• OBJAVLJENO: 15.03.2006.
Održana 129.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

I ove zime Vlada finansira nabavku ogrijeva za one najugroženije!
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 129.redovnoj sjednici, održanoj 11.10.2005.godine usvojila je Smjernice i ciljeve fiskalne politike u 2006. godini, dokument koji predstavlja osnovu za izradu Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2006. godinu.
Vlada je dala saglasnost Premijeru BPK-a Goražde da sa privrednim društvom „Okac“ d.o.o. iz Goražda zaključi Ugovor o izvođenju radova na sanaciji puta Hrenovica-Mesići , čija je ukupna vrijednost 477.000,00 KM. Saglasnost da zaključi Anex I Ugovora za izradu glavnog izvedbenog projekta sanacije ulice Zaima Imamovića u Goraždu, vrijednog 1.740,00 KM dobio je ministar privrede Ferid Bučo, kome je Vlada odobrila i ovjeravanje ispostavljene situacije po zaključenim ugovorima u kojima je ugovorna strana i investitor Ministarstvo za privredu.
Vlada BPK Goražde na ovoj sjednici, usvojila je odluke o otplatama prispjelih rata za izmirenje duga za isporučenu električnu energiju „Fabrike vode“ d.o.o. Vitkovići u iznosima od 8.483,33 KM i 6.285,34 KM, odluke o odobravanju novčane pomoći za rad udruženja boračkih populacija u visini od 5.900,00 KM za mjesec septembar 2005. godine, kao i odluke o odobravanju novčane pomoći u iznosu od 985,00 KM na ime naknade za rad Ljekarske komisije koja daje nalaz i mišljenja nadležnom organu po pitanjima ostvarivanja prava boraca i članova njihovih porodica. Odobrena su i sredstva u iznosu od 2.156,00 KM za troškove banjsko-klimatskog liječenja 4 pacijenta, pripadnika boračkih populacija u RRC“Fojnica“ u Fojnici. Predlagaču, Ministarstvu za boračka pitanja Vlada je vratila na doradu Pravilnik o načinu ostvarivanja prava po osnovu preostale radne sposobnosti za pripadnike boračkih populacija, te izvršila izmjenu Odluke o imenovanju Odbora za obilježavanje značajnih događaja i datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995 godina , tako što je umjesto dosadašnjeg predsjednika ovog odbora Nermane Sofović, imenovala Vahida Dumnanjića, a za člana, umjesto Osmana Somuna, imenovan je Amir Duhović.
Zavodu za javno zdravstvo BPK Goražde Vlada je odobrila isplatu novčanih sredstava u iznosu od 7000,00 KM za finansiranje troškova obavljanja javno-zdravstvene djelatnosti na ime realizacije usvojenih projekata, a za troškove implemenatacije projekta „Dom“, odnosno za troškove po II privremenoj situaciji izgradnje zgrade „Dom“, sredstva u iznosu od 53.270,29 KM odobrena su firmi „Kaja Company“.
Vlada je odobrila i sredstva u iznosu od 14.000,00 KM Domu zdravlja „dr. Isak Samokovlija“ u Goraždu kao finansijsku podršku u realizaciji III granta Vlade Japana ovoj zdravstvenoj ustanovi.
Novčanim sredstvima u visini od 4.800,00 KM Vlada će i ove godine pomoći nabavku ogrijevnog drveta za 20 socijalno ugroženih porodica i 20 porodica penzionera, a sredstva u iznosu od 4000,00 KM usmjerena su kao pomoć za samodrživi rad Crvenog križa Bosansko-podrinjskog kantona. Novčana sredstva u istom iznosu, ( 4000,00 KM) Vlada kantona odobrila je i JU Dom za stara i iznemogla lica kao pomoć za realizaciju projekta zagrijavanja prostorija Doma.
Redovne novčane tranše, za mjesec septembar Vlada je odobrila i JP RTV BPK Goražde u iznosu od 5.800,00 i Radio Prači u iznosu od 1700,00 KM.
Vlada je dala svoju saglasnost za izvođenje građevinskih radova u dvije škole: OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“Vitkovići za sanaciju mokrog čvora do iznosa od 6000,00 KM i Srednjoj stručnoj školi „Džemal Bijedić“ Goražde za sanaciju podrumskih prostorija u iznosu od 8.243,30 KM .
Goraždanskom muftijstvu za vjerske i općekulturne aktivnosti u mjesecu ramazanu, Vlada BPK-a Goražde odobrila je sredstva u iznosu od 3000,00 KM , dok su iznosi od 791,00 KM, 450,00 KM i 400,00 KM odobreni: Udruženju žena „Motiv“; za kupovinu 15 primjeraka knjige „Druga strana života“ dr Emine Švrake; pomoć u organizovanju Konferencije četiri nevladine organizacije (SGV pokret za ravnopravnost u BiH, Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca, Hrvatsko narodno vijeće i ANI „Krug 99“.)
Do kraja 129.redovne sjednice, članovi Vlade BPK –a Goražde na doradu predlagačima vratili su projekat Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstva za privredu pod nazivom „Sanacija putnih komunikacija za povratnike“ i Pravilnik o troškovima skladištenja i postupanja sa robama oduzetim u inspekcijskom nadzoru Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde.
Ispred Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao kandidat za obuku trenera u javnim nabavkama, određen je Emir Sijerčić, diplomirani pravnik , dok je Muhidin Pleh, dipl. ecc, uposlen u Kantonalnom stambenom fondu Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline dobio saglasnost Vlade da u ime Bosansko-podrinjskog kantona kao vlasnika stanova može potpisivati sve akte vezane za proces otkupa stanova u ulici Zdravstvenih radnika br.20-22 u Goraždu.
Nakon poduže rasprave o davanju saglasnosti za popunu državnih službenika i ponuđenim prijedlozima, Vlada je ovlastila Premijera BPK-a Goražde da u skladu sa iskazanim potrebama procijeni i odobri potrebu za raspisivanje konkursa za prijem državnih službenika u organima uprave ovog kantona.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.