• OBJAVLJENO: 07.08.2020.
61.sjednica
Kantonalna inspekcija vršit će dvadesetčetvorosatni nadzor provođenja epidemioloških naredbi i mjera

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 58, 59 i 60. redovne sjednice, 10, 11, 12 i 13. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde za 2019.godinu;

2.2. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku novčanih sredstava po Programu utroška sredstava „Podrška razvoju neprofitnim organizacijama BPK Goražde“ za 2019. godinu

2.3. Zaključak o davanju saglasnosti Premijeru BPK Goražde da potpiše Ugovor o izvođenju radova na zimskom održavanju regionalne ceste R 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2019-2020. godinu sa privrednim društvom „Okac“ d.o.o. Goražde;

2.4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području BPK Goražde

2.5. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava „Program kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2020. godinu“ na ekonomskom kodu 614500 (POD 002) – Subvencije javnim preduzećima podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji.          

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Zaključak o razmatranju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevo za 2019. godinu;

3.2. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku stalnih sredstava.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru da potpiše Ugovor o djelu.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama programa utroška sredstava ministarstva sa ekonomskog koda 614 200 (KAM 001) – Tekući transferi pojedincima – isplata stipendija za 2020.godinu;

5.2. Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde za pokretanje procedure pružanja usluga osposobljavanja učenika za vozače motornih vozila „B“ kategorije I „C1“ podkategorije;

5.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK Goražde d.o.o. na ime VII (sedme) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2020. godinu;

5.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava ministarstva sa ekonomskog koda 614300 (JAN 003) – Tekući transfer za sport za 2020.godinu;

5.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate III i IV rate studentskih stipendija studentima sa područja BPK za studijsku 2019/2020. godinu.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

6.1. Odluka o plaćanju fakture po I Privremenoj situaciji na ime izvedenih fasadnih radova – termofasade na stambenoj zgradi u ul. 1 slavne višegradske brigade 3 u Goraždu;

6.2. Prijedlog Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade;

6.3. Zaključak o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o djelu sa Rahman Aidom;

6.4. Zaključak o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o djelu sa Kulelija Medinom;

6.5. Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na opremanju kancelarija na III i IV spratu Zgrade Vlade BPK Goražde;

6.6. Odluka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

7.1. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK-a Goražde da u ime Vlade BPK-a Goražde, raspiše javni oglas za nominiranje kandidata na poziciju člana u Upravnom odboru Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, sa područja BPK-a Goražde, te u skladu sa važećim zakonskim propisima provede proceduru nominiranja kandidata za poziciju člana gore pomenutnog Upravnog odbora sa područja BPK-a Goražde;

7.2. Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinu odgovornost državnih službenika u organima državne službe u BPK Goražde;

7.3. Zaključak o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o djelu.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

8.1. Odluka o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Izvještaj o radu službi, uprava i direkcija –

9.2. Sporazum o međusobnoj saradnji dostavlja se, Službe za zapošljavanje BPK  Goražde;

9.3. Dopis od strane Britsh Council-a za učešće na projektu „EU scheme for young Professionals in BiH“ koji finansira Evropska unija,a sprovodi Britsh Council u BiH.

9.4.Zaključak kojim se daje saglasnost sekretaru Vlade BPK Goražde da zaključi Ugovor o djelu;

9.5. Prijedlog kriterija za izbor i imenovanje direktora Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa i direktora Arhiva BPK Goražde;

9.6. Zaključak o formiranju Komisije za ocjenu projekata po javnom pozivu;

9.7. Odluka o jednokratnim novčanim pomoćima.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove:

10.1. Odluka o davanju saglasnosti na popunu upražnjenih radnih mjesta.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

11.1. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde.

12. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

12.1. Tražena evidencija dostavlja se  po Zaključku Vlade BPK Goražde.

13. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 61. redovnoj sjednici održanoj danas dala je saglasnost za potpisivanje sporazuma o međusobnoj saradnji na realizaciji „Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca na prostoru BPK Goražde u 2020.godini“. Sporazum sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde, potpisat će premijerka BPK Goražde Aida Obuća, a za realizaciju programa neophodno je osigurati finansijska sredstva u iznosu od 75.000 KM.

Usvojena je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate III i IV rate studentskih stipendija studentima sa područja BPK Goražde za studijsku 2019/2020.godinu te Odluka o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK Goražde d.o.o. na ime tranše za mjesec juli 2020.godine.

Usvajanjem Odluke,  na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, stavljena je van snage Odluka o davanju saglasnosti JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde za pokretanje procedure pružanja usluga osposobljavanja učenika za vozače motornih vozila „B“ kategorije i „C1“ podkategorije.

Na današnjoj sjednici razmatran je Izvještaj o radu i poslovanju JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde za 2019.godinu, na koji Vlada BPK Goražde nije imala primjedbi te ga uputila u skupštinsku proceduru.

Razmatrajući tačke dnevnog reda predložene iz Ministarstva za privredu BPK Goražde, Vlada BPK Goražde usvojila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području BPK Goražde te primila k znanju informaciju o usvajanju Izvještaja o utrošku novčanih sredstava po „Programu utroška sredstava „Podrška razvoju neprofitnim organizacijama BPK Goražde“ za 2019.godinu.

Takođe, na današnjoj sjednici data je saglasnost premijeru BPK Goražde da zaključi Ugovor o izvođenju radova na redovnom (zimskom) održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2019/2020.godinu. Za  najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova čija je vrijednost 128.000KM  izabrano je privredno društvo „Okac“ d.o.o. Goražde

Kod razmatranja prijedloga, odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline usvojeni su prijedlog Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na opremanju kancelarija trećeg i četvrtog sprata zgrade Vlade BPK Goražde te odluka, o plaćanju fakture po I Privremenoj situaciji na ime izvedenih fasadnih radova-termofasade na stambenoj zgradi u ulici. 1. slavne višegradske brigade br. 3 u Goraždu.

Zaključkom Vlade BPK Goražde zaduženo je Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde da u ime Vlade BPK Goražde raspiše javni oglas za nominiranje kandidata na poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje sa područja BPK Goražde te u skladu sa zakonskim propisima provede proceduru nominiranja kandidata za tu poziciju.

Vlada BPK Goražde imenovanjem koordinatora ispred BPK Goražde potvrdila je svoje interesovanje da kao institucionalni partner aktivno učestvuje u projektu „EU Scheme for Young Professionals in BiH“ koji finansira Evropska unija.

S obzirom da je na području BPK Goražde došlo do pogoršanja epidemiološke situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19 , a u cilju provođenja naredbi Federalnog kriznog štaba, do kraja zasjedanja Vlada BPK Goražde usvojila je zaključak kojim se traži od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da povećaju inspekcijske nadzore s akcentom na poštivanje provođenja epidemioloških mjera, naročito u  ugostiteljskim objektima, posebno u večernjim satima i danima vikenda. Preraspodjelom radnog vremena zadužena je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove za vršenje inspekcijskog nadzora od 0-24 sata, uz asistenciju pripadnika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova.                                              


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.