• OBJAVLJENO: 08.02.2012.
Ministarstvo za privredu - Direkcija za ceste BPK-a Goražde
DNEVNI IZVJEŠTAJ od 08.02.2012. godine – o prohodnosti saobraćajnica na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

MAGISTRALNI  PUTEVI, (u i oko BPK-a Goražde):

1. Magistralni put M – 18, Sarajevo – Trnovo – Foča – Nikšić

dionica Trnovo – Foča je prohodna samo za putnička vozila, jednom saobraćajnom trakom, jako otežano posebno na dionici Dobro Polje – Miljevina, uz obaveznu upotrebu lanaca za snijeg,

– i dalje je u prekidu je za saobraćaj granični prelaz Šćepan polje – Hum

2.Magistralni put M – 5, Sarajevo – Pale – Prača

– otežan saobraćaj putničkih vozila,

za teretne kamione i šlepere obavezna je upotreba lanaca za snijeg,

3. Magistralni put M – 20, Trebinje – Foča – Goražde – Ustiprača

– dionicu: entitetska granica – Ustikolina – Goražde – entitetska granica, za Investitora

JP ”Ceste F BiH”, održava firma ”Goraždeputevi” d.d. Goražde,

– i dalje je u prekidu saobraćaj na dionici Trebinje – Foča,

– na dionici Foča – Goražde – Ustiprača, otežan je saobraćaj zbog ugaženog snijega na

kolovozu,

za teretne kamione i šlepere obavezna je upotreba lanaca za snijeg, i

– u toku je dalje čišćenje saobraćajnih traka

4.Magistralni put M – 18.1, Ustikolina – Fočanska Jabuka – Trnovo

– kompletnu dionicu, za Investitora JP ”Ceste F BiH” održava ”Goraždeputevi” d.d. Goražde,

– put je prohodan i otežan je saobraćaj uz obavezu upotrebe lanaca za putnička vozila,

– jednom saobraćajnom trakom prohodna je dionica Fočanska Jabuka – Trnovo i

– vozačima se ne preporučuje saobraćanje ovim putnim pravcem bez prijeke potreb

5. Magistralni put M – 19.3, Sarajevo – Rogatica – Ustiprača – Višegrad

– otežan je saobraćaj zbog ugaženog snijega na kolovozu i

za teretne kamione i šlepere obavezna je upotreba lanaca za snijeg,

Pošto na većini putnih pravaca snijeg i dalje povremeno pada, praćen vjetrom, vozačima se ne preporučuje duže putovanje bez prijeke potrebe.

REGIONALNI  PUTEVI:

 1. Regionalni put R – 448, Potkozara – Goražde – Jabuka – Hranjen – Hrenovica,

      (l = 41,00 km),

– put je prohodan,

saobraćaj teretnih vozila uz obaveznu upotrebu lanaca za snijeg,

– jako je otežan saobraćaj zbog slabe preglednosti puta i mjestimičnih nanosa snijega koji se redovno čiste,

– zbog snježnih padavina mjestimično praćenih vjetrom, mjestimičnih nanosa i zbog ugaženog snijega na kolovozu, preporučuje se strogo oprezna vožnja i

– na putu je obavezna upotreba lanaca za putnička vozila

Na regionalnom putu trenutno su aktivne 3 (tri) građevinske mašine za čišćenje  snijega sa poslugom i dežurnom službom u mjestu Gornje Bare. Po potrebi, mehanizacija firme ”OKAC” d.o.o. Goražde biće blagovremeno pojačana na kritičnim mjestima.

LOKALNI  PUTEVI:

 1. Lokalni put  Goražde – Podhranjen, (l = 6,70 km)

– put je prohodan,

– zbog slabe preglednosti, suženog kolovoza, poledice i ugaženog snijega na  kolovozu preporučuje se strogo oprezna vožnja,(*)

 1.  Lokalni put Podhranjen – Jarovići – Hranjen, (l = 7,50 km)

– put je prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca

– (*)

 1. Lokalni put Mravinjac – Berič, (l = 6,25 km)

– put je prohodan,

– (*)

 1. Lokalni put Berič – Spahovići, (l = 3,00 km)

– put je prohodan,

– (*)

 1. Lokalni put Osanica – Ilovača, (l = 6,50 km)

– put je prohodan,

– (*)

 1. Lokalni put Ilovača – Brzača, (l = 7,00 km)

– put je prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca

– (*)

 1. Lokalni put  Dedova Voda – Rešetnica, (l = 6,00 km)

– put je prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca

– (*)

