Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Zgrada vlade BPK GoraždeSkupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je nosilac zakonodavne vlasti u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Ona je jednodomno predstavničko tijelo sastavljeno od 25 poslanika čiji se izbor provodi u skladu sa Izbornim Zakonom Bosne i Hercegovine. Mandat poslanika u Skupštini traje 4 /četiri/ godine.

Nadležnosti Skupštine:

a/ priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona
b/ donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vladi Kantona;
c/ utvrđuje politiku i donosi program razvoja Kantona;
d/ potvrđuje imenovanje članova Vlade Kantona;
e/ osniva kantonalne i opštinske sudove i utvrduje njihove nadležnosti;
f/ usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje; g/ bira delegate u Dom naroda Federacije skladno Ustavu Federacije;
h/ odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;
i/ odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne saradnje;
j/ provodi istragu, sukladno Ustavu kantona i posebnim propisima
k/ potvrđuje izbor kandidata za predsjedavajućeg i zamjenike predsjedavajućeg Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i vrši izbor i imenovanje drugih funkcionera Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u skladu sa Zakonom i Poslovnikom Skupštine.
l/ donosi Poslovnik Skupštine;
lj/ vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Skupština Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, donosi Poslovnik kojim se uređuje:

a/ konstituisanje i unutrašnja organizacija Skupštine;
b/ način rada Skupštine i radnih tijela;
c/ dužnosti i prava poslanika u Skupštini;
d/ javnost rada Skupštine;
e/ akta Skupštine;
f/ izbori, imenovanja, potvrđivanja, smjenjivanja, razrješenja i ostavke iz nadležnosti Skupštine;
g/ odnos Skupštine i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (u daljem tekstu Vlada Kantona);
h/ odnos Skupštine prema političkim strankama i udruženjima;
i/ saradnja Skupštine sa općinskim vijećima i načelnicima;
j/ druga pitanja od značaja za rad Skupštine.

Skupština zasjeda javno izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim Poslovnikom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informisanja. Poslanici u Skupštini Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, ne podliježu krivično – pravnoj, ni građansko- pravnoj odgovornosti za radnje koje čine u okviru svojih dužnosti u Skupštini Bosansko – podrinjskog kantona Goražde. Kvorum postoji ako sjednici Skupštine prisustvuje najmanje 51% /pedesetijedanposto/ od ukupnog broja poslanika. U vršenju svojih nadležnosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opšte i pojedinačne akte. Skupština dvotrećinskom većinom ukupnog broja poslanika: a/ priprema i usvaja Ustav Kantona; b/ priprema i usvaja Ustavni zakon Kantona i amandmane; c/ donosi Zakon o prenošenju ili delegiranju kantonalne nadležnosti na opštinsku ili federalnu vlast.

SKUPŠTINA BPK-a GORAŽDE za 2014 – 2018. godinu

Stranka demokratske akcije (6)

1. Mustafa Kurtović,
2. Alma Obuća,
3. Aida Obuća,
4. Alma Delizaimović,
5. Ramiz Ridžal,
6. Adis Agović.

Savez za bolju budućnost (5)

1. Nihad Ćulov,
2. Muradif Kanlić,
3. Sanel Mušović,
4. Nihad Gabela,
5. Muamer Omanović.

Stranka za BiH (2)

1. Mehmed Turčalo,
2. Senad Čeljo.

Socijaldemokratska partija (2)

1. Suad Došlo
2. Emir Frašto.

Demokratska fronta (1)

1. Edita Velić

Stranka za bolje Goražde (2)

1. Asim Radeljaš,
2. Nedim Muharem.

BPS – Sefer Halilović (2)

1. Jasmin Haznadar,
2. Almir Rašidović.

Novi pokret BiH (1)

1. Rasim Mujagić

Stranka dijaspore BiH (1)

1. Edim Fejzić

Liberalna stranka- LS BiH

1. Daliborka Milović

A-SDA Stranka demokratske aktivnosti

1. Salko Obhođaš

NEZAVISNI POSLANIK

  1. Neno Zuko

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.