• OBJAVLJENO: 14.04.2016.
Ministar za finansije
Predstavljen Budžet BPK-a Goražde za 2016. godinu

slike 5 020

Budžet Bosansako-podrinjskog kantona Goražde za 2016. godinu utvrđen je u iznosu od 41.921.370 KM.

U današnjoj izjavi za medije, ministar za finansije Nudžeim Džihanić dao je više informacija o usvojenom Budžetu.

Planirani rashodi i izdaci u Budžetu BPK-a Goražde za ovu godinu veći su za 3% u odnosu na rebalans budžeta za 2015. godinu, odnosno za 7% u odnosu na izvršenje Budžeta u 2015. godini.

Prema riječima ministra, osim za plate, naknade i doprinose uposlenika, značajan dio sredstava planiran je za isplatu socijalnih izdataka, koji su predviđeni u iznosu od 5.098.456 KM i koji su u odnosu na 2015. godinu veći za 1,8 posto.

Značajno povećanje predviđeno je i u okviru Ministarstva za boračka pitanja, čiji budžet je planiran u iznosu od  1.529.200 KM i koji je u odnosu na izvršenje u prošloj godini veći za 12 posto. Sredstva su, kao i do sada, planirana za stambeno zbrinjavanje boračke populacije, jednokratne novčane pomoći, pomoć boračkim udruženjima, zapošljavanje boračkih populacija te izgradnju spomen-obilježja.

Redovni transferi općinama planirani su u iznosu od 1.710.000 KM, što predstavlja povećanje od 4 posto u odnosu na izvršenje za prošlu godinu. U budžetima Vlade BPK-a, te ministarstava za privredu i urbanizam, takođe su planirani transferi nižim nivoima vlasti kroz finansiranje projekata u vrijednosti od oko jedan milion KM.

Značajno povećanje, u iznosu od 800.000 KM, planirano je i kod Ministarstva za privredu u dijelu ruralnog razvoja, podsticaja za poljoprivrednu proizvodnju i podsticaja privatnim preduzećima i obrtnicima.

U okviru Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport planirana su sredstava za redovne izdatke, kao što su stipednije, transfer Radio-televiziji BPK-a, program predškolskog obrazovanja, nabavka udžbenika, te transferi za sport i kulturu. Za transfere pojedincima i udruženjima za mlade i nauku planirana sredstva u iznosu od 32.500 KM.

Osim isplate redovnih socijalnih davanja, u okviru Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice planirana su dodatna sredstva u iznosu od 400.000 KM u skladu sa Sporazumom o sanaciji stanja u JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde.

Kod Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline značajna sredstva, u iznosu od 170.000 KM, planirana su za rekonstrukciju objekata s ciljem ispunjavanja uslova iz Sporazuma o rješavanju statusa potkrovnih stanova u Goraždu. Za nabavku građevina planirana su sredstva u iznosu od 300.000 KM, dok su na ime učešća u projektu koji se realizuje u saradnji sa međunarodnim organizacijama „Zeleni ekonomski razvoj“ – institucionalizacija energetskog menadžmenta, planirana sredstva u iznosu od 185.000 KM.

Ovom prilikom istaknut je problem smanjenja prihoda od indirektnih poreza na temelju Uputstva Federalne ministrice finansija.

Prema riječima ministra Nudžeima Džihanića, ti efekti na Budžet BPK Goražde su već vidljivi.

– Po osnovu tog Uputstva Budžet  BPK-a Goražde je već uskraćen za 775.000 KM, što mjesečno iznosi oko 250.000 KM manje prihoda po osnovu indirektnih poreza. Mi smo na prihodovnoj strani  vodili računa oko tih prihoda i izvršili smo smanjenje, a tu razliku smo stavili na tekuće transfere s viših nivoa vlasti, kao što je transfer od Federacije. U prvoj varijanti smo imali 5 miliona KM, ali kada smo dobili Uputstvo, predvidjeli smo 7 miliona KM, jer i u samom Budžetu FBiH to više nije razdijeljeno po analitičkim kodovima, već je stavljen jedan iznos od 16 miliona KM i mi se nadamo da ćemo, na osnovu Uputstva kojim su nam umanjeni prihodi, dobiti više sredstava na ime granta- kazao je on.

Kada su u pitanju nabavka stalnih sredstava i kapitalni izdaci u Budžetu BPK-a Goražde za 2016. godinu, ministar je kazao kako su za ove namjene planirana sredstva u ukupnom iznosu od 3,5 miliona KM.

Među planiranim izdacima su i sredstva za sufinansiranje dijaliznog centra u Goraždu, rekonstrukciju krova Gradske dvorane „Mirsad Hurić,“ legalizaciju objekata u vlasništvu BPK-a Goražde, nabavku opreme za potrebe Uprave policije i civilne zaštite, izradu šumsko-privredne osnove te rekonstrukciju puteva u nadležnosti Kantonalne direkcije za ceste.

Istaknuto je i da su unutar budžeta osnovnih i srednjih škola, planirana sredstva u ukupnom iznosu od 275.000 KM za nabavku opreme i rekonstrukciju, i ona se najvećim dijelom odnose na planirano sufinansiranje projekata sa viših nivoa vlasti ili projekata koji se realizuju u saradnji sa međunarodnim organizacijama.

slike 5 021

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.