 1. Lokalni put Prača – Datelji – Orahovice – Brzača, (l = 19,00 km)

– put je prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca

– (*)

 1. Lokalni put  Hoda polje – Posestra, (l = 4,00 km)

– put je prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca

– (*)

 1.  Lokalni put  Zupčići – Kodžaga polje – Ahmovići – Sadba

– put je prohodan,

– (*)

 1. Lokalni put Hanište – Ruda Glava, (l = 7,00 km)

– put nije prohodan,

– čišćenje puta od snijega se planira po sticanju uslova po prioritetima,

– priprema se evakuacija preostalih odsječenih planinara u planinarskom  domu

 

NEKATEGORISANI   PUTEVI:

1.   U Općini Goražde pročišćeni su putni pravci :

– u naselju Prvi maj,

– u naselju Obarak, (pročišćene ulice),

– u naselju Vranjska mahala,

– u naselju Mujkovića polje,

– u naselju Bare,

– u naselju Luka,

– prema naselju Hubjeri,

– prema naselju Vran-potok, (do naselja Vran-potok pročišćen put, a zbog uske dalje

trase puta mašina nije mogla proći do zaseoka Gaj),

– prema naselju Belvedere,

 – prema padinskom naselju Laleta,

– prema naselju Glamoč, (do Glamoča put očišćen, planira se i dalje),

– prema naselju Vranići,

– prema naselju Lastavice,

– prema naseljima Kalac i Dolovo brdo,

– prema naselju Kamen,

– prema naselju Sadba,

– putni pravac Sadba – Žigovi,

– putni pravac Sadba – Donje selo,

– putni pravac Sadba – Gunjevići – Kučino – Osanica,

– putni pravac Bošinj – Bogušići,

– putni pravac Bogušići – Lukarice,

– prema selu Gočela,

– putni pravac Berič – Čitluk,

– u MZ Osječani prema Deševi, Poljigovini i Mirvićima,

– u MZ Berič prema Spahovićima, Drakovu, Čitluku, Ocki, Pijesku, Mrkovima, Dolovima, Čehajićima, Podgradini, a još treba pročistiti prema Brajlovićima, Zubovićima, Radovovićima, Smolju, Morincu, Vlajčićima, Kušešima, Guskovićima i Mićivodama,

– u MZ Bogušići prema Kiseljaku, Lukaricama, Perjanima (Ratkovići), Gornjim Ratkovićima (1/2 puta) i Kamenu,

– u MZ Mravinjac očišćena pruga: Vitkovići – Mravinjac, donja cesta u naselju Mravinjac prema mljekari ”Milgor” i nije očišćen Bijeli put,

– u MZ Zupčići očišćen dio puta prema naselju Bukve, a ostali za čišćenje  nekategorisani putevi prema Biljinu, Uhotićima (Hrpetama),

– u MZ Sadba očišćeni su putevi Sadba – Krtjanovići i Kolovarice – Grabova  ravan,

– u MZ Osanica (desna obala rijeke Drine) očišćeni su putevi most na Osanici –  Ljukov do, prema Zubovićima i Vrtiji (Donji Zubovići), (lijeva obala rijeke Drine) prema Gornjoj Bratinji, a ostali za čišćenje nekategorisani putevi  Gornja Bratinja Pijestina,

– u MZ Posestra očišćeni su nekategorisani putevi prema Doli, Vučijoj stijeni, Butkovićima, Gunjevićima i Bakijama a ostali su za čišćenje nekategorisani putevi prema Kutješima, Dobroj vodi i Rutovićima,

– u MZ Rešetnica prema Kosače, Ledina, Vrbice, Kovačićima i Pod Borovićima, a ostaju za čišćenje prema Pjestini, Borovićima, Gajevima, Uglješićima, Rešetnici i Bujacima,

– u MZ Ilovača prema Plehama, prema džamiji do Bratiškog potoka, prema Okolištima, Luci, Konjevićima, Ćatovićima, Zabusu (do ”oštre krivine”), a  ostaju za čišćenje prema Šadevinama, Vladačićima, Duginjama i Brdarima.

– u MZ Kraboriš, nekategorisani put Smoljska Luka – Šemihova, (jedna mašina je  radila na putu danas i nastavlja se sutra sa dvije mašine na putu Šemihova – Kraboriš),

– u MZ Faočići, nekategorisani put prema Bezimlju i Krečima (do pola puta),  a ostaju za čišćenje prema Gornjim Faočićima, Poratku, Subovićima, Grubcima, Barama i Utješinovićima,

– u MZ Orahovice, nekategorisani put prema Vrancima i Hrančićima (radovi u toku),

– u MZ Vitkovići ostalo da se pročiste nekategorisani putevi prema Hripetama,  Uhotićima i Trapu,

– u MZ Goražde II pročišćen nekategorisani put prema Jelahu

 Zbog dosta ugaženog snijega u i prema navedenim naseljima, preporučuje se strogo oprezna vožnja.

