• OBJAVLJENO: 18.03.2016.
Održan nastavak 53. redovne sjednice Vlade BPK Goražde
Odobreno potpisivanje sporazuma o zdravstvenom osiguranju lica koja nemaju zdravstveno osiguranje po drugom osnovu za 2016. godinu

IMG_2841

Nakon početka svoje 53. redovne sjednice koji je održan 09.03.2016. godine i na kojem su razmatrani amandmani sa 12. redovne sjednice Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala nastavak ove sjednice.

U oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je donijela rješenja o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog Školskog odbora JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi,“ kao i rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju školskih odbora javnih ustanova SSŠ „Džemal Bijedić,“ MSŠ „Enver Pozderović“ i STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde.

Ministru za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Vlada je dala saglasnost za potpisivanje Sporazuma sa Zavodom zdravstvenog osiguranja BPK-a o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje djece od rođenja do polaska u osnovnu školu i lica nakon navršenih 65 godina života, kao i Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznat status raseljenog lica i povratnika, a koja nemaju osiguranje po drugom osnovu za period 01.01-31.12.2016. godine.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti BPK-a Goražde kojom je definisano da se Lista lijekova koja je sastavni dio ove Odluke zamjenjuje novom generičkom listom lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, usaglašenom sa Listom lijekova Federacije BiH.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje Sporazuma sa Zavodom zdravstvenog osiguranja BPK-a o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite.

Iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja doneseno je i Rješenje o imenovanju Komisije za rješavanje o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u drugostepenom postupku.

IMG_2853

Vlada je donijela Odluku o imenovanju Odbora za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina, kao i Odluku o usvajanju Programa obilježavanja Dana sjećanja na poginule pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova RBiH koji će se realizovati u periodu 04 – 06. aprila 2016. godine.

Na današnjoj sjednici razmatrana je Informacija Kantonalnog pravobranilaštva o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata u vlasništvu Bosansko-podirnjskog kantona Goražde.

U prošloj godini, Vlada BPK-a Goražde je putem Kantonalnog pravobranilaštva pokrenula aktivnosti na legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, te je nakon 20 godina uspješno riješila pitanje legalizacije objekta JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde, etažnih prostorija iznad Apoteke „9. maj,“ te nadzidanih prostorija na zgradi Ministarstva za privredu BPK-a.

Ovom prilikom istaknuta je veoma dobra saradnja sa Općinom Goražde u procesu legalizacije, te je u ovoj godini najavljen nastavak aktivnosti na legalizaciji i preostalih objekata u korist Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

U oblasti Vlade donesena je i Odluka o imenovanju predstavnika BPK-a Goražde u potkomisije za evropske integracije, kao i Odluka o imenovanju predstavnika BPK-a Goražde u pregovaračke timove za usklađivanje granskih kolektivnih ugovora.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.