• OBJAVLJENO: 22.07.2020.
59.sjednica
Razmatrani amandmani na Prijedlog Zakona o turizmu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

D n e v n i  r e d

 1Razmatranje Amandmana na Prijedlog Zakona o turizmu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Ad 1.

 Uvodno obrazloženje po ovoj tačci dnevnog reda dao je premijer Aida Obuća, nakon čega su doneseni s lj e d e ć i:

O D L U K A

o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Zakona o turizmu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

 Član 1.

Ne prihvata se Amandman I poslanika Žuga Damira na Prijedlog Zakona o turizmu   Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 Član 2.

Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana poslanika Žuga Damira.

 Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a  naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde».

 O D L U K A

o prihvatanju Amandmana II, III i IV na Prijedlog Zakon o turizmu  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

 Član 1.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prihvatila je Amandmane II, III i IV poslanika Žuga Damira na Prijedlog Zakona o turizmu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Prihvaćeni Amandmani postaju sastavni dio Zakona.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.