• OBJAVLJENO: 14.12.2020.
72.sjednica
Utvrđen nacrt Budžeta BPK Goražde za 2021.godinu u iznosu od 39.524.000,00 KM

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje Zapisnika sa 71. redovne Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa podrške razvoju drugih nivoa vlasti kroz projekte za 2020. godinu i Programa o izmjenama i dopunama Programa podrške razvoju drugih nivoa vlasti kroz projekte za 2020. godinu;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi za šumarstvo za nabavku četiri aluminijske klupe/prečnice;

2.3. Zaključak o davanju saglasnosti Premijeru BPK-a Goražde da potpiše Ugovor o izvođenju radova na redovnom (zimskom) održavanju regionalnog puta R448 Potkozara-Goražde-Hrenovica i R448a Osanica-Ilovača-Prača za 2020-2021. godinu sa privrednim društvom „Okac“ d.o.o. Goražde;

2.4. Zapisnik sa Zaključcima sa XIII sjednice ESV-A BPK-a Goražde, održane 03.12.2020. godine.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Zaključak o razmatranju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde o pokriću dijela akumuliranog gubitka;

3.2. Zaključak o davanju saglasnosti Ministru da zaključi Ugovor o djelu;

3.3. Odluka o isplati novčanih sredstava JZU Kantonalnoj bolnici Goražde, na ime zahtjeva, broj: 01-5710/20 od 23.11.2020.godine (II PRIVREMENA SITUACIJA), ispostavljena od „Kaja Company“ d.o.o. Goražde, na ime izvođenja radova na dogradnji, rekonstrukciji i adaptaciji prostora za potrebe uspostave Dijaliznog centra Goražde pri JZU Kantonalnoj bolnici Goražde.                    

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec novembar 2020. godine;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec decembar 2020. godine.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava ministarstva sa ekonomskog koda 614200 (KAM 002) – Tekući transferi pojedincima – ostalo za 2020. godinu;

5.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV BPK-a Goražde d.o.o. na ime XI (jedanaeste) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2020. godinu;

5.3. Zaključak o utvrđivanju Prijedlga Strategije razvoja sporta u BPK-a Goražde „Sport kakav trebamo“;

5.4. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Ustikolina“ Ustikolina, za pokretanje procedure za nabavku informatičke opreme za potrebe organizovanja online nastave putem platform office 365 i classroom.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

6.1. Prijedlog Nacrta Budžeta BPK-a Goražde za 2021. godinu;

6.2. Prijedlog Nacrta Zakona o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde za 2021. godinu; 

6.3. Izvještaj o izvršenju budžeta BPK-a Goražde za period januar-septembar 2020. godine;

6.4. Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve BPK-a Goražde za period januar-septembar 2020. godine;

6.5. Odluka o usmjeravanju planiranih transfera u Budžet BPK-a Goražde za 2020. godinu; 

6.6. Odluka o privremenom  finansiranju BPK-a Goražde za period 01.01.-31.03.2020. godine;

6.7. Odluka o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja BPK-a Goražde na dan 31.12.2020. godine ;

6.8. Odluka o imenovanju Glavne Centralne popisne komisije BPK-a Goražde za redovan godišnji popis sa stanjem na dan 31.12.2020. godine.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

7.1. Zaključak o davanju saglasnosti Ministru da zaključi Ugovor o djelu sa Rahman Aidom.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

8.1. Informacija o izvršenju alternativne  krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi na području BPK-a Goražde za period 01.01.2019. do 30.09.2019. godine;

8.2. Program rada JU „Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021. godinu;

8.3. Finansijski plan JU „Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde“ za 2021. godinu i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana JU „Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde“ za 2021. godinu.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

9.1. Odluka o davanju saglasnosti ministarstvu za nabavku fotografske opreme;

9.2. Odluka o davanju saglasnosti Upravi policije za nabavku opreme;

9.3. Odluka o davanju saglasnosti ministru MUP-a BPK-a Goražde za potpisivanje Ugovora o nabavci toplovodnog kotla na pelet;

9.4. Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec novembar 2020. godine.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Dopisi upućeni prema Vladi;

10.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjeni Programa utroška sredstava Vlade BPK-a Goražde sa ekonomskog koda 614 100 – Trekući transferi drugim nivoima vlasti;

10.3. Zaključak o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o djelu;

10.4. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala za informatičku opremu (toneri, ketridži i sl.) i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke štamparskog materijala i štamparskih usluga, uključujući izrade, lektorisanja, štampanja i ukoričavanja službenih novina BPK Goražde.

10.5. Mišljenje traži se dostavljano od Skupštine BPK-a Goražde;

10.6. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjeni Programa utroška sredstava Vlade BPK-a Goražde sa ekonomskog koda 614 300 (BAN 002) – Trekući transferi neprofitnim organizacijama – vjerskim zajednicama.

11. Tekuća pitanja.

 Na prijedlog ministra Mensada Arnauta pod drugom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 2.5. i 2.6.

2.5. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;

2.6. Odluka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu za privredu BPK-a Goražde.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na sjednici održanoj danas utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila nacrte Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu. Utvrđenim nacrtom budžet BPK Goražde iznosi 39.524.000,00 KM.

Također, razmatrajući materijale iz Ministarstva za finansije BPK Goražde  usvojena je odluka o privremenom finansiranju BPK Goražde za period 01.01-31.03.2021.godine te Izvještaj o izvršenju budžeta  kao i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za period januar-septembar 2020.godine

Iz Ministarstva za privredu BPK Goražde na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa podrške razvoju drugih nivoa vlasti kroz projekte za 2020.godinu i Programa o izmjenama i dopunama programa podrške razvoju drugih nivoa vlasti kroz projekte, također za ovu godinu. Odlukom su odobrena novčana sredstva u iznosu od 25.000 KM Gradu Goražde i lokalnim zajednicama Pale i Foča u FBiH za sanaciju lokalnih putnih pravaca.

Također, na današnjoj sjednici svojim zaključkom Vlada je dala saglasnost premijeru BPK Goražde na potpisivanje  Ugovora o izvođenju radova na redovnom (zimskom) održavanju regionalnog puta R 448 Potkozara- Goražde-Hrenovica i R 448a Osanica-Ilovača-Prača za 2020-2021.godinu . Vrijednost ugovora je 224.000,00 KM.

Na osnovu zahtjeva JZU Kantonalna bolnica Goražde, Vlada BPK Goražde dala je saglasnost o isplati novčanih sredstava na ime plaćanja II privremene situacije vezane za izvođenje radova na dogradnji, rekonstrukciji i adaptaciji prostora za potrebe uspostave Dijaliznog centra Goražde pri ovoj javnoj zdravstvenoj ustanovi. Sredstva u iznosu od 124.973,98 obezbijeđena su u budžetu Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde.

Vlada BPK Goražde dala je saglasnost na odluku Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport o odobravanju novčanih sredstava javnom preduzeću „RTV BPK Goražde“ d.o.o. na ime XI (jedanaeste) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2020.godinu.

Data je saglasnost i Ministarstvu za boračka pitanja na odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec  novembar i decembar 2020.godine.

Do kraja zasjedanaja, Vlada BPK Goražde razmatrala je Informaciju Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose o izvršenju alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi na području BPK Goražde za period 01.01-30.09.2019.godine te svojom odlukom dala saglasnost na Program i Finansijski plan JU „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“ za 2021.godinu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.