 Za sutra se planira dalje pročišćavanje nekategorisanih puteva:

– u dijelu MZ Faočići,

– u dijelu MZ Orahovice,

– u dijelu MZ Berič,

– u dijelu MZ Rešetnica,

– u dijelu MZ Posestra,

– u dijelu MZ Osječani i

           GRADSKI  MOSTOVI:

       Pročišćena dva gradska mosta:

1. Most Alije Izetbegovića, namjenjen za pješački i povremeno za motorni saobraćaj i

2. Most žrtava genocida u Srebrenici, namjenjen za pješački i motorni saobraćaj.

Zbog dosta ugaženog snijega na navedenim mostovima, preporučuje se strogo  oprezna vožnja, posebno zbog nedovršenog čišćenje snijega sa pješačkih površina.

Za čišćenje snijega za Općinu Goražde angažovano 6 (šest) građevinskih mašina.

 

 1. U Općini Pale – Prača danas su probijeni putni pravci prema selima:

Lunje, Brdarići (sa potrebnim ponavljanjem), Datelji (sa potrebnim ponavljanjem),

Donja Čemernica (sa potrebnim ponavljanjem), Vražalice, Komrani, Kaljani i Gornja Čemernica.

U toku je čišćenje puteva prema selima Prešnica, Revidol, Preporišta i Gornja Vinča, (prohodni za pješački saobraćaj).

Nisu prohodni putni pravci prema selima: Petovići, Gornja Čemernica, Gornji Datelji, dio Brdarića.

Započinjanje čišćenja putnih pravaca prema ovim selima, planira se od sutra.

Prohodne ulice u Općini Pale – Prača su:

– Mahala, (l = 0,45 km),

– Ćemaluša, (l = 0,45 km) i

– Himze Sablje, (l = 0,15 km)

Zbog dosta ugaženog snijega u navedenim ulicama, preporučuje se strogo oprezna vožnja uz obaveznu upotrebu lanaca.

Za čišćenje snijega, Općina Pale – Prača angažovaće dodatnu mehanizaciju i nastavlja rad sa 5 (pet) građevinskih mašina.

 1. U Općini Foča – Ustikolina prohodni su svi lokalni putevi:

– Osanica – Zebina šuma – Njuhe, (l=7,50 km),

– Ustikolina – Kožetin,

– Ustikolina – Cvilin, (l=2,50 km),

– Ustikolina – Odžak, (l=2,00 km),

– Ustikolina – Filipovići i

– prema ”Zatvoru Ustikolina”

Danas su čišćeni nekategorisani putevi:

– Jabuka – Vojinići,

– Jabuka – Dragovići (firma ”Goraždeputevi” d.d. Goražde),

– prema Vražalicama (djelimično),

– put Jezero – Lokve – Radeljevići, (3 km),

– prema Dragovićima i Vojinićima, (mašina firme ”Goraždeputevi” d.d. Goražde),

– prema selu Mirjanovići, (mašina firme ”Okac” d.o.o. Goražde),

– put od Presjeke prema Raskovićima i

– put prema naselju Prisoje

Angažovana mehanizacija firme ”Goraždeputevi” d.o.o. Goražde u području MZ Fočanska Jabuka, na putnom pravcu:

 – Zbič – Modro polje – Jabuka

Pristupni putevi Domu zdravlja, osnovnoj školi, Domu kulture i kasarni ”Kosova” su prohodni.

Zbog dosta ugaženog snijega na navedenim putevima, preporučuje se strogo oprezna vožnja.

Za čišćenje snijega za Općinu Foča – Ustikolina angažovane 3 (tri) građevinske  mašine.

