Sekretar Skupštine

midhat-basic.jpg Sekretar Skupštine: Midhat Bašić, dipl, pravnik
Adresa: ul. 1.slavne višegradske brigade 2a, Goražde, BiH
Tel: ++ 387 38 224 260
Tel/fax: ++ 387 38 228 257

 

 

Midhat Bašić rođen je 15.10.1956. godine u mjestu Brajlovići – Ustikolina, općina Foča u FBiH. Osnovnu školu završio je u Ustikolini, Gimnaziju u Foči, a diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Radio je u SOUR „ŠIPAD“ kao stručni saradnik u Pravnoj službi. U Sekretarijatu za privredu i društvene djelatnosti Općine Foča radio je kao samostalni stručni saradnik, te obavljao funkciju sekretara Općinskog vijeća Općine Foča – Ustikolina. Takođe, radio je u Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na mjestu stručnog saradnika.

U periodu 2002-2006 bio na funkciji ministra za pravosuđe, upravu i radne odnose u Vladi BPK-a Goražde.

Oženjen je i otac dvoje djece.

Nadležnosti sekretara Skupštine:

Sekretar Skupštine pomaže Predsjedavajućem Skupštine u pripremanju i vođenju sjednice, stara se o osiguranju uslova za rad Skupštine, Kolegija i radnih tijela Skupštine i učestvuje u njihovom radu, osigurava vođenje zapisnika na sjednicama Skupštine, te obavlja i druge poslove utvrđene ovim Poslovnikom, odnosno poslove koje mu povjeri Skupština i, u vezi s tim, vrši naročito slijedeće poslove:

  • Stara se o ostvarivanju prava i dužnosti poslanika
  • Prima inicijative i prijedloge upućene Skupštini i daje ih na dalju obradu nadležnom organu i službama,
  • Stara se o pravno-tehničkoj obradi akata usvojenih na sjednici Skupštine, blagovremenom objavljivanju propisa i drugih akata koje je donijela Skupština i o dostavljanju zaključaka i poslaničkih pitanja Vladi, nadležnim ministarstvima, nadležnim organima i organizacijama,
  • Rukovodi Stručnom službom Skupštine,
  • Utvrđuje unutrašnju organizaciju Stručne službe Skupštine;
  • Priprema prijedlog za osiguranje sredstava za rad Skupštine i nalogodavac je za finansijsko i materijalno poslovanje Skupštine,
  • Vrši i druge poslove utvrđene Ustavom Kantona i Poslovnikom Skupštine.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.