• OBJAVLJENO: 27.02.2020.
43.sjednica
Osnovan Koordinacioni tim za borbu protiv trgovine ljudima

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 41. i 42. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 

2.1. Zaključak koji se odnosi na Izvještaj o radu Kantonalne uprave za šumarstvo za 2019. godinu;

2.2. Informacija o inicijativi J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde za osnivanje Zaštićenog pejzaža „Memorijalno-spomenički kompleks „Posestra“;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde o razrješenju predsjednika i članova privremenog Nadzornog odbora i Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde o imenovanju Nadzornog odbora JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde na mandatni period od četiri godine;

2.4. Zaključak o davanju ovlaštenja ministru za privredu BPK Goražde, da shodno Pravilniku o ustupanju na privremeno korištenje objekata, zemljišta, i mjesta na Antenskim stubovima, na RTV objektima.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda 614100 (JAO 002) – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica) za 2020. godinu.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

4.1. Odluka o osnivanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima;

4.2. Odluka o davanju saglasnosti Policijskom komesaru Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde za potpisivanje Ugovora o javnoj nabavci municije;

4.3. Odluka o imenovanju Policijskog odbora.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik, o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistemtatizaciji radnih mjesta;

5.2. Odluka o davanju prethodne saglasnosti na imenovanje direktora JU SSŠ Džemal Bijedić Goražde.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za  finansije: 

6.1. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec februar 2020.godine.              

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

7.1. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“.           

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

8.1. Nacrt Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

9.1. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o uslovima, načinu i kriterijima za ostvarivanje drugih prava u skladu sa posebnim propisom;

9.2. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o uslovima, načinu i kriterijima za odobravanje jednokratne novčane pomoći za socijalne potrebe braniocima i članovima njihovih porodica BPK Goražde;

9.3. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o uslovima, načinu, kriterijima i postupka za raspodjelu sredstava za rad udruženje koja se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta i finansiranja/sufinansiranja projekata i aktivnosti udruženja boračkih populacija;

9.4. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na izgradnju nišana/nadgrobnih spomenika i spomen obilježja;

9.5. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje branilaca i članova njihovih porodica;

9.6. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o uslovima, načinu i kriterijima za utvrđivanje prava na besplatnu i povlaštenu vožnju;

9.7. Odluka o davanju saglasnosti na Program sa izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda 614200-Tekući transferi pojedincima.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Odluka o usvajanju Elaborata Glavne centralne popisne komisije za popis imovine, zaliha, potraživanja i obaveza na dan 31.12.2019. godine;

10.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Vlade BPK Goražde sa ekonomskog koda 614100 – Tekući transferi drugim nivoima vlasti;

10.3. Odluka o imenovanju Komisije za prodaju službenih motornih vozila koja se ne koriste putem pribavljanja zatvorenih pismenih ponuda;

10.4. Razmatranje dopisa upućenih Vladi BPK-a Goražde;

10.5. Odluka o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći;

10.7. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu.

11. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 43.redovnoj sjednici uvrdila je Nacrt Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade te ga uputila Skupštini BPK u dalju proceduru.

Istovremeno, Vlada je iz procedure povukla nacrt ovog zakona iz 2016. godine koji je prošao javne rasprave ali koji, zbog nemogućnosti usaglašavanja zakonskih odredbi sa Zakonom o stvarnim pravima, nije nikad u formi prijedloga upućen na razmatranje i usvajanje.

Donošenjem Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, kako je istaknuto, očekuje se poboljšanje stanja u ovoj oblasti te regulisanje bolje i odgovornije veze između velikog broja etažnih vlasnika na području našeg kantona i upravitelja zgrada. Ovim zakonom, po prvi put regulisano je i održavanje zajedničkih dijelova u novoizgrađenim zgradama.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, s ciljem ispunjenja obaveza iz Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima Bosne i Hercegovine 2020-2023. Vijeća ministara BiH, Vlada je usvojila Odluku o osnivanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima.

Jedan od zadataka ovog tima, u čijem sastavu su predstavnici svih institucija u BPK Goražde i organizacija civilnog društva koji u svojoj nadležnosti, ovlaštenjima i djelatnostima imaju poduzimanje aktivnosti koji su u direktnoj ili indirektnoj vezi s borbom protiv trgovine ljudima, je izrada prijedloga Akcionog plana BPK Goražde za provedu ove Strategije i njegovo dostavljanje Vladi na usvajanje.

Nakon što je primila k znanju Informaciju o radno-konsultativnom sastanku sa Nezavisnim strukovnim sindikatom uposlenih u zdravstvu na području BPK Goražde, Vlada je zadužila Pregovarački tim Vlade da sačini novi prijedlog protokola o vođenju pregovora i uputi ga Sindikatu sa pozivom za njegovo potpisivanje i nastavak pregovora. Ovo je kako je istaknuto jedini zakonski put za vođenje novih pregovora, budući da prethodni nisu uspjeli.

Vlada je primila k znanju Informaciju Ministarstva privrede o inicijativi JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde za osnivanje Zaštićenog pejzaža „Memorijalno-spomenički kompleks „Posestra te formirala radnu grupu koja će analizirati zakonske propise i u roku od 30 dana Vladi predložiti dalje korake ka njenoj realizaciji.

Data je saglasnost na Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda– Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica) za 2020. godinu u iznosu od 160.000 KM, te imenovan koordinator Vlade za Projekt CEB II- Rekonstukciju podstojećeg i izgradnju novog dijela Doma za stara i iznemogla lica na području BPK, na osnovu Sporazuma o saradnji sa Federalnim ministarstvom za raseljena lica na provođenju državnog projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“.

Usvojen je i Program utroška sredstava Vlade BPK Goražde sa ekonomskog koda  – Tekući transferi drugim nivoima vlasti u iznosu od 250.000 KM, kao i Elaborat Glavne centralne popisne komisije za popis imovine, zaliha, potraživanja i obaveza budžetskih korisnika na dan 31.12.2019. godine.

Vlada je na prijedlog Ministarstva za finansije odobrila tekuće transfere Gradu Goražde i općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona za februar ove godine. Za isti mjesec, utvrđena je osnovica za plaće i visina naknade za topli obrok korisnicima budžeta.

Policijskom komesaru Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde Vlada je dala saglasnost za potpisivanje Ugovora o javnoj nabavci municije, a ministru za privredu Ugovora o izvođenju radova na redovnom (zimskom) održavanju regionalne ceste R 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2020.godinu.

Na 43.redovnoj sjednici Vlada je dala prethodnu saglasnost Školskom odboru Srednje stručne škole  „Džemal Bijedić“ Goražde za imenovanje Sedina Hadžimusića, profesora historije za direktora ove škole na period od četiri godine.

Na period od četiri godine, na prijedlog Ministarstva za unutrašnje poslove, imenovani su članovi Policijskog odbora za policijske službenike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Takođe, Vlada je dala saglasnost na odluke Skupštine JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde o razrješenju privremenog i imenovanju Nadzornog odbora JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde na mandatni period od četiri godine.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.