ULICE  OPĆINE  GORAŽDE :

– koje su prohodne, ali uglavnom sa suženim kolovozom i zaostalim ugaženim  snijegom na kolovozu su:

 1. Ferida Dizdarevića, (l = 0,66 km),
 2. Zaima Imamovića, (l = 0,375 km),
 3. Ruždije Islamagića-dio, (l = 0,30 km),
 4. Agana Imamovića, (l = 0,65 km),
 5. Bolnička, (l=0,60 km),
 6. Fočanska,
 7. Rada Jovanovića,
 8. Maršala Tita, (l=0,40 km),
 9. Višegradska, (l = 0,74 km),
 10. Salih-bega Kuljuha, (l = 0,25 km),
 11. Prve drinske brigade (Vitkovići), (l = 0,95 km),
 12. Mevsuda Bajića Baje (Vitkovići), (l = 0,25 km),
 13. Omladinska,
 14. Ibrahima Čelika,
 15. Rifeta Čutune,
 16. 43-e drinske brigade,
 17. Zdravstvenih radnika,
 18. Ibrahima Popovića,
 19. Braće Homoraša,
 20. Braće Posvandžić,
 21. Bekta Gacka,
 22. Esada Turkovića,
 23. Hasana Kikića,
 24. 22-og maja,
 25. Murisa Živojevića,
 26. 29-og novembra,
 27. Braće Ramovića,
 28. Jaska Islamovića,
 29. Srebrenička,
 30. Žepska

 

Za sutra je najavljeno prikupljanje i odvoz viška snijega sa javnih površina u gradskom području Općine Goražde.

Zbog ugaženog snijega na kolovozu u navedenim ulicama, preporučuje se oprezna vožnja.

Danas su čišćeni putevi prema povratničkim naseljima Radići i Desane.

Planira se i dalje čišćenje nekategorisanih puteva prema povratničkim naseljima (selima):

Završje, Gornje selo, Mravi i Markovići od Glamoča.

Planiraju se i djelimično, prema raspoloživoj mehanizaciji, zajednički izvode radovi na rasčišćavanju snijega na putevima susjednih općina:

– Novo Goražde, (Bučje, Žuželo, Trebeško brdo i Vlahovići),

– Foča, (Kozja Luka),

– Čajniče i

– Rudo.

Uklonjen je snijeg sa parking prostora najznačajnijih privrednih subjekata u Općini Goražde i sa autobuskih stajališta u gradskom području.

Službe za koordinaciju radova zimskog održavanja puteva:

1. Ministarstvo za privredu – Direkcija za ceste BPK-a Goražde,

tel.: 038-221-772

2. Kantonalni štab civilne zaštite,

tel.: 121

kontakt osoba, direktor, Ramo Živojević, tel.: 061-481-822

3. Služba za održavanje puteva Općine Goražde,

kontakt osoba, Mirhad Alihodžić, tel.: 061-330-509 i

   4.Općinski štab civilne zaštite, tel.: 038-228-651,

kontakt osoba, Meho Hubjer, tel.: 061-217-274

5. Služba za održavanje puteva Općine Foča – Ustikolina,

    Općinski štab civilne zaštite, tel.: 038-518-108 i

kontakt osoba, Ermin Osmanspahić, tel.: 062-119-362

6. Služba za održavanje puteva Općine Pale – Prača,

    Općinski štab civilne zaštite, tel.: 038-799-100 i

kontakt osoba, Munir Radača, tel.: 062-279-476

Izvođači radova zimskog održavanja puteva:

I  FIRME :

 1. ”GORAŽDEPUTEVI” d.d. Goražde,

na održavanju magistralnih i lokalnih puteva u BPK-a Goražde,

tel.: 038-221-147,

kontakt osoba, Šemso Muharem, tel.: 061-183-103

 1. ”OKAC” d.o.o. Goražde

na održavanju regionalnog i lokalnih puteva u BPK-a Goražde,

tel.: 038-222-207,

kontakt osoba, Haris Drljević, tel.:062-385-855

II  OPĆINSKA  KOMUNALNA  PREDUZEĆA :

 1. JKP ”6 MART” d.o.o. Goražde,

na zimskom održavanju pješačkih saobraćajnica u Općini Goražde,

tel.: 038-221-126,

kontakt osoba, direktor Sadik Silajdžić, tel.: 061-206-436

 1. JKP ”UŠĆE” d.o.o. Ustikolina,

na zimskom održavanju lokalnih puteva i pješačkih saobraćajnica u

Općini Foča – Ustikolina,

tel.: 038-518-564,

kontakt osoba, direktor, Rehad Alihodžić, tel.: 062-994-104

 1. JKP ”PRAČA” d.o.o. Prača,

na zimskom održavanju lokalnog puta Prača – Datelji – Orahovice – Brzača,

kao i ulica i pješačkih saobraćajnica u Općini Pale – Prača,

tel.: 038-799-275,

kontakt osoba, Meho Brdarić, tel.: 061-136-980

/bpkg.gov.ba/

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.