• OBJAVLJENO: 05.03.2015.
Vlada BPK Goražde održala 7.redovnu sjednicu
Odobren anex Ugovora o redovnom prijevozu učenika povratnika

IMG_5206

Na današnjoj 7. redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrila je tekuće transfere općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za februar 2015. godine.

Iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose usvojena je Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa, kao i Odluka o radnom vremenu u kantonalnim organima BPK-a Goražde.

Vlada je primila k znanju informaciju Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport o početku obaveznog programa za djecu u godini pred polazak u školu.

Saglasnost Vlade za realizaciju projekta „Adaptacija-preuređenje školskog dvorišta“ dobila je OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“, dok je SSŠ “Džemal Bijedić” Goražde dobila saglasnost za pokretanje procedure za sanaciju kanalizacione instalacije u zgradi škole.

Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na imenovanje Muhameda Pleha za  direktora STŠ “Hasib Hadžović” Goražde.

OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići dobila je saglasnost za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta – nastavnik engleskog jezika, a Općinski sud Goražde za raspisivanje internog-javnog oglasa za prijem namještenika.

Usvojena su i rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP RTV BPK Goražde, te odobrena isplata druge tranše novčanih sredstava ovoj medijskoj kući.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde za januar 2015. godine. Prema riječima resornog ministra, stanje bezbjednosti u januaru 2015.godine na osnovu statističkih pokazatelja je zadovoljavajuće. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, broj registrovanih saobraćajnih nesreća smanjen je za 10, broj krivičnih djela za 6, a broj registrovanih prekršaja za 7.

IMG_5209

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prava iz socijalne zaštite, između JU Centar za socijalni rad BPK Goražde i JZU Zavod za zdravstveno osiguranje BPK Goražde.

Takođe, ovo Ministarstvo dobilo je saglasnost za potpisivanje aneksa Ugovora o redovnom prijevozu učenika povratnika na relaciji Međurječje-Miljeno-Potkozara-Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je odobrila rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog i Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u BPK Goražde.

Vlada je podržala pismo namjere Internacionalnog univerziteta Goražde o naučno-poslovnoj saradnji sa univerzitetskim Kliničkim centrom u Sarajevu.

Na kraju sjednice, Vlada je odobrila Rješenje o imenovanju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK-a Goražde, te donijela zaključak o izradi projekata po ministarstvima i definisanju okvira za njihovu izradu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.