ovog Plana je javni natječaj, odnosno licitacija putem pribavljanja zatvorenih ponuda. Postupak raspolaganja, odnosno prodaje realizovat će Komisije za prodaju koje će posebnim rješenjem imenovati rukovodioci Kantonalnih institucija za ona motorna vozila koja su u njihovom vlasništvu ili su im dodjeljena na korištenje.

Javni poziv za raspolaganje objavljuju se  u roku od 60 dana od dana donošenja Plana od strane Vlade Bosansko-podrnjskog kantona Goražde na način propisan Zakonom. Javni pozivi se raspisuju na osnovu Odluke Vlade u skladu sa kriterijima iz Člana 6. i 7. ovog Plana.

 Član 6.

(Opšti kriteriji za raspolaganje)

Kriterij za redovno raspolaganje imovinom iz Člana 4.  za sve LOT-ove  je:

  • Tržišna cijena, odnosno cijena utvrđena u Javnom pozivu za licitaciju;

 Član 7:

(Specifični kriteriji za svaki LOT)

                Obzirom da se radi o pokretnoj imovini koja nema značaj za privredni razvoj i ulaganje Kriteriji  za raspolaganje imovinom za svaki pojedinačni LOT definisaće se u javnom natječaju, odnosno licitaciji za raspolaganje, odnosno prodaju i to na način da se odredi početna cijena odnosno tržišna vrijednost imovine, a osnovni kriterij za raspolaganje jeste najveća ponuđena cijena za imovinu definisanu u ovom Planu, koja ne može biti manja od tržišne cijene. Tržišne cijene za  imovinu iz ovog Plana su sljedeće:

        

Redni broj.

LOT OPIS IMOVINE U LOTU POČETNA PRODAJNA CIJENA (KM)
1. LOT 1 MOTORNO VOZILO VW Passat 2.0 TDI

GODINA PROIZVODNJE: 2008

BROJ ŠASIJE: WVWZZZ3CZ9P023336

BROJ MOTORA: CBA237603                                        SNAGA I ZAPREMINA MOTORA: 103/1968

NEREGISTROVANO

13.000,00
2. LOT 2 PUTNIČKO MOTORNO VOZILO NISSAN TERRANO II R20

GODINA PROIZVODNJE: 2008

BROJ ŠASIJE: VSKTVUR20U0442100

BROJ MOTORA: 214400Y

SNAGA I ZAPREMINA MOTORA: 92/2664

REGISTARSKI BROJ: K59-J-289

3.000,00
3. LOT 3 PUTNIČKO MOTORNO VOZILO  LADA NIVA

GODINA PROIZVODNJE: 2006

BROJ ŠASIJE: XTA21310060074792

BROJ MOTORA: 212148481743

SNAGA I ZAPREMINA MOTORA: 59/1690

REGISTARSKI BROJ: T91-E-209

1.500,00
4. LOT 4 TERETNO MOTORNO VOZILO  TAM 75 TS-KIPER N2

GODINA PROIZVODNJE: 1980

BROJ ŠASIJE: 00066089

BROJ MOTORA: 15291

SNAGA I ZAPREMINA MOTORA: 75/3860

NEREGISTROVANO

980,00
5. LOT 5 PUTNIČKO MOTORNO VOZILO  OPEL ASTRA F-CC BENZIN

GODINA PROIZVODNJE: 1997

BROJ ŠASIJE: W0L0TFF19WA047056

BROJ MOTORA: X14NZ19726652

SNAGA I ZAPREMINA MOTORA: 44/1389

NEREGISTROVANO

1.000,00
6. LOT 6 TERENSKO MOTORNO TOYOTA 4-RUNNER DIZEL N13

GODINA PROIZVODNJE: 1998

BROJ ŠASIJE: KZN1850053423

BROJ MOTORA: 1KZ06046

SNAGA I ZAPREMINA MOTORA: 92/2982

NEREGISTROVANO

7.000,00

 Član 8.

(Postupak za provođenje raspolaganja)

                Komisije za provođenje postupka raspolaganja provode Javni poziv u vremenskom periodu predviđenom za raspolaganje.

Javni poziv za  raspolaganje traje minimalno 15 dana.

Javni poziv obavezno sadrži opšte kriterije iz Člana 6. ovog Plana i rok trajanja Javnog poziva.

U javnom pozivu odrediće se uslovi u pogledu podobnosti ponuđača za kupovinu  imovine iz ovog Plana.

Procedura i postupak prodaje izvršiće se shodno odredbama člana 11. Zakona o imovini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj:5/11 i 8/16) i odredbama  Uredbe  o  prodaji  sredstava („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj:9/16 i 7/17).

Član 9.

(Ocjenjivanje ponuda u okviru raspolaganja)

Prilikom ocjenjivanja ponuda ocjenjuju se finansijski ekvivalenti. Ponuđač koji je dostavio finansijski najveću ponudu je ponuđač koji će biti odabran od strane komisije kao najpodobniji za zaključivanje ugovora.

 Član 10.

Plan stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a  naknadno će  se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.