• OBJAVLJENO: 11.01.2021.
75.sjednica
U skupštinsku proceduru upućen Program rada Vlade za 2021.godinu

D n e v n i  r e d

1.Razmatranje zapisnika sa 72. redovne i 18. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

2.1. Stav Ministavstva za finansije povodom akta Ustavnog suda a koji se odnosi na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

3.1. Zaključak o utvrđivanju Odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2021.godine.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

4.1. Rješenje o utvrđivanju organizacionih jedinica za organe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za vođenje osnovnih i pomoćnih knjiga evidencije o predmetima i aktima u 2021.godini.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

5.1. Zaključak o davanju saglasnosti za ponovno objavljivanje Javnog oglasa za izbor i imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

5.2. Odluka o davnju saglasnosti na produženje ugovora za zakup kancelarijskog prostora, za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde;

6.1. Stav Vlade Bosansko-podrinjskog kantna Goražde u vezi sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Program rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu ;

7.2. Ciljevi i politika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu ;

7.3. Utvrđivanje prijedloga Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021-2027.godinu ;

– Informacija o aktivnostima poduzetim na izradi Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021-2027. godinu i

7.4. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sukcesivne isporuke tečnih goriva za službena motorna vozila;

7.5. Informacija Kantonalnog pravobranilaštva Goražde;

7.6. Sporazum o saradnji u cilju uspostavljanja Kantonalnog izolatorija u Đačkom domu između JZU Kantonalna bolnica Goražde i Vlada BPK Goražde;

7.7. Urgencija od strane Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

7.8. Zahtjev Aktiva direktora osnovnih škola.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi

8.1. Interventna nabavka energenata (drvene peleti i lož ulja) putem direktnog sporazuma.

9. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Armana Bešlije, pod 6.tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 6.2.

6.2. Odluka o davaju saglasnosti  osnovnim školama sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na pokretanje procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge cestovnog prijevoza učenika

Na prijedlog sekretara Vlade Emira Sijerčića, pod 7.tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 7.8.

7.8. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku drvene peleti za zagrijavanje objekata Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju izazvanu pandemijom virusa COVID-19 koja je imala veliki uticaj na rad Vlade BPK Goražde u prethodnoj godini, a prema predviđanjima sa ekonomskog, privrednog  zdravstvenog i socijalnog aspekta posljedice će biti daleko teže u ovoj godini,  Program rada Vlade BPK Goražde za 2021.godinu, između ostalog,  koncipiran  je na način da  definiše adekvatne radnje i mjere Vlade  kojim će se zaustaviti  negativni tokovi izazvani pandemijom, odnosno ublažiti  mogući negativni efekti, posebno na privredu u BPK Goražde. U prilog tome je i sama činjenica da je zbog smanjenja prihoda i budžet BPK Goražde za 2021.godinu planiran u manjem iznosu nego što je to bilo u 2020.godini, i u ovoj godini, kako je istaknuto, bez podrške viših nivoa vlasti Vlada BPK Goražde neće moći adekvatno odgovoriti na sve izazove.

Jedan od značajnijih projekata koji će se nastaviti i u 2021. godini, a za koji su obezbijeđena sredstva u budžetu FBiH, je nastavak radova na izgradnji putne komunikacije Goražde-Sarajevo.

Također, u prvoj polovini ove godine planirano je okončanje projekta uspostave hemodijaliznog centra pri JZU „Kantonalna bolnica Goražde“ čime bi se po prvi put sistemski riješio problem hemodijaliznih pacijenata s područja BPK Goražde te okončanje radova na projektu izgradnje stambeno- poslovnog objekta Lamela-H4 kao i izgradnja zgrade Lamela-L.

Kroz programe rada ministarstava, osim redovnih aktivnosti, planirana je realizacija i drugih projekata čija će implementacija u velikoj mjeri zavisiti od ekonomske situacije u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde.

S obzirom da se u ovoj godini očekuje značajniji iskorak Bosne i Hercegovine na putu ka sticanju kandidatskog statusa, to će od Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zahtijevati značajnije aktivnosti u ovom procesu. Tu se prije svega misli na reforme javne uprave i pravosuđa, kao i usklađivanje kantonalnog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Evropske unije.

Vlada BPK Goražde utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila i dokument pod nazivom „Ciljevi i politika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu“ sa prijedlogom mjera za unaprjeđenje rada čije će provođenje omogućiti stvaranje pretpostavki za provođenje ciljeva i politika utvrđenih ovim dokumentom.

Vizija razvoja BPK Goražde iskazuje stratešku težnju da BPK Goražde postane savremena evropska regija, orjentisana na održive aspekte razvoja gdje se razvoj posmatra kao višedimenzionalan proces ekonomske, društvene, okolišne, prostorne i institucionalne transformacije s ciljem poboljšanja kvaliteta i standarda života građana i građanki.

Na današnjoj sjednici Vlada BPK Goražde utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila i prijedlog Strategije razvoja BPK Goražde za period 2021-2027.godina, te primila k znanju informaciju o aktivnostima koje su prethodile izradi jednog od značajnijih dokumenata BPK Goražde.

Razmatrajući materijale iz Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada BPK Goražde utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila Odluku o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u BPK Goražde za 2021.godinu.

Vlada BPK Goražde razmatrala je dopis Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu na prostoru BPK Goražde u vezi pregovora o potpisivanju novog kolektivnog ugovora koji je, kako se navodi, istekao krajem mjeseca decembra 2020.godine. Vlada je zadužila resorno ministarstvo da predloži članove  pregovaračkog  tima koji će vršiti pregovore sa sindikatom u cilju potpisivanja ovog dokumenta.

U vezi sa kolektivnim ugovorom, razmatran je i dopis Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja upućen Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, a Vlada BPK Goražde je zadužila resorno ministarstvo da organizuje sastanak sa predstavnicima sindikata na kojem će biti dogovorene dalje aktivnosti.

Do kraja zasjedanja, Vlada BPK Goražde dala je saglasnost na Odluku Direkcije za robne rezerve o interventnoj nabavci drvene peleti i lož ulja. Data je saglasnost na odluku o isporuci 700 litara lož ulja za potrebe zagrijavanja Gradske dvorane „Mirsad Hurić“ u Goraždu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.