• OBJAVLJENO: 18.12.2015.
Vlada BPK-a Goražde održala 44.redovnu sjednicu
Utvrđen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta BPK Goražde za 2015.godinu

IMG_1054

Na današnjoj 44.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu. Nakon usaglašavanja, rebalans Budžeta utvrđen je u iznosu od 40.687.942,00 KM i proslijeđen Skupštini na usvajanje.

Saglasnost Vlade dobili su Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za finansije i Pravila JU Centar za socijalni rad BPK Goražde.

Vlada je dala saglasnost i za provođenje postupka usklađivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji FBiH, te u pregovarački tim imenovala ovlaštenu osobu koja će je zastupati.

Na današnjoj sjednici Vlada je razmatrala i primila k znanju informaciju Ministarstva za privredu u vezi promjene vlasničke strukture kapitala Udruženja farmera „Farmer“ Goražde na Gillani International d.o.o. te dala saglasnost ovom ministarstvu da provede sve neophodne aktivnosti u cilju donošenja rješenja o ispunjavanju veterinarsko-zdravstvenih uslova za objekat namijenjen za preradu mlijeka „Milgor“ Goražde.

Ministarstvo za privredu zaduženo je da u saradnji sa novim vlasnikom kapitala u mljekari „Milgor“ pripremi prijedlog sporazuma kojim će se definisati dalje aktivnosti po osnovu rada mljekare „Milgor“ u smislu nastavka proizvodnje i prerade mlijeka kao i razvoj stočarstva.

IMG_1060

Vlada je danas razmatrala i usvojila Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za oktobar ove godine. Prema obrazloženju resornog ministra, na osnovu statističkih pokazatelja može se konstatovati da je stanje bezbjednosti na području našeg kantona zadovoljavajuće.  U ovom izvještajnom periodu zabilježeno je povećanje broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, te smanjenje broj krivičnih djela i broja saobraćajnih nesreća u odnosu na isti period prošle godine.

Na osnovu Programa unaprjeđenja usluga javnih komunalnih preduzeća u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2015.godinu, Vlada je odobrila 35.000 KM,  po 17.500 KM, javno-komunalnim preduzećima „Ušće“ iz Ustikoline i „Prača“ iz Prače.

Vlada je donijela i odluke o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji: 32.806 KM za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme za 38 korisnika, 7.751 KM za plasteničku proizvodnju za  22 korisnika, te 6.264 KM za proizvodnju kornišona za 18 korisnika.

Iz budžeta Ministarstva za privredu izdvojiće se sredstva za plaćanje računa po prvoj privremenoj situaciji privrednom društvu „Okac“ za izvedene radove na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2015.godinu, kao i sredstva IPSA INSTITUTU“ d.o.o. Sarajevo za  izradu dokumentacije idejnog rješenja najpovoljnije trase ceste cestovnog povezivanja Goražda sa pravcem 3 SEETO mreže Sarajevo-Vardište.

IMG_1061

Vlada je danas odobrila redovna sredstva za rad boračkih udruženja i projekat poboljšanja statusa pripadnika boračke populacije, kao i sredstva za realizaciju projekata boračkih udruženja: 4000 KM Organizaciji porodica šehida i palih boraca BPK-a Goražde za projekat-Sjećanje na poginule borce, te 4000 KM Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja za sufinansiranje projekata stambenog zbrinjavanja i nabavke paketa za obilazak porodica poginulih i umrlih članova ovog saveza.

Odobrena je takođe nabavka transportnog vozila za potrebe dijaliznih bolesnika, te usvojena Odluku o isplati 12.000 KM JZU Kantonalnoj bolnici Goražde za sufinansiranje njegove nabavke.

Vlada je dala saglasnost Kantonalnoj bolnici da provede i proceduru za nabavku medicinske opreme, histeroskopa za ginekološki odjel u vrijednosti do 10.000 KM, a sredstva za ovu nabavku obezbjeđena su u budžetu Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice.

Iz budžeta ovog ministarstva u iznosu od 4.407 KM finansiraće se i nabavka higijensko-prehrambenih artikala u svrhu kompletiranja 199 porodičnih paketa za humanitarna davanja.

Vlada je odobrila takođe i redovne novčane transfere općinama u sastavu Kantona za mjesec novembar, te  sredstva za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju i redovne tranše Sportskom savezu BPK, za novembar i decembar.

IMG_1055

Na ime sufinansiranja projektnih aktivnosti omladinskih udruženja „Centra za razvoj omladinskog aktivizma“ i Udruženja za ruralni razvoj i pomaganje mladim ljudima „Krug“ iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport izdvojiće se 1600 KM.

Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa „UNIPROJEKT“-u d.o.o. Goražde za izradu Plana posebnih dijelova (uknjižba etažnog vlasništva) stambeno-poslovnog objekta „Lamela H2“-Zgrada za mlade u Goraždu, te odluke o plaćanju ostatka duga na ime kupovine zemljišta u svrhu izgradnje stambeno-poslovnih objekata Lamela H3 i H4.

Vlada je imenovala radnu grupu koja će pripremiti mišljenje o Inicijativi za donošenje Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, savjetnika i prevenciji korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, poslanika Salka Obhođaša.

Na kraju sjednice, Vlada je dala saglasnost direktoru Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde da potpiše Ugovor o isporuci i korištenju toplotne energije sa Internacionalnim Univerzitetom u Goraždu, te da izvrši nabavku 25 000 litara lož ulja i 25,2 tone drvene peleti.

 

 

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.