• OBJAVLJENO: 27.08.2021.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 99 .redovnu sjednicu
U novu školsku godinu sa riješenim prijevozom učenika

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 99.redovnoj sjednici dala je saglasnost premijerki na potpisivanje Okvirnog sporazuma o pružanju usluga cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Procijenjena vrijednost ove javne nabavke koja je podijeljena u četiri LOT-a, za period od dvije godine iznosi 698.000 KM, a kako je danas istaknuto, sa izabranim ponuđačima: ATTP Centroprevozom, Goraždeprevozom d.o.o. i „Drina busom d.o.o. bit će potpisani jednogodišnji ugovori, uz prethodnu saglasnost Vlade. Na sjednici je izraženo zadovoljstvo što će učenici s područja našeg kantona u novu školsku godinu ući sa riješenim prijevozom koje je između ostalih jedno od ključnih pitanja u obezbjeđivanju uslova za njihovo normalno školovanje.

Vlada je takođe usvojila Gender akcioni plan Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2021-2024. godine.  Gender akcioni plan usklađen je sa odgovarajućim strateškim dokumentima i politikama koje se odnose na ravnopravnost spolova i izuzetno je važan dokument za kreiranje svih aktivnosti kantona, jer prepoznaje ključne prioritete u oblasti ravnopravnosti spolova, kao i ciljeve koji bi se trebali postići, istaknuto je ovom prilikom.

Prihvaćena je Informacija Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenom postupku i utvrđivanju spiska neosiguranih lica koja ispunjavaju uslove da budu osigurani po Odluci Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te data saglasnost i utvrđen konačan spisak neosiguranih lica za koja Vlada kao obveznik uplate doprinosa prije slanja spiskova Zavodu zdravstvenoog osiguranja sporazumno dogovara način slanja i plaćanja faktura i obim zdravstvene zaštite.

Pravo na zdravstveno osiguranje po ovom osnovu, po kojem naš kanton prednjači u odnosu na ostale kantone, nakon objavljenog javnog poziva, trenutno ostvaruje 303 lica sa prebivalištem na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, od kojih je 42 osiguranika sa članovima porodice. Vlada je danas pravo na besplatno zdravstveno osiguranje odobrila i jednom licu koje ne ispunjava uslov dužine prebivališta na području kantona zbog izuzetno teške socijalne situacije u kojoj se ono nalazi.

Vlada je takođe upoznata i sa Izvještajem Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 01.04-30.06.2021.godine.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, Vlada je dala saglasnost JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Vitkovići za pokretanje procedure nabavke ogrijevnog drveta i mrkog uglja za školsku 2021/2022. godinu putem direktnog sporazuma te odobrila novčana sredstva nosiocima sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, po 7.000 KM NK „Kolina“ iz Ustikoline  i FK „Jahorina“ iz Prače za dodatne programe.

U nastavku današnje sjednice, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Odluku o sufinansiranju projekta „Uređenje terase i fasade na planinarskom domu „Nedim Pilav Jogi“ na Rudoj glavi te sa ekonomskog koda „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“ odobrila Gradu Goražde 7.330 KM za sufinansiranje ovog projekta.

Nakon što je utvrdila Kriterije za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju, Vlada je odobrila raspisivanje Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora ove agencije te formirala Komisiju koja će provesti proceduru izbora.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je danas imenovala i direktora Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na mandatni period od pet godina.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.