• OBJAVLJENO: 09.03.2015.
Press konferencija ministra za finansije
Neophodne izmjene i dopune Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH

100_7724

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je na svojoj 6. redovnoj sjednici Nacrt budžeta i Nacrt zakona o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde za 2015. godinu.

Ministar za finansije Nudžeim Džihanić tim povodom danas je održao press konferenciju na kojoj je govorio projekcijama kantonalnog budžeta za ovu godinu.

Prema njegovim riječima, sa 31.12.2014. godine, po obrascima završnog računa, ukupni prihodi u Budžetu kantona iznosili su 36.887.656,93 KM, dok su ukupni rashodi iznosili 36.498.285,80 KM. Prema ovim obrascima, u Budžetu BPK- a za prošlu godinu ostvaren je suficit u iznosu od 389.371,13 KM, s tim da treba uzeti u obzir da u rashodima nisu iskazane prispjele obaveze za otplatu kredita MMF-a u iznosu od 1.975.096,41 KM, zbog čega kumulirani deficit u Budžetu za prošlu godinu iznosi 989.757,00 KM.

– Vrlo teško stanje smo preuzeli i po pitanju određenih ustanova i institucija u Bosansko-podrinjskom kantonu, a to se odnosi na Kantonalnu bolnicu i Dom za stara i iznemogla lica. U Kantonalnoj bolnici imamo finansijsku nelikvidnost od 1.100.000 KM  i obaveze bolnice prema TIKA-i u iznosu od ca. 900.000,00 KM. Takođe,  teško stanje smo zatekli i u Domu za stara i iznemogla lica, a to su obaveze po osnovu tužbi radnika i neizmirene obaveze za dobavljače, što iznosi oko 900.000 KM. Takođe, tešku situaciju imamo i u Mljekari gdje su uložena velika sredstva, a ništa nije riješeno. Mi smo u prvoj fazi isplatili jedan dio sredstava vezano za zdravstveno osiguranje uposlenika. Ostao je još jedan dio da se isplati, a to nije planirano u budžetu za 2015. godinu – kazao je ministar Džihanić.

Prema nacrtu, Budžet BPK-a Goražde za 2015. godinu planiran je u iznosu od 43.994.983,00 KM, od čega vlastiti prihodi u iznosu od 31.482.839,00 KM, grant Federacije u iznosu od 8.000.000,00 KM, vlastiti prihodi budžetskih korisnika u visini 240.340,00 KM, namjenska sredstva budžetskih korisnika u iznosu od 4.106.804,00 KM, te sredstva iz donacija u iznosu od 165.000,00 KM.

– Ovdje je vrlo bitno naglasiti da je nacrt Budžeta za 2015. godinu planiran u nešto većem iznosu u odnosu na rebalans za 2014. godinu zbog aktiviranja namjenskih sredstava – naknada za vodu, šume, ceste, PDV-a koji pripada Direkciji za ceste, sredstva od GSM licence, prihodi po osnovu uplata za stanove u zgradi „Lamela – H2“, sredstva za zaštitu i spašavanje, te sredstva za zaštitu okoline – pojasnio je ministar.

Porezni prihodi su planirani na osnovu procjena Federalnog ministarstva za finansije, dok su neporezni prihodi planirani prema privrednim kretanjima u BPK Goražde i uzimajući u obzir efekat primjene kantonalnih zakona u oblasti privrede.

Resorni ministar osvrnuo se i na inicijativu Tuzlanskog kantona koja se odnosi na izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda, a koja, između ostalog, predviđa smanjenje koeficijenta pripadnosi javnih prihoda za Bosansko-podrinjski i Sarajevski katnon.

– Ministarstvo za finansije priprema detaljnu analizu vezano za Zakon o raspodjeli javnih prihoda gdje je utvrđeno da su rashodovne potrebe od kantona do kantona različite, a da postoji mnogo više potreba za naš kanton nego što je zakonom regulisano. Mi ćemo ovom analizom uraditi detaljne informacije i statističke preglede  i upoznati naše delegate u Domu naroda  i pripremiti ih da podnesu inicijativu kako bi išli u izmjenu i dopunu ovog zakona, gdje bi pored ostalih kriterija koji su u njemu definisani ubacili dodatne kriterije, kao što je broj korisnika socijalne i zdravstvene zaštite, odnos uvoza i izvoza i stepen nerazvijenosti općina u sastavu kantona – kazao je resorni ministar.

Osim obaveza za kamate i otplatu duga po osnovu Saudijskog kredita i kredita MMF-a, ministar je istakao da su u 2015. godini značajna sredstva planirana i za lokalne zajednice u sastavu kantona. Kroz redovne tranše, planirana su sredstva u iznosu od 1.800.000,00 KM, a u istom iznosu planirana su i sredstva za projekte lokanih zajednica kroz budžete Vlade, Ministarstva za privredu, Ministarstva za urbanizam i Direkcije za ceste. Takođe, tu su i kapitalni transferi za lokalne zajednice koji su planirani su iznosu od oko 400.000,00 KM.

– Poseban akcenat stavili smo i na beneficije po osnovu socijalnih davanja, gdje su planirana sredstva u iznosu od oko 5.400.000,00 KM i moram naglasiti da se broj korisnika koji koriste ovo pravo iz godine u godinu povećava. Za boračke populacije planirana su sredstva u iznosu od oko 1.600.000,00 KM, a značajna sredstva takođe su planirana i u Ministarstvu obrazovanja po osnovu obaveznih tranši za sport, kulturu i informisanje i ona iznose oko 1.638.000,00 KM – istakao je Džihanić.

100_7719

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.