• OBJAVLJENO: 24.12.2021.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 115. redovnu sjednicu
Podržan projekat JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde koji se odnosi na nabavku softvera za izdavanje potvrda o vakcinaciji sa QR kodom

Vlada BPK Goražde na 115. redovnoj sjednici održanoj danas primila je k znanju Informaciju u vezi realizacije Projekta „Uspostava Hemodijaliznog centra“ u Goraždu u kojoj je konstatovano da je 23.12.2021.godine  Ministarstvo za urbanizam, prostorno, uređenje i zaštitu okoline izdalo rješenje za upotrebu Hemodijaliznog centra u sklopu objekta JZU „Kantonalna bolnica „ Goražde a svojim zaključkom Vlada BPK Goražde zadužila je Ministarstvo za socijalnu, politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice da poduzme slijedeće aktivnosti u pogledu poštivanja odredbi Pravilnika o uvjetima  utvrđivanja ispunjenosti uvjeta kada je riječ o prostoru, medicinskom kadru i medicinsko-tehničkoj opremi za osnivanje i organizaciju rada zdravstvenih ustanova koje obavljaju djelatnost dijalize, kako bi se što prije ovaj centar stavio u funkciju.

Usvajajući Odluku o odobravanju novčanih sredstava, Vlada BPK Goražde podržala je projekat  JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde koji se odnosi  na  nabavku softvera za izdavanje potvrda o vakcinaciji sa QR kodom. Naime, u cilju smanjivanja pojave rizika od koronavirusa prilikom većih okupljanja,  poznato je da je naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva propisana obaveza posjedovanja potvrda o negativnom antigenskom ili PCR testu,  potvrde o prebolovanom virusu ili potvrda o završenoj vakcinaciji, o čemu za građane našeg kantona bazu podataka posjeduje Zavod. Na zahtjev građana Zavod izdaje te potvrde,  ali nabavkom softvera umnogome će biti olakšan taj  proces, a ujedno ispoštovana  obaveza koja se nameće s viših nivoa vlasti, u pogledu  usklađivanja sa propisima u međunarodnom transportu, jer većina zemalja prilikom ulaska u zemlju od putnika traži potvrde sa QR kodom.

Razmatrajući materijale iz Ministarstva za privedu, Vlada BPK Goražde usvojila je Odluku o isplati novčanih podsticaja u poljoprivredi-rezervna sredstva u iznosu od 11.745 KM, Odluku o davanju saglasnosti Direkciji za ceste Ministarstva za privredu BPK Goražde za plaćanje fakture privrednom društvu „Okac“d.o.o Goražde u iznosu od 80.915 KM, ispostavljene nakon okončane situacije koja se odnosi na izvođenje radova na redovnom ljetnom održavanju regionalnih putnih pravaca R 448 Potkozara-Goražde-Ilovača i R 448a Osanica-Ilovača-Prača za 2021.godinu te Odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu za podršku unaprjeđenja usluga javnih preduzeća u BPK Goražde za 2021.godinu. Ovom odlukom, sredstva u iznosu od 15.000KM, za tehničko unaprijeđenje javnog preduzeća, odobrena su JP „RTV BPK“ d.o.o. Goražde.

U skladu sa Okvirnim sporazumom o pružanju usluga cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja BPK Goražde za tekuću školsku godinu, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, data je saglasnost premijeru BPK Goražde i direktoru JU Mješovita srednja škola „Enver Pozderović“ u Goraždu za potpisivanje ugovora čija je vrijednost 54.409 KM.

Na današnjoj sjednici, Vlada BPK Goražde svojom odlukom dala je saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja BPK Goražde na Program sa izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda Tekući transferi pojedincima te Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje branilaca i članova njihovih porodica.

Nakon okonačane procedure Javnog poziva, na današnjoj sjednici data je saglasnost na Odluku ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde o odobravanju novčanih sredstava na ime ostvarivanja pomoći po Programu podrške održivom povratku sa ekonomskog koda tekući transferi pojedincima-izdaci za raseljena lica za 2021.godinu. Za realizaciju ove odluke odobrena su finansijska sredstva u iznosu od 97.299 KM.

Do kraja zasjedanja, Vlada BPK Goražde usvojila je odluku o utvrđivanju radnog vremena Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, a u cilju njegovog neprekidnog funkcionisanja, data je saglasnost  Kantonalnoj upravi civilne zaštite na Odluku o preraspodjeli radnog vremena uposlenika Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.