• OBJAVLJENO: 10.07.2020.
57.sjednica
Izvdojeno oko 800.000 KM za modernizaciju i sanaciju dijela puteva R 448 i R 448 a; usvojena četiri prijedloga i jedan nacrt zakona

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje Zapisnika sa 56. redovne, 8 i 9 vanredne i 10. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu – Direkcija za ceste BPK Goražde na izmjene i dopune Plana i programa Direkcije za ceste BPK Goražde za 2020.godinu;

2.2. Zaključak o davanju saglasnosti Premijeru BPK Goražde da zaključi Ugovor o izvođenju radova na sanaciji dijelova puta R 448, dionica Hranjen-Bare, između Vlade BPK Goražde sa jedne i privrednog društva „Okac“ d.o.o. sa druge strane;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti na produženje Ugovora za zakup kancelarijskog prostora u prostorijama Privredne banke – filijala Goražde za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo;

2.4. Zaključak o davanju saglasnosti Premijeru BPK Goražde da potpiše Ugovor o izvođenju radova na modernizaciji regionalnog puta R 448a Osanica-Ilovača-Prača, dionica Jezero – Brzača sa privrednim društvo „Okac“ d.o.o. Goražde;

2.5. Odlluka o davanju saglasnosti Kantonalnojh upravi za šumarstvo-Ministarstvo za privredu BPK Goražde za nabavku kompjuterske opreme;

2.6. Odluka o donošenju „Programa Ruralnog razvoja za 2020.godinu“ utvrđen u budžetu Ministarstva za privredu BPK Goražde na ekonomkom kodu 614 300 TEK 002-Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Ruralni razvoj za 2020.godinu;

2.7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o taksi prijevozu u BPK-a Goražde;

2.8.Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Zakona o turizmu BPK-a Goražde;

2.9. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o ustupanju na privremeno korištenje objekata, zemljišta i mjesta na antenskim stubovima, na RTV-objektima u vlasništvu Vlade BPK-a Goražde;

2.10. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – „Podrška sajmovima koji se održavaju na području kantona“;

2.11. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime nabavke vage za kontrolu osovinskog opterećenja, ukupne dopuštene mase i dimenzija vozila na javnim cestama;

2.12. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Zakona o boravišnoj taksi BPK-a Goražde.                      

3.  Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka  pitanja:

3.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja realizacije Projekta “Poboljšanje statusa boračke populacije sa prostora BPK Goražde“ u 2020.godini;

3.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja rada Fondacije „Istina za Goražde“ BPK Goražde;

3.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja VIII Biciklističkog maratona „Goražde-Srebrenica 2020.“.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje fakture, broj: 196-150-ZR od 29.05.2020. ispostavljene po osnovu Ugovora, broj: 08-33-189-286/20 od 15.04.2020.godine;

4.2. Zaključak o davanju saglasnosti ministru da zaključi Ugovor o djelu;

4.3. Odluka o utvrđivanju visine koeficijenata za obračun novčanih i drugih materijalnih davanja po osnovu socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom;

4.4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom;

4.5. Odluka o davanju saglasnosti na Tekst i potpisivanje Ugovora o sufinansiranju Projekta „Uspostava dijaliznog censtra u Goraždu“ pri JZU Kantonalnoj bolnici Goražde.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Odluka o odobravanju I (prvog) od ukupno II (dva) jednaka djela novčanih sredstava Sportskom savezu za sport i rekreaciju invalida BPK Goražde za 2020.;

5.2. Odluka o odobravanju I (prvog) i II (drugog) dijela jednaka djela od ukupno XII (dvanaest) dijelova novčanih sredstava Sportskom  savezu BPK Goražde za 2020.;

5.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK Goražde d.o.o. na ime VI (šeste) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2020. godinu;

5.4. Zaključak o primanju k znanju Informacije o broju odjeljenja u osnovnim školama za školsku 2020/21 godinu;

5.5. Odlluka o davanju saglasnosti ministarstvu na objavljivanje oglasa za imenovanje Direktora Pedagoškog zavoda BPK Goražde;

