• OBJAVLJENO: 16.05.2019.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 3.redovnu sjednicu
Odobreni novčani podsticaji za poljoprivrednu proizvodnju u 2018.godini

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala 3.redovnu sjednicu.

Razmatrajući na početku sjednice materijale iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je utvrdila visinu koeficijenta za obračun novčanih i drugih materijalnih davanja po osnovu socijalne zaštite i zaštite porodice s djecom.

Centar za socijalni rad dobio je saglasnost za potpisivanje Sporazuma sa Zavodom za zdravstveno osiguranje o obaveznom zdravstvenom osiguranju lica koja ostvaruju prava iz socijalne zaštite.

Razmatran je Godišnji i periodični izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za fiskalnu 2018.godinu na koji Vlada nije imala primjedbi te ga je uputila Skupštini BPK u dalju proceduru.

Usvojeni su i programi utroška sredstava ovog ministarstva sa ekonomskih kodova: Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica) i Tekući transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2019. godinu u iznosima od 140.000 KM i 30.000 KM.

Nakon usvajanja Programa utroška sredstava, Vlada je odobrila i prvu tranšu novčanih sredstava u ovoj godini Domu za stara lica u iznosu od 20.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva za unutrašnje poslove, Vlada je razmatrala i usvojila set informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za prva tri mjeseca, te za mart i april ove godine.

Uprava policije BPK Goražde dobila je saglasnost za nabavku dijela uniformi i obuće za policijske službenike u ukupnoj vrijednosti od 38.000 KM  i  za pokretanje postupka nabavke stalnog sredstva u obliku prava-licence za instalaciju na server u svrhu korištenja sistema za obradu prekršajnih naloga i sistema video nadzora.

Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade nalazila se i Analiza efekata primjene Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde za period 2005-2018.godina, koja je nakon razmatranja i usvajanja zaključaka i preporuka resornog ministarstva, upućena Skupštini na razmatranje i javnu prezentaciju.

Vlada je takođe dala podršku federalnim organima vlasti na donošenju Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, uz prihvatanje stava i mišljenja Ministarstva za boračka pitanja BPK Goražde na nacrt predmetnog zakona, koji ukazuju na činjenicu da naš Kanton ne može finansijski servisirati prava određena ovim zakonom.

Redovne novčane tranše za mart odobrene su za rad boračkih udruženja i Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija.

Saglasnost Vlade dobili su i programi utroška sredstava u budžetu Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za 2019.godinu sa ekonomskih kodova: Tekući transfer neprofitnim organizacijama za mlade u iznosu od 10.000 KM, Tekući transfer za kulturu u iznosu od 55.000 KM i  Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti, za infrastrukturne projekte u sportu, u iznosu od 15.000 KM.

Najveći dio odluka iz oblasti Ministarstva obrazovanja usvojenih na današnjoj sjednici odnosio na saglasnosti za projekte osnovnih i srednjih škola na području BPK Goražde koji će se ove godine realizovati uz finansijsku pomoć BH Telecom-a i organizacije Word Vision.

Takođe, Vlada je odobrila isplatu novčanih sredstava u iznosu od 33.980 KM za 10 sportskih klubova, nosilaca sportskih djelatnosti.

Iz oblasti Ministarstva za privredu, usvojen je set odluka koji se odnosi na isplatu novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji u 2018.godini. Tako su odobreni podsticaji za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka, merkantilnog krompira i žita, uzgoj priplodnih junica, držanje koka nosilja, uzgoj tovne piladi, nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, kao i za sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređene i zaštitu okoline, Vlada je usvojila programe utroška utroška sredstava iz Budžeta ovog ministarstva za 2019.godinu sa ekonomskih kodova: Tekući transferi nižim nivoima vlasti i Tekući transferi neprofitnim organizacijama u iznosima od 25.000 i 20.000 KM.

Vlada je primila k znanju Zaključak Vlade Federacije BiH u vezi realizacije Strategije za unaprjeđenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH (2016-2021) za 2018.godinu te zadužila Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice da u skladu sa pomenutim zaključkom poduzme mjere iz svoje nadležnosti.

Na kraju današnje sjednice, Vlada je razmatrala poslanička pitanja i inicijative od 26.marta 2019.godine i sa 2.redovne sjednice Skupštine BPK Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.