• OBJAVLJENO: 13.12.2010.
Redovni izvještaj za 13.12.2010.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosansko-podrinjski kanton Goražde
Kantonalna uprava civilne zaštite
Kantonalni operativni centa

R E D O V N I I Z V J E Š T A J
13.12.2010.

Na osnovu informacija prikupljenih od osmatračke mreže iz člana 157. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, u protekla 72 sata, na području BPK-a Goražde zabilježeno je slijedeće:

Sa područja Općine Goražde:
Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Goražde, u protekla 72 sata nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća, koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.
Stanje na području općine Goražde se normalizuje. Na terenu se vode aktivnosti saniranja posljedica od poplava, olujnog vjetra i klizišta.
Ugroženom stanovništvu stiže pomoć u hrani i u drugim vidovima materijalne pomoći.

Kantonalna bolnica BPK-a Goražde-Urgentni centar:
U prijemno- urgentni centar Kantonalne bolnice BPK-a Goražde u toku protekla 72 sata primljeno je 50 (pedeset) pacijenata.
Radi se o pregledima sa uobičajenim patološkim intervencijama.

Direkcija za ceste BPK-a
Prema informacijama koje smo dobili od Direkcije za ceste, svi putevi na području našeg kantona su prohodni i saobraćaj se odvija normalno.

Sa područja općine Pale- Prača:
Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Pale-Prača, u protekla 72 sata zabilježeno je slijedeće:
Zbog snijega i ledene kiše koji su padali protekle noći došlo je do pojave poledice. Saobraćaj se odvija otežano, posebno na putnom pravcu Hrenovica – Bare – Goražde, kao i na putnom pravcu Prača – Dretelji – Orahovice.
Nije bilo pojava opasnosti od prirodnih i drugih nesreća, koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Sa područja općine Foča-Ustikolina:
Na osnovu informacije primljene od Općinske službe civilne zaštite Foča – Ustikolina, u protekla 72 sata nije bilo pojava opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.