• OBJAVLJENO: 14.09.2021.
Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala svoju 20. redovnu sjednicu
Od Vlade FBiH i JP Autoceste FBiH zatraženo da preduzmu sve neophodne radnje i aktivnosti kako bi se nastavila i ubrzala realizacija projekta izgradnje tunela Hranjen

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 20. redovnoj  sjednici održanoj danas primila je k znanju Informaciju o poduzetim mjerama i aktivnostima vezanim za pandemiju virusa COVID-19 te donijela zaklučak kojim se zadužuje se Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zajedno sa Kriznim štabom Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde aktivno prati situaciju i preduzima potrebne mjere i naredbe iz svoje nadležnosti.

Bez obzira na  činjenicu što je  naš Kanton drugi u FBiH po procentu vakcinisanja stanovništva, zaključkom Skupštine BPK Goražde  zadužena je Vlada i resorno ministarstvo da u saradnji sa zdravstvenim institucijama preduzmu sve potrebne mjere i radnje kako bi se što veći broj građana Bosansko-podrinjskog kantona Goražde vakcinisao te da dosljedno prate i primjenjuju naredbe i mjere Federalnog kriznog štaba, a po potrebi donose i svoje mjere i naredbe u cilju sprječavanja širenja četvrtog talasa koronavirusa.

Također, zaključkom se obavezuje Vlada i resorno ministarstvo da obezbijede dovoljna finansijska sredstva za zdravstvene ustanove na području BPK-a Goražde, u cilju liječenja pacijenata koji obole od COVID-19, kao i da se planiraju sredstva za promociju potrebe vakcinisanja stanovništva BPK-a Goražde, a Ministarstvo za obrazovanje mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde da aktivno prati situaciju sa pandemijom COVID-19 u obrazovnom sistemu te preduzimaju potrebne mjere i radnje za nesmetano funkcionisanje obrazovanja na području BPK-a Goražde.

Na sjednici Skupštine razmatrana je i Informacija JP Autoceste FBiH u vezi realizacije projekta „Probijanje glavne i servisne cijevi i izrada primarne pograde cestovnog tunela Hranjen“ koju je detaljno predstavila premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

S obzirom da se radi o historijskom projektu za BPK Goražde kao i činjenicu da je on uvršten u Program javnih investicija FBiH Skupština je zatražila od svih učesnika u realizaciji ovog projekta, a prije svega Vlade FBiH i JP Autoceste FBiH da preduzmu sve neophodne radnje i aktivnosti kako bi se nastavila realizacija projekta i ubrzala zbog evidentnog kašenjenja prema potpisanom ugovoru.

Skupština je danas zatražila da se izvrši kvalitetna, stručna i nezavisna analiza dosadašnje realizacije projekta. Zatupnici su od Vlade FBiH i Autocesta zatražili da u svojim budžetima za 2022. godinu planiraju dovoljno sredstava za nastavak realizacije ovog projekta odnosno LOT-a 1, koji se odnosi na probijanje glavne i servisne cijevi i izradu primarne podgrade cestovnog tunela Hranjen te da se u što kraćem vremenskom roku otpočne sa nastavkom radova u punom intenzitetu.

Po skraćenom postupku usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama u BPK Goražde. Također, na današnjoj sjednici razmatran je a potom i usvojen Zakon o robnim rezervama BPK Goražde te Odluka o dodjeli javnih priznanja BPK Goražde za 2021.godinu.

Na današnjoj sjednici razmatran je potom i usvojen izvještaj  o utrošku tekuće budžetske rezerve iz Budžeta BPK Goradže za prvih šest mjeseci tekuće godine, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za 2020.godinu, dok Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 01.04-30.06.2021.godine, nije usvojen.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.