• OBJAVLJENO: 05.01.2010.
Nakon općina Foča-Ustikolina i Pale-Prača i u općini Goražde održana Javna rasprava o nacrtu Zakona o vodama

Jedan od rijetkih kantona koji donosi svoj Zakon o vodama

javna-rasprava-zakon-o-vadama-050110b.jpg

Na inicijativu Ministarstva za privredu BPK-a Goražde, u čijem sastavu je i Sektor za vodoprivredu, u Velikoj sali ministarstva 05.01.2010.godine održana je Javna rasprava o nacrtu Zakona o vodama BPK- Goražde. Prije općine Goražde, javne rasprave su održane i u općinama Foča-Ustikolina i Pale-Prača.Pored predstavnika općinskih službi, stručnih saradnika iz Ministarstva za privredu i poslanika u Skupštini BPK-a Goražde, javnoj raspravi prisustvovao je i ministar za privredu u Vladi BPK-a Mustafa Kurtović.

javna-rasprava-zakon-o-vadama-050110b1.jpg

Pripremu nacrta Zakona o vodama uradila je Radna grupa formirana pri resornom Ministarstvu u čijem sastavu su bili stručnjaci iz sve tri općine u sastavu BPK-a.

Novina koju predviđa ovaj nacrt Zakona jeste prenošenje nekih nadležnosti sa viših nivoa na općine kada je u pitanju sektor voda. Pored toga, ovaj zakon detaljno će regulisati pitanja kao što su smanjenje rizika od poplava, zaštita izvorišta pitke vode, uređenje vodotoka i sl. Nakon usvajanja Zakona o vodama, općine će biti nadležne za izdavanje vodnih akata, kao što su predhodna vodna saglasnost i vodna dozvola, ali i određivanje ekonomske cijene vode iz javnih vodovoda.

javna-rasprava-zakon-o-vadama-050110b2.jpg

javna-rasprava-zakon-o-vadama-050110b4.jpg

– Ovo je jedan od rijetkih kantona u Federaciji koji uspijeva, shodno federalnom Zakonu o vodama, da poslije dvije godine donosi svoj Zakon o vodama, koji praktično znači uspostavljanje kvalitetne zaštite vodnih resursa na području BPK. Bitno je, takođe, istaknuti da je nacrt Zakona o kome se danas vodi javna rasprava obavezujući dokument u odnosu na okvirnu direktivu o vodama EU iz 2000. godine, po kojoj su zemlje članice EU i zemlje koje se približavaju EU, obavezne primjenjivati obaveze iz okvirne direktive i druge direktive, kao što je Dunavska konvencija, koja je potpisana prošle godine. Ona obavezuje podslivove sliva rijeke Save, sliva Jadranskog mora da se pridržavaju tih potpisanih dokumenata. Slijedeće bitno što tretira ovaj Zakon o vodama BPK Goražde, da ćemo kroz ovaj Zakon i podzakonskim aktima poslije usvajanja Zakona, definisati javna vodna dobra, vodna područja, a istovremeno, u potpunosti zaštititi vodotoke druge kategorije koji su po Ustavu Federacije i po Ustavu kantona u nadležnosti kantona. Također, kroz Zakon se definišu i pitanja korištenja izvorišta pitke vode na području kantona i druge stvari koje su bitne za uspostavljanje jednog kvalitetnog sistema vodnih resursa na području kantona.

Već su obavljene rasprave u općinama Pale-Prača i Foča-Ustikolina uz prisustvo velikog broja građana i jedno od glavnih pitanja koje preovladava kroz sve ove javne rasprave je pitanje izgradnje ili ne izgradnje elektro-energetskih potencijala na vodotoku rijeke Drine u Federaciji i mislim, da će o tim pitanjima biti dosta rasprava i u narednom periodu- kazao je ovom prilikom ministar Mustafa Kurtović.

Predlagač Zakona ostavio je mogućnost da se eventualne primjedbe na ovaj Zakon dostave i u pismenoj formi.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.