• OBJAVLJENO: 20.04.2011.
Održana 8.redovna sjednica Vlade BPK-a Goražde

Odobreni krediti za 287 studenata sa područja Kantona

sjednica_vlade_200411_b1.jpg

Na današnjoj 8.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je izvještaj Komisije za provođenje konkursa za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija, studentima I i II ciklusa za studijsku 2010/2011.godinu, te donijela Odluku o odobravanju studentskih kredita za 287 studenata sa područja Bosansko-podrinjskog kantona koji ispunjavaju uslove konkursa. Među njima je i 87 studenata iz posebne kategorije.

Nakon prezentacije idejnog rješenja, Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline za provođenje procedure izrade projektne dokumentacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta u Goraždu. Resorno ministarstvo je zaduženo da sačini kompletan projekat u kojem biti definisati cilj, namjena, cijena i rokovi za izgradnju ove zgrade, namijenjene mladim bračnim parovima i deficitarnim kadrovima.

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o sportu i uputila ga u skupštinsku proceduru. Usvojeni su i programi utroška finansijskih sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2011.godinu sa ekonomskih kodova: Ostali tekući transferi-Informisanje, Transfer za sport i Tekući transferi pojedincima, u iznosima od 400.000, 320.000 i 80 000 KM, a Sportskom savezu BPK-a Goražde odobrena je redovna mjesečna tranša u iznosu od 22.000 KM. Doneseno je i više odluka koje se odnose na davanje saglasnosti osnovnim školama na području Kantona za pokretanje procedure na realizaciji projekata rekonstrukcije i poboljšanja uslova održavanja nastave.

Iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je dala saglasnost na Program utroška sredstava sa koda «Grantovi neprofitnim organizacijama», u iznosu od 250.000 KM i na Program utroška sredstava sa koda «Tekući transferi pojedincima» u iznosu od 1.425.000 KM. Odobrena su i redovna sredstva za rad boračkih udruženja u iznosu od 7.205 KM, kao i sredstva za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mart, u iznosu od 3.200 KM. Za održavanje redovne Skupštine Udruženja demobilisanih boraca Armije BiH odobreno je 800 KM, a za učešće ekipe RVI na Državnom prvenstvu u pikadu 700 KM.

Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK Goražde, po Sporazumu, odobrena je tranša za februar 2011.godine u iznosu od 108.625 KM.

Vlada je razmatrala i nije usvojila Izvještaj o radu JU «Dom za stara i iznemogla lica» Goražde za poslovnu 2010.godinu. Imenovana je interresorna Radna grupa da u roku od 15 dana izradi prijedlog rješenja statusa ove javne ustanove.

Vlada nije imala primjedbi na Odluku Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde o usvajanju prijedloga liste opreme čija će se nabavka izvršiti u okviru Projekta modernizacije JZU Kantonalna bolnica Goražde, izuzev u dijelu koji se odnosi na nabavku mammografa, te je predložila da se umjesto analognog, nabavi digitalni mammograf sa CAD alatom za ranu detekciju raka dojke.
Usvojena je takođe i Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda (Izdaci za raseljena lica) za 2011.godinu u iznosu od 310.000 KM.

U nastavku sjednice, usvojen je prijedlog Zakona o inspekcijama u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde i upućen Skupštini na razmatranje, te data saglasnost premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje Ugovora o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje radnika, koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu, za 2011.godinu. Vlada je takođe, dala saglasnost Nadzornom odboru Bosansko-podrinjskih šuma da Kenana Kanlića imenuje za vršioca dužnosti direktora ovog javnog preduzeća.

Odobren je i Program obilježavanja manifestacije „Dani otpora“ i finansijski plan za njegovu realizaciju u iznosu od 20.000 KM.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.