• OBJAVLJENO: 30.07.2020.
60.sjednica
Odobrena sredstva za jednokratna novčana primanja dobitnika najvećih ratnih priznanja i članova njihovih porodica s prostora BPK Goražde za 2020.godinu

D n e v n i  r e d

1.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

1.1. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK Goražde za pokretanje postupka odabra najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na redovnom (ljetnom) održavanju regionalnog puta R 448a Osanica-Ilovača-Prača za 2020.godinu;

1.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program „ Podrška razvoju neprofitnih organizacija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2020.godinu“ sa ekonomskog koda 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama;

1.3.  Zaključak o davanju saglasnosti direktoru Direkcije za ceste BPK Goražde za zaključivanje Ugovora o djelu;

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

2.1. Odluka o odobravanju isplate novčanih srestava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti na program izmjena i dopuna Programa utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za socijalnu politiku,zdravstvo,raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde, sa ekonomskog koda 615100- Kapitalni transferi za zdravstvo ( od značaja za Kanton) za 2020.godinu;

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

3.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec maj 2020.godine;

3.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime jednokratnog novčanog primanja(hedije)dobitnika najvećih ratnih priznanja i članova njihovih porodica sa prostora BPK Goražde za 2020.godinu;  

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport :

4.1. Zaključak o Izmjeni kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja za teritorij Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Izmjene kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u BPK-a Goražde;

4.2. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim školama sa područja BPK-a Goražde;

4.3. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u srednjim školama sa područja BPK-a Goražde.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

5.1. Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za period 01.01.-30.06.2020.godine;

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finanasije:

6.1. Odluka o preraspodjeli sredstava

6.2. Odluka o preraspodjeli sredstava

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. „Program o izmjeni i dopuni Programa o neprofitnim organizacijama“;

7.2. „Program o izmjeni i dopuni Programa o nižim nivoima vlasti“

7.3. Dopisi;

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

8.1.Zaključak o davanju saglasnosti za sklapanje dva Ugovora o djelu;

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde:

 9.1.   Odluka o dodjeli ogrjevnog drveta hrast u količini od 6,90 m3 O.Š.“ Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača ;

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK-a Goražde:

10.1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK-a Goražde

11. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Armana Bešlije, pod četvrtom tačkom dnevnog reda dodaje se podtačka 4.4.

4.4. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure i postupka nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Na prijedlog ministra Edina Aganovića, pod trećom tačkom dnevnog reda dodaje se podtačka 3.3.

3.3. Odluka o dvanju saglasnosti na izmjene i dopunu Pravilnika za utvrđivanje prava na banjsko-klimatsko-liječenje.

Na prijedlog sekretara Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emira Sijerčića, razmatrat će se:

– Informacija u vezi raspodjelom sredstava za penzionere.

Na prijedlog ministra Eniza Halilovića, razmatrat će se:

– Informacija o epidemiološkom stanju.

Izvještaj sa sjednice

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 60. redovnoj sjednici održanoj danas usvojila je Odluku o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Vlade BPK Goražde na ime podrške drugim nivoima vlasti. Naime, Programom koji je usvojen u februaru mjesecu tekuće godine sredstva za njegovu realizaciju predviđena su u iznosu od 250.000 KM, a rebalansom budžeta sredstva na ovom ekonomskom kodu uvećana su za 70.000 KM.

Takođe, usvojen je i Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Vlade BPK Goražde, za čiju realizaciju su predviđena finansijska sredstva u iznosu  od 95.000 KM na ime podrške  razvoju i jačanju neprofitnih organizacija, što je moguće samo kroz finansiranje i sufinansiranje njihovih projekata.

Usvojena je odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK Goražde za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na redovnom ljetnom održavanju regionalnog puta R 448a Osanica-Ilovača-Prača za 2020.godinu. Procijenjena vrijednost Javne nabavke iznosti 110.000 KM, a sredstva za realizaciju obezbijeđena su u budžetu Direkcije za ceste BPK Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada BPK Goražde usvojila  je odluku o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava za podršku razvoju neprofitnim organizacijama BPK Goražde za 2020.godinu. Programom je predviđen utrošak sredstava u iznosu od 15.000 KM za pružanje podrške Udruženju poslodavaca, Privrednoj i Obrtničkoj komori BPK Goražde kao i Udruženju „Stari zanati“ obrtnika Općine Goražde, kako bi se obezbijedilo jačanje kapaciteta neprofitnih organizacija kao i poboljšanje uslova za rad.

Na današnjoj sjednici, Vlada BPK Goražde usvojila je odluku o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde. Sredstva za realizaciju ove odluke u iznosu od 30.000 KM obezbijeđena su u budžetu Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde.

Iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja Vlada BPK Goražde usvojila  je i Odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec maj 2020.godine,  Odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime jednokratnog novčanog primanja dobitnika najvećih ratnih priznanja i članova njihovih porodica sa prostora BPK Goražde za 2020.godinu te odluku o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika za utvrđivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje.

Usvojena je odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde o pokretanju procedure i postupka za nabavku udžbenika za učenike usnovnih škola te Zaključak Vlade BPK Goražde kojim se daje saglasnost ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde za potpisivanje Izmjena Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg  obrazovanja za teritorij BPK Goražde.

Vlada BPK Goražde primila je k znanju Informaciju o stanju sigurnosti na području BPK Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za period 01.01-30.06.2020.godine

Do kraja zasjedanja, Vlada BPK Goražde razmatrala je dopis neformalne grupe građana koji potpisivanjem peticije traže da se preusmjeri saobraćaj sa mosta „Alija Izetbegović“ na Baćanski most u periodu od 27.07.2020.godine do 31.08.2020.godine. Uzimajući u obzir novonastalu situaciju, Vlada BPK Goražde smatra da je potrebno ograničiti saobraćaj za putnička motorna vozila u vremenskom periodu od 17-24 sata te pojačati prisustvo i policijski  nadzor na raskrsnicama na Trgu branilaca i Ulici Zaima Imamovića u periodima od 07-9 sati te 15-17 sati .


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.