• OBJAVLJENO: 17.12.2015.
Vlada BPK Goražde uputila poziv svim nevladinim organizacijama za potpisivanje sporazuma o saradnji
Primjena nove demokratske prakse u odnosima vlasti i civilnog društva

IMG_3622

S namjerom da podstakne uključivanje građana i nevladinih organizacija u proces kreiranja javnih politika iz nadležnosti Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, Vlada Kantona pozvala je sve nevladine organizacije koje djeluju na ovom području da iskažu interesovanje za učešće u zaključivanju Sporazuma o saradnji sa za uspostavljanje institucionalnog mehanizma za unaprjeđenje dijaloga i partnerske saradnje, zasnovane na osnovnim vrijednostima i principima moderne demokratije i civilnog društva.

Potpisivanje Sporazuma zakazano je za ponedjeljak, 28.decembar ove godine u sali Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, s početkom u 11,00 sati.

Osnovna svrha Sporazuma je promocija javnog (općeg) interesa, odnosno snažniji razvoj lokalnih resursa kroz dijalog i zajednički rad predstavnika Vlade Kantona i nevladinih organizacija u cilju poboljšanja ukupnog života svih stanovnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Sporazum uspostavlja okvir za razvoj kontinuiranog dijaloga i partnersku saradnju predstavnika Vlade Kantona i nevladinih organizacija u identifikaciji i rješavanju prioritetnih pitanja javnih politika i usluga od značaja za Kanton i sve njegove građane.

Njegovi osnovni ciljevi su:

– Unaprjeđenje međusobnog dijaloga i saradnje u planiranju i pružanju osnovnih usluga za građane Bosansko – podrinjskog kantona Goražde;

– Povećanje stepena uzajamnog poštovanja i uvažavanja specifične uloge i odgovornosti koje Vlada Kantona i NVO sektor imaju za razvoj Kantona i dobrobit svih njegovih građana;

– Veće učešće građana i nevladinih organizacija u donošenju odluka i kreiranju javnih politika iz okvira nadležnosti i ovlaštenja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde;

– Planska podrška i sufinansiranje održivog razvoja NVO sektora u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde;

– Promocija i podrška slobodnom udruživanju građana radi zaštite njihovih prava i interesa, te razvoj aktivnog građanstva;

– Podrška razvoju dobrovoljnog (volonterskog) rada, individualne i korporativne filantropije, društvene solidarnosti i socijalnog kapitala;

– Osiguranje sinergijskog djelovanja Vlade Kantona i NVO sektora u procesu evropskih integracija.

– Zajedničko zagovaranje i lobiranje prema višim organima vlasti na entitetskom i državnom nivou za rješavanje problema građana.

Ovi ciljevi će se realizirati  kroz  izradu i usvajanje Kodeksa dobre prakse (Pravila) koji će se, nakon njihovog usvajanja, smatrati sastavnim dijelom ovog  sporazuma.

U roku od 2 mjeseca od usvajanja Sporazuma, njegovi potpisnici  izradiće operativni akcioni plan za primjenu Sporazuma u 2016. godini.

Za potrebe upravljanja procesom primjene, praćenja i evaluacije Sporazuma, Vlada Kantona i nevladine organizacije koje su registrovane za područje Bosansko – podrinjskog kantona Goražde formirat će mješoviti Savjet za saradnju Vlade Kantona i NVO sektora u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde.

Jednom godišnje Savjet organizira Forum predstavnika Vlade Kantona i NVO sektora, s ciljem da se obavi rasprava i ocijeni uspjeh u primjeni Sporazuma, definiraju i usvoje zaključci i preporuke za eventualne izmjene i dopune Sporazuma i izradu Akcionog plana za narednu godinu. Na osnovu rezultata rada Konferencije, Savjet će sačiniti godišnji izvještaj o primjeni Sporazuma i  dostaviti ga na usvajanje Vladi Kantona i Skupštini Bosansko – podrinjskog kantona Goražde. Ovaj izvještaj će biti osnova za izradu akcionog plana Savjeta za narednu godinu.

Prema informaciji kantonalnog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde registrovano je 211 udruženja.

Kroz strukturu djelovanja, ciljeva udruženja i potpore njihovom radu, uočava se da su najrazvijenija udruženja u oblastima sporta, boračko-invalidske zaštite, procesa povratka, penzionera, mladih, kulture i pojedinim privrednim oblastima. Najmanji broj udruženja je prisutan u oblastima djelovanja građanskog društva, civilne incijative i procesima zagovaranja javnih politika što dijelom ukazuje da su udruženja prevashodno usmjerena ka ostvarivanju ciljeva i interesa svojih članova i da proces i uloga udruženja građana nije u potpunosti shvaćena i iskorištena unutar Bosansko-podrinjskog kantona.

Tekst Sporazuma o saradnji možete preuzeti OVDJE

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.