• OBJAVLJENO: 20.01.2017.
89.redovna sjednica Vlade BPK-a Goražde
Vlada pozvala Nezavisni strukovni sindikat radnika u zdravstvu na području BPK Goražde na prekid štrajka i nastavak pregovora

2

Na današnjoj 89.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pozvala je Nezavisni strukovni sindikat radnika u zdravstvu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da prekinu štrajk i da u skladu sa zaključcima Mirovnog vijeća nastave pregovore u cilju iznalaženja rješenja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde opredjeljenja je da je potrebno održati finansijsku stabilnost sistema zdravstva u Kantonu, što podrazumijeva finansijsku likvidnost Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a kao finansijera usluga, redovnost isplate plaća uposlenih u zdravstvu i nivo usluga u zdravstvu.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde smatra da je potrebno da poslodavci obezbijede potpunu  primjenu  člana 5. Zakona o štrajku, što podrazumijeva da je potrebno osigurati da ne dođe do ugrožavanja zdravlja stanovništva.

Nalaže se Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da hitno organizuje sastanak Sindikata, poslodavaca, finansijera zdravstvenih usluga i Pregovaračkog tima Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, stoji u zaključku kojeg je Vlada BPK-a usvojila na današnjoj sjednici.

Na nastavku sjednice, Vlada je  usvojila informacije o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za 2016.godinu i za mjesec decembar iste godine.

Stanje bezbjednosti na području Kantona u 2016.godini na osnovu statističkih pokazatelja je zadovoljavajuće. Prema obrazloženju resornog ministra, stanje kriminaliteta u ovom izvještajnom periodu, odnosu na 2015. godinu karakteriše smanjenje broja registrovanih krivičnih djela. Ukupno je registrovano 125 krivičnih djela(dva manje u odnosu na 2015.godinu.)

U oblasti sigurnosti saobraćaja zabilježeno je takođe smanjenje broja registrovanih saobraćajnih nesreća (59- četiri manje u odnosu na 2015.), dok oblast javnog reda i mira karakteriše povećanje broja prekršaja ( 79- osam prekršaja više u odnosu na 2015.godinu).

5

Vlada je razmatrala i podržala predloženi tekst Prednacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba FBiH. Ovim zakonom se predviđa reforma naknada za vrijeme nezaposlenosti osoba kojima je prestao radni odnos. Naknada tim nezaposlenim osobama se važećim zakonom vezala za prosječnu plaću u Federaciji BiH u procentu od 40 %, dok je predmetnim zakonom naknada za te osobe predložena u procentu od 60 % od prosječne neto plaće, isplaćene nezaposlenoj osobi u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa.

Vlada je podržala inicijativu Privredne komore BPK-a Goražde za organizaciju prijema predstavnika Vijeća stranih investitora u BiH Bosanskom –podrinjskom kantonu Goražde te je formirala Organizacioni odbor za pripremu pomenutog sastanaka, u cilju što kvalitetnije prezentacije privrede BPK-a Goražde i mogućnosti ulaganja stranih investitora, s posebnim akcentom na mogućnost investiranja u sve tri općine u sastavu kantona.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela rješenje o utvrđivanju oznaka za organe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za vođenje osnovnih i pomoćnih knjiga evidencije o predmetima i aktima iz 2017.godine.

Obavljene su i konsultacije oko izrade Programa rada Vlade i Budžeta BPK-a za 2017.godinu, te razmatrani odgovori na poslanička pitanja i inicijative.

Na kraju sjednice, Vlada je odobrila Direkciji robnih rezervi da izvrši nabavku 50,4 tone drvene peleti i 14.000 litara lož ulja za potrebe zagrijavanja budžetskih korisnika.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.