5.6. Odluka o davanju saglasnosti na Program troška sredstava iz bdužeta Minsitarstva za obrazovanju, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Tekući transfer za kulturu za 2020. godinu.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

6.1. Odluka za kupovinu zemljišta neposrednom pogodbom (za izgradnju stambeno-poslovnog objekta „LAMELA L“) u ulici Ruždije Islamagića u Goraždu;

6.2. Odluka o plaćanju fakture po I-Privremenoj situaciji na ime  izvedenih fasadnih radova –termo fasade na stambenoj zgradi u ul. 1. Slavne višegradske brigade 3. U Goraždu;

6.3. Odluka o davanju saglasnosti za prodaju dva poslovna prostora u stambeno-poslovnom objektu „Lamela-H3“ u Goraždu.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

7.1. Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU „Službe za zapošljavanje BPK Goražde“;

7.2. Nacrt molbe za finansijsku podrušku, a u vezi sa rekontrukcijom Kantonalnog suda u Goraždu;

7.3. „Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2020.“JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde;

7.4. Mišljenje na Prednacrt Zakona o vijeću zaposlenika;

7.5. Mišljenje na Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindika i udruženja poslodavaca.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

8.1. Odluka o davanju sagasnosti za nabavku terenskih motornih vozila;

8.2.Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti Uprave policije za mjesec juni 2020.godine.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Izvještaj o radu Komisije, Odluka o poništenju Ponovnog javnog oglasa za prodaju motornog vozila putem pribavljanja pisanih ponuda i davanje saglasnosti za otpočinjanje postupka prodaje istog putem neposredne pogodbe.

9.2. Zaključak Općinskog vijeća Foča, dostavlja se;

9.3. Izvještaj o radu Vlade BPK-a Goražde za 2019.godinu;

9.4. Dostava Zaključka V. Broj: 931/2020 od 02.07.2020.godine na nadležno postupanje;

9.5. Zaključak o davanju saglasnosti Sekretaru Vlade za potpisivanje potvrda.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove:

10.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u BPK Goražde.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

11.1. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju komandanata, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK-a Goražde.

12. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

12.1. Informacija, dostavlja se.

13. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Armana Bešlije. pod 5. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 5.7., 5.8. i 5.9.

5.7. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o osonovnom odgoju i obrazovanju;

5.8. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju;

5.9.Odluka o davanju saglasnosti Školskom odboru JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde na formiranje odjeljenja od 19 učenika u prvi razred hemijske struke prerađivač plastike.

Izvještaj sa sjednice

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 57.redovnoj sjednici izdvojila oko 800.000 KM za modernizaciju i sanaciju dijela puta R 448 i R 448 a.

Premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Vlada je dala saglasnost da sa privrednim društvom „Okac“ d.o.o potpiše ugovore o izvođenju radova na modernizaciji regionalnog puta R 448a Osanica-Ilovača-Prača, dionica Jezero – Brzača u vrijednosti od 485.520 KM, kao i na sanaciji dijelova puta R 448, dionica Hranjen-Bare u vrijednosti od 289.428 KM.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je utvrdila prijedloge Zakona o turizmu BPK-a Goražde i Zakona o taksi prijevozu u BPK-a Goražde, kao i Nacrta Zakona o boravišnoj taksi BPK-a Goražde koji su proslijeđeni u skupštinsku proceduru.

U skupštinsku proceduru, po skraćenom postupku, upućeni su prijedlozi Zakona o osnovnom odgoju i vaspitanju i Zakona o srednjem obrazovanju, čijim izmjenama je zakonski uređena online nastava i ukinut proljetni raspust.

Utvrđen je i Skupštini na usvajanje poslat i Izvještaj o radu Vlade za 2019.godinu.

