• OBJAVLJENO: 11.04.2011.
Održana 7.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Date koncesije za izgradnju malih hidroelektrana na rijeci Kolini

sjednica_vijest_110411_b1_1.jpg

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 7.redovnoj sjednici usvojila je nacrte Programa svog rada za 2011.godinu i Programa razvoja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde do 2014.godine. Ovi dokumenti, kao i Prvih 100 dana rada Vlade, u formi prijedloga trebali bi se naći na narednoj sjednici Vlade, a nakon toga biti upućeni Skupštini na usvajanje.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada je primila k znanju Informaciju o početku Obaveznog programa za djecu u godini pred polazak u školu, Informaciju o problemu daljeg korištenja prostora JU «Centar za kulturu» Goražde, u kojeme je smješteno JP «RTV BPK-a Goražde, kao i Informaciju o aktivnostima oko organizacije javne manifestacije «Obilježavanje pedeset godina Srednje tehničke škole «Hasib Hadžović» Goražde.

sjednica_vijest_110411_b1_1.jpg

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice na Program utroška sredstava sa ekonomskog koda -Tekući transfer (Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja), za 2011.godinu u ukupnoj vrijednosti od 1.303.500 KM.

Usvojen je i Zaključak kojim se JU Centar za socijalni rad zadužuje da, u cilju potrebe realizacije projekta UNDP-a- osnivanja Centra za informiranje, savjetovanje i obuku pri Službi za zapošljavanje, izvrši izmještanje tri kancelarije koje koristi na prvom spratu poslovne zgrade Službe za zapošljavanje BPK Goražde u odgovarajuće prostorije koje se nalaze u potkrovlju iste zgrade. Služba za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave zadužena je da u roku od 8 dana iznađe odgovarajuće rješenje za smještaj Kantonalnog stambenog fonda, Agencije za privatizaciju i Ureda za traženje nestalih čije se prostorije nalaze na pomenutoj lokaciji.

sjednica_vijest_110411_b1_3.jpg

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Kantonalne bolnice kojom se za vršioca dužnosti direktora ove javne zdravstvene ustanove imenuje dr. Bejadin Lutvić.

Usvojen je i Zaključak o davanju podrške inicijativi za uspostavu i izgradnju ustanova za izvršenje krivičnih sankcija na području Općine Foča-Ustikolina i Pale-Prača koje su u sastavu BPK-a Goražde.

Na današnjoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela je i tri odluke u dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos malih hidroelektrana na rijeci Kolina u općini Foča-Ustikolina.

Privrednom društvu “Energa” d.o.o iz Sarajeva dodijeljene su koncesije za MHE “Kolina 5” i MHE “Babina Voda”, dok je koncesiju za MHE “Kolina 4” dobilo privredno društvo “SHPP” , takođe, iz Sarajeva.

Vlada je primila k znanju i Informaciju o dodijeljenoj koncesiji za istraživanje i eksploataciju gipsa na lokalitetu «Presjeka» Općina Foča-Ustikolina, privrednom društvu «WGPM» d.o.o. Ustikolina, te zatražila od koncesionara da dostavi Ministarstvu za privredu i Komisiji za koncesije kompletnu informaciju u kojoj će biti analitički razrađene sve obaveze iz Ugovora o koncesiji, a koje se odnose na ukupna ulaganja u iznosu od 5.000.000 KM, sa rokovima izvršenja obaveza.

Od ovog koncesionara, Vlada je zatražila i uplatu godišnje naknade u iznosu od 60.000 KM, te zadužila Ministarstvo privrede da shodno Studiji ekonomske opravdanosti, zahtjeva i prati druge obaveze za ovu koncesiju, a koje se odnose na broj zaposlenih po projektu, podizanje proizvodnih pogona za gips, doprinos za razvoj uže i šire zajednice.

Usvojen je, takođe i Izvještaj Komisije za praćenje distribucije i prodaje brašna TIP-710 iz Kantonalne direkcije robnih rezervi. Ova mjera Vlade BPK-a dobila je pozitivne ocjene od strane potrošača, a građani su i dalje zaintersovani za ovakav vid kupovine, – navodi se između ostalog u ovom izvještaju i u Informaciji Savjeta potrošača BPK-a Goražde.

Vlada je razmatrala, takođe i Izvještaj Komisije za javne nabavke, te za najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga sukcesivne isporuke sredstava za održavanje voznog parka u vlasništvu BPK-a izabrala firmu „Enol“ iz Goražda, a za usluge prijevoza učenika osnovnih, srednjih škola i Osnovne muzičke škole „Avdo Smailović“, kao i redovnih studenata dislocirane nastave Ekonomskog i Pravnog fakulteta, izabrana su privredna društva „Centroprevoz“ , i „Goraždeprevoz“ iz Goražda i „Drina-bus“ iz Ustikoline.

Na kraju sjednice, Vlada je dala saglasnost Direkciji robnih rezervi da izvrši plaćanje računa u vrijednosti od 57.600,00 KM, na ime nabavljenog lož ulja za potrebe zagrijavanja poslovnih prostorija budžetskih korisnika.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.