• OBJAVLJENO: 12.08.2020.
14.vanredna sjednica
Zatražen dvadesetčetvero satni zdravstveni nadzor u Domu za stara i iznemogla lica Goražde

D n e v n i  r e d

 1Aktuelna problematika u vezi sa pandemijom koronavirusa u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

2.1. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa i Oglasa za popunu upražnjenih radnih  mjesta u osnovnim školama sa područja                                Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i  Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa i Oglasa za popunu upražnjenih radnih  mjesta u srednjim školama s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

3.Tekuća pitanja.

Izvještaj sa sjednice

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 14.vanrednoj sjednici razmatrala je aktuelnu problematiku u vezi sa pandemijom koronavirusa u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, a sjednici su osim članova Vlade prisustvovale i direktorice Kantonalne bolnice Goražde i Zavoda za javno zdravstvo, dr.Nermina Kamenica i dr. Medina Bičo.

Zbog vanredne situacije u Domu za stara lica Vlada Bosansko-podrinjskog kantona usvojila je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

  1. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zbog vanredne situacije u Domu za stara i iznemogla lica Goražde traži od Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da sazove hitnu sjednicu, na kojoj će se donijeti naredba o uspostavi dvadesetčetvero satnog zdravstvenog nadzora u ovoj ustanovi, na način da u svakom trenutku budu prisutni zdravstveni timovi u ovoj ustanovi koji će posebno zdravstveno nadzirati pozitivne i negativne štićenike na koronavirus.
  2. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, traži od Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da dostavi svu potrebnu medicinsku opremu za rad zdravstvenih timova u Dom za stara i iznemogla lica Goražde.
  3. Zadužuje se JZU Kantonalna bolnica Goražde da angažuje dodatno medicinsko osoblje koje je upućeno na specijalizaciju, a potrebno je za vršenje zdravstvenog nadzora u Domu za stara i iznemogla lica Goražde.
  4. Zadužuje se JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde da po potrebi angažuje dodatno osoblje po ugovorima na određeno vrijeme.
  5. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.