• OBJAVLJENO: 05.04.2011.
Intervju sa Muhidinom Plehom, ministrom za finansije u Vladi BPK-a Goražde

Poboljšanje ambijenta življenja, sa težištem na socijalni aspekt

press_050411_b2.jpg

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je 31.03.2011.godine Budžet i Zakon o izvršenju budžeta BPK-a za 2011.godinu.

Recite nam nešto više o karakteristikama ovog budžeta. Koliko je on razvojni i koliko je korisnicima budžeta potrebna finansijska disciplina?

Budžet BPK-a za 2011. godinu iznosi 48 miliona i 90 hiljada KM i činiće stabilizirajući budžet u 2011., kao i instrument socijalno-ekonomske politike. To je iz razloga što u ovom budžetu, koji je u odnosu na 2010. godinu veći za 19 procenata, imamo značajna finansijska sredstva u pravcu podsticaja, prije svega, industrije, poduzetništva, obrta, podsticaja poljoprivredi, praktično, ono sve što smo imali u ranijem periodu, ali u ovoj godini u nešto uvećanom iznosu.

Bitno je istaći da u finansijskom planu Vlade imamo značajna sredstva koja su planirana za podršku kapitalnim projektima nižim, drugim nivoima vlasti, u iznosu od milion i 800 hiljada KM i to je novina u odnosu na budžet prethodne godine. Pored tih kapitalnih, uobičajenih transfera lokalnim zajednicama u sastavu BPK-a, imamo 800 hiljada KM planiranih finansijskih sredstava za zasebno definisane transfere, podrške kroz one programe i projekte koje kandiduju lokalne zajednice prema Vladi BPK-a. U ovim transferima treba da se nađe i podsticaj zapošljavanju, jer razvojna startegija, odnosno Program razvoja, kojeg sačinjava Vlada, kojeg će dostaviti za narednu Skupštinu, jeste i povećanje broja zaposlenih, odnosno izdvajanje namjenskih finansijskih sredstava za ovu namjenu, kao i za poboljšanje ambijenta življenja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, sa težištem na socijalni aspekt. To su benificije za socijalna davanja koja su u Budžetu za 2011. značajna i čine stavku u iznosu od 5 miliona i 100 hiljada KM. Pored tih davanja, imamo davanja i kod drugih ministarstava, a sve u cilju poboljšanja statusa življenja na području našeg kantona.

Poznato je da je budžet BPK-a Goražde finansijski neodrživ bez pomoći sa većeg nivoa vlasti. Da li je izvjesna finansijska podrška od Vlade Federacije BiH i u kojem obimu ?

U Budžetu BPK-a Goražde za 2011. planirana su sredstva sa većeg nivoa u iznosu od 13 miliona KM. Činjenica je da kroz usvojeni Budžet Federacije mi nemamo definisanu preciznu poziciju BPK-a, ali isto je činjenica da je iznos planiranih finansijskih sredstava ekonomski neodrživim kantonima ostao u iznosu od 26 miliona KM i hoću da vjerujem da će se sigurno imati razumijevanja za naš kanton. Na kraju krajeva, imamo i zaključke sa Doma naroda, gdje se daje prioritet podrške ekonomski neodrživom kantonu kao što je Bosansko-podrinjski kanton. Kroz jedan kontinuitet doznake tih sredstava stvorile bi se pretpostavke, odnosno dobila bi se mogućnost izvršavanja onih programskih ciljeva i zadataka definisanih kroz budžet.

Hoće li se povećavati plaće budžetskim korisnicima u 2011. godini?

U Budžetu BPK-a Goražde za 2011. godinu, pozicija na ekonomskom kodu davanja- bruto plaće i naknade uposlenim, nisu planirana sa povećanjem u tekućoj godini, iako imamo već dva usvojena zakona, to je Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH i Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika. Evidentno je da se na području Federacije, u kantonima, trebaju usvojiti ti zakonski propisi, što je kod nas već u proceduri. Usvajanjem tih zakonskih propisa, traže se i finansijske mogućnosti za izvršavanje tih obaveza. Evidentno je takođe, da se u pojedinim kantonima sačinjavaju sporazumi sa policijom i organima uprave. U svakom slučaju, pratićemo situaciju kod drugih kantona, a vama je manje više poznato da smo u dosadašnjem periodu imali izuzetno dobru saradnju sa sindikatima. Rezultat te saradnje, svakako, bili su sporazumi za 2009. i 2010. godinu. Već imamo dogovore za 2011. godinu i u daljim pregovorima sa sindikatom kao partnerom, u konkretnom slučaju Vladi BPK-a, tražićemo uvijek, u svakom momentu, najprihvatljivije rješenje, rješenje koje će imati sigurno svoje pokriće u finansijskim davanjima. Da li će to biti sa 30.06. pa nadalje ili u nekom drugom periodu tekuće godine, ili će to biti neka druga rješenja, ostaje da se vidi.

Koja su najveća izdvajanju u Budžetu BPK-a Goražde i koja stavku biste još mogli izdvojiti? Šta učiniti da Budžet BPK-a bude ekonomski održiv i da ne zavisi od podrške sa većeg nivoa vlasti ?

Kad su u pitanju davanja- tekući transferi, oni su najveća stavka u Budžetu BPK-a. Ono što je interesatno i što zaslužuje da se iznese, jeste planiranje finansijskih sredstava za izgradnju stambeno-poslovnog objekta za mlade. To je iskorak u svakom slučaju i značajna finansijska sredstva u tom dijelu planirana su kod Vlade. Pored tih davanja, budžetski korisnici će davanja koja planiraju, na jedan konkretniji način, definisati kroz svoje programe za 2011. godinu, tako da ćete od njih dobiti sve dodatne informacije.

Ekonomski neodrživim kantonima, BPK-u Goražde, Posavskom kantonu i Kantonu 10, mnogo bi pomoglo ako bi Vlada Federacije preuzela na sebe servisiranje kreditnih obaveza ovih kantona, na čemu se kao članovi Komisije za dug Federacije zalažemo.

I dalje smatram da je najbolje rješenje za ekonomsku neovisnost našeg kantona sistemsko rješavanje finansiranja kroz izmjenu i dopunu Zakona o pripadnosti javnih prihoda, što već duže vrijeme kao ministar finansija potenciram u razgovoru sa predstavnicima Federalnog resornog ministarstva i Vlade Federacije. Povećanjem koeficijenta raspodjele prihoda od indirektnih poreza Bosansko-podrinjskom kantonu na 1,27 % postigla bi se ta finansijska stabilnost i na tome uporno trebamo insistirati.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.