• OBJAVLJENO: 23.09.2022.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 147. redovnu sjednicu
Odobreno dodatnih 50.000 KM za podršku sportu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 147. sjednici odobrila je dodatnih 50.000 KM za podršku sportu iskazujući na taj način razumijevanje za finansijske probleme u kojima se nalaze sportski klubovi, a posebno Fudbalski klub “Goražde”.

Sredstva su odobrena posredstvom tekućeg transfera Gradu Goražde za septembar u iznosu od 40.000 KM , dok će se ostatak sredstava od 10.000 KM, kako je odlučeno, obezbijediti iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport. Tekući transferi za septembar u iznosu od po 40.000 KM, odobreni su i općinama Foča i Pale u Federaciji, a namijenjeni su za podršku tekuće likvidnosti ovih lokalnih zajednica.

Vlada je razmatrala Informaciju Ministarstva za privredu o stanju šuma na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu koja je upućena Skupštini BPK u dalju proceduru, a nakon razmatranja, u skupštinsku proceduru upućen je i Izvještaj o radu JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu.

Komisiji za jednakopravnost spolova Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH proslijeđeno je Mišljenje na nacrt Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, uz određene prijedloge i sugestije, podržala je donošenje novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH kojim bi se, u odnosu na važeći zakon, na jedan sveobuhvatniji način i sa jasno definiranim odredbama, uredila predmetna oblast na prostoru Federacije BiH.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, usvojena je Odluka o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba, kojom se utvrđuje visina mjesečnih prihoda koje treba da ostvaruje porodica da sama za sebe obezbijedi smještaj.

Razmatrana je i primljena k znanju Informacija o odgoju i obrazovanju djece s poteškoćama u razvoju Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport. Vlada BPK dala je podršku resornom ministarstvu u realizaciji aktivnosti predstavljenih u ovoj informaciji, a s ciljem omogućavanja angažmana asistenata u nastavi za prvo polugodište školske 2022/2023.godine, Ministarstvo je dobilo saglasnost Vlade za preusmjeravanje novčanih sredstava u iznosu od 12.000 KM u budžete osnovnih škola “Husein ef.Đozo” i “Fahrudin Fahro Baščelija”.

Na današnjoj sjednici usvojena je i Odluka o finansiranju prijevoza učenika s posebnim potrebama koji pohađaju srednju školu, kao i Odluka o utvrđivanju prava i visine naknade za učenike srednjih škola za koje nije obezbijeđen javni prijevoz, a koji stanuju na udaljenosti od najmanje 4 kilometra do škole ili prvog autobuskog stajališta. Direktor JU OŠ ,,Ustikolina“ dobio je saglasnost Vlade za potpisivanje Ugovora o pružanju usluga cestovnog prijevoza učenika ove škole sa odabranim prijevoznikom.

Vlada je primila k znanju i Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za august ove godine te dala  saglasnost ministru da potpiše Odluku o dodatku za posebne uvjete rada za radna mjesta policijskih službenika Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde.

Razmatrana je takođe i primljena k znanju Informacija o toku realizacije Projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta “Lamela-L” u Goraždu, a Ministarstvo za urbanizam zaduženo da nastavi sa aktivnostima na ovom projektu te da pripremi i Vladi predloži akte za njihovu realizaciju. Prema riječima resornog ministra, cijena jednog kvadratnog metra stambenog prostora koji će plaćati lica koja ostvare pravo na kupovinu stana pod povoljnim uslovima, zahvaljujući subvenciji Vlade, iznosit će 1.525,90 KM. Ministarstvu za urbanizam odobrena je takođe i kupovina poslovnog prostora u ovom stambeno – poslovnom objektu u izgradnji, koje će kako je istaknuto, biti iskorišteno za rješavanje pitanja smještaja JU Centar za socijalni rad BPK Goražde.

Premijerka Bosansko-.podrinjskog kantona Goražde dobila je saglasnost za potpisivanje Ugovora o udruživanju sredstava sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH vezano za provođenje mjera energijske efikasnosti na objektu Ministarstva za finansije BPK-a Goražde u sklopu projekta “Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljika u BiH”. Vrijednost ovog projekta je 80.589 KM, u čijoj realizaciji Ministarstvo urbanizma učestvuje sa 40.294 KM, dok ostatak sredstava obezbjeđuje Fond za zaštitu okoliša FBiH.

Direkciji za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobreno je plaćanje fakture u iznosu od 344.856 KM privrednom društvu “Okac”d.o.o. koja se odnosi na izvedene radove na modernizaciji regionalne ceste R 448a Osanica – Ilovača-Prača, dionica Zorovići- Goršić polje, a Ministarstvu urbanizma plaćanje fakture firmi GPD Drina Goražde u iznosu od 67.751 KM, za izvođenje radova na rekonstrukciji fasade i vanjske stolarije na objektu Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Sa iznosom od 20.000 KM Vlada će sufinansirati projekt Općine Foča u FBiH koji se odnosi na sanaciju putnog pravca Zebina šuma- Pereseta- Obadi dužine 1,9 km, a sa 29.603 KM projekt Grada Goražde „ Asfaltiranje putnog pravca u naselju Kalac, MZ Vitkovići“.

Saglasnost Vlade dobio je Program unaprjeđenja usluga javnih preduzeća u Bosansko podrinjskom kanton Goraždu za 2022.godinu Ministarstva privrede u iznosu od 20.000 KM, te izmjene i dopune programa utroška sredstava u budžetu ovog ministarstva, za razvoj neprofitnih organizacija, odnosno podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima za 2022.godinu.

Radi usklađivanja sa usvojenim rebalansom Budžeta BPK, odobreni i su programi utroška sredstava Ministarstva za boračka pitanja, sa ekomomskih kodova: Tekući transferi neprofitnim organizacijama i Tekući transferi pojedincima, te Program o izmjenama Programa utroška sredstava Ministarstva obrazovanja sa ekonomskog koda: Ostali tekući transferi-informisanje za 2022.godinu.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila i sredstva za rad udruženja boračkih populacija za august, a finansijsku podršku za planirane aktivnosti dobilo je i Udruženje oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja ,,BISER” iz Goražda.

Usvojene je takođe i Odluka o dodjeli novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji za 2022. godinu – “Podrška sajmovima koji se održavaju na području kantona” u iznosu od 14.000 KM za 4 udruženja, te odobren podsticaj farmerima za držanje sitne stoke u iznosu od 10.000 KM, za 9 korisnika.

Odobreno je takođe i sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija iz budžeta Ministarstva za urbanizam u iznosu od 15.000 KM, za 8 udruženja koja su ispunila uslove javnog poziva, te usvojena odluka o isplati novčanih sredstava u iznosu od 16.000 KM JKP “Prača” iz Prače, po programu utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda– Subvencije javnim preduzećima.

Na 147 redovnoj sjednici Vlada BPK Goražde je imenovala i Nadzorni odbor Turističke organizacije Bosansko- podrinjskog kantona Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.