• OBJAVLJENO: 10.08.2017.
Vlada BPK održala 113.redovnu sjednicu
Usvojen Plan racionalizacije materijalnih troškova kao sastavni dio mjera aktivnosti za unaprjeđenje rada u cilju stabiliziranja Budžeta BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 113.redovnoj sjednici koja je održana danas, usvojila je Izmjene i dopune Plana i Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu u sektoru vodoprivrede za 2017.godinu u visini od 393.000 KM.

Razlozi za izmjenu ovog programa u odnosu na prvobitno doneseni program, prema navodima resornog ministra, su definisanje konkretnih prioritetnih projekata za koje postoje realne pretpostavke za realizaciju u tekućoj godini. Također, u ovaj program uvrštene su hitne intervencije na sanaciji i rekonstrukciji sekundarne vodovodne i kanalizacione mreže koje će izvoditi javna komunalna preduzeća na prostoru BPK, dok je ostatak planiran za sufinansiranje vodoprivrednih projekata dostavljenih od strane općina na zahtjev Ministarstva za privredu. Sredstva u iznosu od 93.167 KM koje je „Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo namjenski prenijela Vladi BPK koristiće se za radove ukljanjanja naplavina iz korita rijeke Drine, na lokacijama nizvodno od „Mosta žrtava genocida u Srebrenici“.

U skladu sa usvojenim izmjenama programa, Vlada je odobrila 20.000 KM javnom komunalnom preduzeću „6. mart“ d.o.o. Goražde za sufinansiranje Projekta „Zamjena potisnog vodovodnog cjevovoda C.S. Vitkovići – Rezervoar Rasadnik iznad industrijske zone u Vitkovićima u dužini od 250 m.

Sa 180.000 KM  Vlada će sufinansirati i projekt Grada Goražde koji se odnosi na  izgradnju druge komore rezervoara „Vitkovići 2“ i sekundarne mreže za naselja Lastavice i Crkvine, koji je danas takođe odobren.

Ministar za privredu BPK Goražde dobio je saglasnost Vlade da zaključi ugovor o pravu služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu države sa Gradom Goražde, a u cilju izgradnje pristupnog puta za deponiju Trešnjica, a premijer BPK da zaključi Ugovor o pružanju usluga revizije idejnog projekta, geotehničkih projekata i studija cestovnog povezivanja Goražda sa pravcom 3 SEETO mreže Sarajevo-Vardište, između Vlade BPK i privrednog društva Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka, ukupne vrijednosti 20.597 KM.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, Vlada je odobrila usmjeravanje neplaniranih namjenskih sredstava u Finansijskom planu JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde za 2017.godinu u iznosu od 25.000 KM za realizaciju projekta“ Ekonomsko osnaživanje najugroženije populacije kroz javne radove na području općine Goražde“, uplaćenih od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje i međunarodne organizacije GOPA, predstavništvo u BiH.

Vlada je razmatrala i ocijenila pozitivnim Izvještaj o izvršenju finasijskog plana Službe za zapošljavanje BPK za prvih šest mjeseci ove godine, koji je upućen Skupštini na razmatranje.

Na današnjoj sjednici Vlada je razmatrala i svoj Izvještaj o radu u 2016.godini, te Izvještaj o izvršenju Budžeta i utrošku tekuće budžetske rezerve BPK Goražde za period januar-juni ove godine koji su takođe upućeni u skupštinsku proceduru.

Ukupni prihodi za prvo polugodište ove godine ostvareni su u iznosu od 16.116.283 KM, što u odnosu na očekivane, tj. planirane prihode za šest mjeseci tekuće godine u iznosu od 18.983.326 KM predstavlja izvršenje od 85%, a u poređenju sa istim periodom prethodne godine izvršenje je za 6% veće.

Ukupni rashodi i izdaci Budžeta BPK za izvještajni period ostvareni su u iznosu od 16.185.075 KM što je 41% u odnosu na rashode planirane budžetom za 2017.godinu i na istom su nivou u odnosu na ostvarene prihode u istom periodu 2016.godine, stoji između ostalog u izvještaju.

U ovom izvještajnom periodu nije bilo doznaka sredstava sa viših nivoa vlasti, te je Vlada danas donijela zaključak da se zbog postojećeg stanja u budžetu, prema Vladi Federacije BiH uputi urgencija za hitnim doznačavanjem grant sredstava.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada je usvojila  Plan racionalizacije materijalnih troškova kao sastavni dio mjera aktivnosti za unaprjeđenje rada u cilju stabiliziranja Budžeta BPK Goražde. U skladu s tim, donesen je zaključak kojim se Vlada obavezala da će u roku od 15 dana, u saradnji sa ministarstvima i službama, sačiniti i akcioni plan za njegovu realizaciju sa jasno definisanim mjerama, rokovima i zaduženjima.

Ministarstvo urbanizma je predložilo, a Vlada usvojila i Odluku o načinu i uslovima raspolaganja zemljištem i izbora investitora za izgradnju stambeno-poslovnog objekta „Lamela-H3“ u Goraždu radi kupovine stana pod povoljnim uslovima putem javnog nadmetanja – licitacije.

Ministru urbanizma odobreno je da sa firmom „Enova“ d.o.o. Sarajevo potpiše Ugovor o izradi „Plana interventnih mjera u skučajevima prekomjernog zagađenja zraka u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“.

Razmatran je Usvojen je Izvještaj o utvrđivanju liste kandidata za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde.

Vlada je danas odobrila sredstva za isplatu studentskih kredita, sedmu redovnu tranšu novčanih sredstava JP RTV BPK-a Goražde, kao i 20.000 KM JU Dom za stara i iznemogla lica za pokriće troškova i funkcionisanje ove ustanove.

Na prijedog Ministarstva za boračka pitanja, boračkim udruženjima odobrena su sredstva za manifestacije „Odbrana Igmana“ i „Operacija Krug“.

Na kraju sjednice, Vlada je razmatrala Izvještaj Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o opravdanosti investicije i uštedama pri prelasku sa naftnih derivata za zagrijavanje na drvenu pelet u kantonalnim institucijama.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.