Vlada je razmatrala i prihvatila mišljenje Ministarstva za pravosuđe o Prednacrtu Zakona o vijeću zaposlenika i  Nacrtu Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca te ih proslijedila Skupštini na usvajanje.

Data je saglasnost na tekst i potpisivanje Ugovora o sufinansiranju Projekta „Uspostava dijaliznog centra u Goraždu“ pri JZU Kantonalnoj bolnici Goražde.

Saglasnost Vlade dobio je i Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2020.“JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde u iznosu od 75.000 KM, koji će sa 50.000 KM finansirati Federalni zavod za zapošljavanje a ostatak Vlada, odnosno Ministarstvo za boračka pitanja.

Vlada je takođe dala saglasnost i na Statut JU „Službe za zapošljavanje BPK Goražde“.

Primljena je k znanju Informacija o broju odjeljenja u osnovnim školama za školsku 2020/21. godinu, te Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti Uprave policije za juni ove godine.

Usvojena je Odluka o donošenju „Programa Ruralnog razvoja za 2020.godinu“ utvrđen u budžetu Ministarstva za privredu BPK Goražde, na ekonomkom kodu -Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Ruralni razvoj za 2020.godinu u iznosu od 80.000 KM, kao i Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime nabavke vage za kontrolu osovinskog opterećenja, ukupne dopuštene mase i dimenzija vozila na javnim cestama, u iznosu od 48.555. KM.

Vlada je na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva za boračka  pitanja, odobrila 36.000 KM Savezu ratnih vojnih invalida BPK „Sinovi Drine“ za realizaciju Projekta “Poboljšanje statusa boračke populacije s prostora BPK Goražde“ u 2020.godini. Odobrena su i sredstva za finansiranje rada Fondacije „Istina za Goražde“ BPK Goražde i sufinansiranje VIII Biciklističkog maratona „Goražde-Srebrenica 2020.“

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, usvojena je Odluka o utvrđivanju visine koeficijenata za obračun novčanih i drugih materijalnih davanja po osnovu socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada je usvojila Odluku o kupovini zemljišta neposrednom pogodbom (za izgradnju stambeno-poslovnog objekta „LAMELA L“) u ulici Ruždije Islamagića u Goraždu. Kako je istaknuto, izgradnjom ove zgrade dobit će se 18 novih stambenih jedinica, kao i prostor za uslovan rad Kantonalnog centra za socijalni rad.

U nastavku sjednice, odobren je prvi dio sredstava za aktivnosti Sportskog saveza za sport i rekreaciju invalida BPK Goražde u 2020.godini, te prvog i drugog dijela, od ukupno 12 dijelova novčanih sredstava, Sportskom  savezu BPK Goražde za 2020.

Ministarstvu unutrašnjih poslova odobrena je nabavka dva terenska motorna vozila  za potrebe Uprave policije, a nabavka će se realizovati iz doniranih sredstava Kantona Sarajevo.

Na kraju sjednice, Vlada je primila k znanju zaključak Vlade Federacije BiH koja je povodom pogoršane COVID -19 epidemiološke situacije uputila zahtjev prema vladama kantona da svim poslovnim subjektima u Federaciji BiH, zdravstvenih ustanovama, privatnim praksama, ustanovama socijalne zaštite za smještaj starih osoba i djece na području kantona, nalože striktno postupanje po preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH, odnosno sada prema naredbama Kriznog štaba federalnog Ministarstva zdravstva. U ovog aktu upućenom vladama traži se intezivnije postupanje kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, a u cilju poduzimanja i restriktivnijih mjera, ukoliko se ocijeni da su potrebne, spram procjene epidemiološke situacije u Kantonu, kao i pojačan inspekcijski nadzor svih inspekcija  u cilju kontrole provođenja naređenih mjera.

Vlada je ovaj zaključak proslijedila Kantonalnom ministarstvu zdravstva, Kantonalnom štabu civilne zaštite i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove s zahtjevom da postupe prema naloženim mjerama.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.