• OBJAVLJENO: 15.04.2016.
Vlada održala 58.redovnu sjednicu
Četiri projekta kandidovana u Program javnih investicija Federacije BiH

Slike 6 003

Na današnjoj 58.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je četiri projekta koji će se kandidovati u Program javnih investicija Federacije BiH. Riječ je o projektima izgradnje regionalne sanitarne deponije Trešnjica u Goraždu, fekalne kanalizacione mreže u Ustikolini, sistema primarne kanalizacione mreže i postrojenja za naselja Prača i Hrenovica, kao i o projektu izgradnje magistralne ceste Hrenovica-prevoj, Hranjen-Goražde.

Odobren je nastavak saradnje sa UNDP-om, koji će u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja pružati tehničku podršku u izradi akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja kantona za period 2016-2020.godina.

Vlada je razmatrala i usvojila svoj kvartalni izvještaj o radu u ovoj godini, na osnovu kojeg je konstatovano da su od planiranih 74 aktivnosti iz Programa rada Vlade realizovane 63 , dok je njih 12 započeto, a jedna odgođena. Pored redovnih aktivnosti, bilo je i onih neplaniranih koje će biti obuhvaćene u cjelokupnom izvještaju o radu Vlade u 2016.godini, istaknuto je danas.

Razmatrane su i usvojene  informacije o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za februar i mart ove godine.

Vlada je usvojila i Izvještaj Ministarstva za privredu o utrošku sredstava za podsticaj u poljoprivredi za 2015.godinu, te primila k znanju Informaciju Ministarstva za obrazovanje o provođenju aktivnosti pružanja usluga prijevoza učenika i studenata na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

U skladu sa novim Zakonom o Vladi, donesena je Uredba o osnivanju Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave.

Slike 6 008

Razmatran je i usvojen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK-a Goražde, te utvrđen Jedinstveni obrazac programa utroška sredstava iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Odlukom o načinu ostvarivanja saradnje Službe za odnose s javnošću i kantonalnih organa uprave, koja je danas takođe usvojena, Vlada je započela s realizacijom mjera iz nedavno usvojene Komunikacijske strategije Vlade BPK-a za 2016-2018.godinu.

Na današnjoj sjednici usvojeno je i više programa utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za 2016.godinu sa ekonomskih kodova: Ostali tekući transferi –informisanje u iznosu od 495.000 KM; Tekući transfer za sport- 500.000 KM, Tekući transferi pojedincima za isplatu stipendija i ostalo u iznosima od 267.000 i 140.000 KM, te Tekući transfer za visoko školstvo u iznosu od 117.000 KM.

Vlada je usvojila i programe utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja sa ekonomskih kodova: Transferi neprofitnim organizacijama i Tekući transferi pojedincima u iznosima od  310.000 KM i 695.000 KM.

Vlada je takođe zadužila Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde da u Programu utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda Tekući transferi pojedincima – ostalo planira sufinansiranje predškolskog odgoja i obrazovanja u dječijem vrtiću SOS Kinderdorf Goražde te otvaranja i rada resursne sobe za osposobljavanje i rad sa djecom s poteškoćama u učenju i učešću u cilju ranog rasta i razvoja.

Slike 6 009

Ministar za obrazovanje dobio je saglasnost Vlade na potpisivanje ugovora o realizaciji provedbe obaveznog programa za djecu pred polazak u školu sa SOS Dječiji vrtić Goražde i JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde.

Utvrđena je visina dječijeg dodatka na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu, te odobrena sredstva za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec januar, februar i mart 2016.godine.

Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime sufinansiranja projekta pod nazivom „Činim pravu stvar-PROTIV NASILJA“ Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 6.700 KM.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, Vlada je imenovala predsjednika i članove drugostepene disciplinske komisije za namještenike iz kantonalnih i općinskih organa državne službe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Nakon prihvatanja Informacije Ministarstva za socijalnu, politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenoj proceduri za izbor i predlaganje kandidata za poziciju člana Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada je donijela odluku da se na ovu poziciju u narednom mandatnom periodu imenuje dr. Nusret Popović.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.