• OBJAVLJENO: 15.11.2016.
Aktivnosti Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći u toku 2016.godine
Zabilježen porast broja podnesenih zahtjeva za pružanje besplatne pravne pomoći

15-11-2

Zavod za besplatnu pravnu pomoć u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u 2016. godini pružao je pravnu pomoć u punom kapacitetu. Prema riječima direktora Murisa Tatarina, shodno Kantonalnom zakonu o pružanju besplatne pravne pomoći, pravna pomoć pružana je u parničnom, vanparničnom, izvršnom, upravnom i prekršajnom postupku, kao i u upravnom sporu.

U 2016. godini Zavod za besplatnu pravnu pomoć bilježi porast broja podnesenih zahtjeva za ostvarivanje besplatne pravne pomoći, a samim tim i porast ukupnog broja predmeta.

„Po postupcima, imali smo 29 predmeta parničnog postupka, 82 predmeta upravnog postupka, 20 predmeta vanparničnog postupka, 29 predmeta izvršnog postupka, 1 predmet prekršajnog postupka, te 6 predmeta upravnog spora. Takođe, data su 403 pravna savjeta, a podnešeno je ukupno 259 zahtjeva za ostvarivanje besplatne pravne pomoći“- istaknuo je direktor Zavoda za besplatnu pravnu pomoć BPK Goražde Muris Tatarin.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć ima svako fizičko lice koje ispunjava uslove propisane zakonom.  To su lica lošijeg imovinskog stanja čiji mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze iznos 35% prosječne isplaćene neto plaće u FBiH u prethodnoj kalendarskoj godini, a nema nekretnine ili drugu imovinu kojom može podmiriti troškove postupka. Pravo na besplatnu pravnu pomoć mogu ostvariti djeca bez roditeljskog staranja, lice kojem je oduzeta poslovna sposobnost i duševno oboljelo lice smješteno u zdravstvenu ustanovu, žrtva nasilja u porodici ili nasilja na osnovu spola za vrijeme dok je smještena u sigurnu kuću, korisnici stalne novčane pomoći te uživaoci najniže penzije pod uslovom da nemaju drugih članova porodičnog domaćinstva koji ostvaruju dodatna primanja.

Utvrđivanjem liste branilaca koji će vršiti odbrane po službenoj dužnosti od strane Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde, stekli su se uslovi da pravni zastupnici Zavoda vrše odbrane po službenoj dužnosti u krivičnom i prekršajnom postupku.

Kada je riječ o aktivnostima Zavoda u narednom periodu, one će biti usmjerene na jačanje institucionalnih kapaciteta po pitanju kadrova, organizacije i materijalno-tehničke opremljenosti, a sve u cilju unaprjeđenja kvaliteta, kvantiteta i efikasnosti pružene besplatne pravne pomoći licima koja na to imaju pravo u skladu sa zakonom, te angažovanjem pravnih zastupnika od strane nadležnih sudova, kao branitelja u odbranama po službenoj dužnosti u krivičnom i prekršajnom postupku, čime bi se ostvarile uštede u Budžetu BPK Goražde.

U onim situacijama gdje je bilo potrebno zastupanje stranaka pred sudom, pravni savjetnici su obavljali i te vrste poslova.

15-11-3

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.