• OBJAVLJENO: 08.11.2017.
125.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Imenovan pregovarački tim Vlade za pregovore sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije

Na 125. redovnoj sjednici koja je održana juče u poslijepodnevnim satima, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde imenovala je pregovarački tim za pregovore sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije te pozvala doktore da u interesu građana prekinu štrajk i uđu u pregovore.

Istovremeno, Vlada je zadužila Ministarstvo zdravstva da formira radne grupe za analizu stanja primjenjivosti normativa u zdravstvu kad je riječ o Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, kao i analizu finansijskog stanja u zdravstvu s mogućnostima preraspodjele sredstava.

Imenovanjem svog predstavnika, Vlada je iskazala interes i za pregovore u vezi Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, budući da postojeći ugovor ističe polovinom ovog mjeseca.

Na zahtjev Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vlada je imenovala i svog predstavnika u Radnu grupu za trgovinu uslugama na nivou Bosne i Hercegovine.

Vlada je vratila na doradu Instrukciju o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za radnike u srednjim školama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te zadužila resorno ministarstvo da predloženi materijal dopuni fiskalnom procjenom troškova u budžetu njenom primjenom.

Razmatrana je i primljena k znanju Informacija Ministarstva za boračka pitanja o sprovedenim aktivnostima na zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca putem Programa Službe za zapošljavanje BPK Goražde u 2016.godini. S tim u vezi, Vlada je zadužila resorno ministarstvo i Službu za zapošljavanje da prikupe informacije od poslodavaca o rezultatima ovog programa i budućem statusu lica kojima uskoro ističu ugovori o zapošljavanju.

Usvojena je Uredba o platama i naknadama policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Vlada je primila k znanju i Informaciju o provedenim aktivnostima vezano za gradske tržnice u Sarajevu, kao i plasmana poljoprivrednih proizvoda s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te uputila pohvale Ministarstvu za privredu na uspješno provedenim aktivnostima na uspostavi prodajnog štanda na pijaci „Markale“ i nastavku saradnje sa KJKP „Tržnice-pijace“ d.o.o Sarajevo koja bi trebala rezultirati povećanjem broja štandova i većom mogućnošću plasmana robe naših poljoprivrednih proizvođača na sarajevskom tržištu.

Odobren je i prijedlog projekata koji će se sufinansirati po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2017.godinu“, te isplata rezervnih novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi za dva farmera, na ime naknade štete za uginuće stoke.

Razmatran je i primljen je k znanju Biznis plan proizvodnje peleta kao obnovljivog izvora energije Javnog preduzeća Bosansko-podrinjske šume. S tim u vezi, Vlada je zadužila ovo preduzeće i Ministarstvo privrede da inoviraju podatke vezane za plan te da Vladi ponude adekvatan model uspostave proizvodnje peleta na osnovu ovog dokumenta.

U skladu sa Sporazumom o međusobnoj saradnji Ministarstva obrazovanja, Službe za zapošljavanje i Federalnog zavoda za zapošljavanje, Vlada je dala saglasnost osnovnim školama „Husein ef. Đozo“ i,„Fahrudin Fahro Baščelija“ iz Goražda, OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići i OŠ „Ustikolina“ Ustikolina za zapošljavanje odgovarajućeg stručnog kadra za djecu s poteškoćama u razvoju.

Osnovna škola „Husein ef. Đozo“ Goražde dobila je saglasnost Vlade za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Uz knjigu nisi sam“, a osnovne škole „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići i „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Sigurnosni golovi“.

Iz budžeta Ministarstva za obrazovanje odobrena su sredstava Ekološkom omladinskom udruženju za ruralni razvoj „E O U R R“ za finansiranje aktivnosti povodom Nedjelje djeteta, a iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja odobrena su sredstva za Projekat sjećanje na šehide – poginule borce, te sredstva na ime podrške u održivom povratku, za dva povratnika.

Nakon prihvatanja informacija Ministarstva za socijalnu politiku, zdarvstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenoj proceduri za izbor predsjednika i članova upravnih odbora Kantonalne bolnice i Zavoda zdravstvenog osiguranja, Vlada je proglasila neuspješnim javne oglase za njihov izbor i imenovanje, te zadužila resorno ministarstvo da ih poništi i obnovi proceduru izbora.

Odobrena je privremena popuna upravnih odbora ovih ustanova do konačnog imenovanja u skladu sa zakonom, a kako je u toku i procedura za izbor direktora Centra za socijalni rad, produžen je mandat vršiocu dužnosti direktora ove ustanove do okončanja ove procedure.

U nastavku sjednice, razmatrani su odgovori na poslanička pitanja i inicijative, te imenovan Organizacioni odbor za obilježavanje 25.novembra- Dana državnosti BiH.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.