• OBJAVLJENO: 26.04.2010.
Saopštenje za javnost Ministarstva za privredu BPK-a Goražde o podnesenom zahtjevu Općine Goražde za krčenje šume

Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostavljen je Zahtjev Općine Goražde broj:UP-1:04-26-454/10 od 18.08.2010.godine, za izdavanje odobrenja za krčenje šume na lokalitetu“Šišeta“ na parceli označenoj kao k.č. 50/1, KO Goražde I, po kulturi šuma, u vlasništvu F BiH. Navedena parcela namjenjena je za privremeno odlaganje komunalnog otpada, a utvrđena je Odlukom Općinskog Vijeća Općine Goražde o određivanju lokacije za privremeno odlaganje čvrstog komunalnog otpada na području Općine Goražde, broj: 01-02-3973 od 17.08.2010.godine.

Identičan Zahtjev je upućen i Federalnom Ministarstvu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Uz Zahtjev dostavljena je nepotpuna dokumentacija gdje nedostaje saglasnost organa nadležnih za zaštitu povjesnog i prirodnog naslijeđa i organa nadležnog za vodoprivredu. Dio dostavljene dokumentacije datira iz perioda do dana prestanka primjene Zakona o šumama („Službene novine F BiH“ broj: 20/02, 29/03, 37/04). Članom 60 Uredbe o šumama („Službene F BiH broj: 83/09, 26/10 i 38/10) određeno je da postupci koji su započeti do dana prestanka primjene Zakona o šumama će se rješavati u skladu sa odredbama tog zakona.

Članom 4. Zakona o šumama određeno je da za dozvolu za krčenje šuma izdaje Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uz saglasnost kantonalnog ministarstva nadležnog za poslove šumarstva, te je istim članom propisano koja se dokumentacija mora podnijeti uz Zahtjev za krčenje šuma. Dakle, konačnu dozvolu izdaje Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, tako se saglasnost kantonalnog ministarstva ne može smatrati konačnim i dovoljnim aktom koji bi dozvoljavao krčenje šume ili odlaganje otpada. Ovaj organ je zatražio od podnosioca Zahtjeva da isti upotpuni sa dokumentacijom koja nedostaje kako bi se moglo ići u dalju proceduru. Ovom prilikom želimo istaći da dostavljeni dokument o Investiciono-tehničkoj dokumentaciji o opravdanosti krčenja šume u odnosu na funkciju šume broj: 05-9/09 od 12.01.2009.godine, urađen od strane mjerodavne šumarske institucije Javnog preduzeća „BH ŠUME“ Sarajevo, sadrži negativno mišljenje o opravdanosti krčenja šume u odnosu na sve funkcije šume. Ujedno, valja naglasiti da je na lokalitetu Šišeta u odjelu 141 GJ „Osanica“, kojem pripada i predmetna lokacija predviđena za deponiju, izvršeno pošumljavanje od strane JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o Goražde, u vrijednosti od cca 40.000,00 KM .Takođe, nije dostavljen dokaz da je naveda Odluka Općinskog vijeća Općine Goražde stupila na snagu, jer ista stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama“ Općine Goražde.

Uz predmetni zahtjev, nije dostavljena saglasnost organa nadležnog za vodoprivredu, odnosno Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, koja je u skladu sa članom 139. Stav 1. a u vezi sa članom 109. Zakona o vodoma ( „Službene novine F BiH“ broj: 70/06) i članom 4. stav 1. tačka 14. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine F BiH“ broj: 6/08), nadležnost za izdavanje vodnih akata za izgradnju ili uređenje deponije otpada. Naime, u članu 109. tačka 11. Zakona propisano je da se predhodna vodna saglasnost i vodna dozvola moraju pribaviti za izgradnju i uređenje deponije otpada.

S druge strane, priloženo Rješenje o urbanističkoj saglasnosti bro:04-1-23-1775/08 od 07.11.2008.godine je izdato bez pribavljene prethodne vodne saglasnosti, što je u suprotnosti sa članom 111. stav 2. Zakona o vodama (“Službene novine F BiH „ 70/06 i članom 15. stav 1. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine F BiH „ broj:6/08).

Dakle, ne može se od ovog organa tražiti da postupa po nepotpunom zahtjevu što je u suprotnosti sa Zakonom o šumama i Zakonom o vodama. Zakonom o principima lokalne samouprave u F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 49/06) određeno je da je održavanje javne čistoće i prikupljanje i odlaganje čvrstog otpada u nadležnosti lokalne zajednice, odnosno općine.

Imajući u vidu unaprijed navedeno, očigledno je da načelnik Općine Goražde i njegovi saradnici traže od ovog organa da postupa suprotno odredbama zakonskih propisa koji regulišu ovu oblast. Ovaj organ će raditi samo u skladu sa ustavnim i zakonskim ovlaštenjima i spreman je da poduzme sve potrebne radnje za koje je ovlašten i nadležan u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.