• OBJAVLJENO: 03.10.2019.
2o.redovna sjednica Vlade BPK Goražde
Radit će se kontinuirano na poboljšanju uslova rada i statusa zdravstvenih radnika

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 20.redovnoj sjednici razmatrala je i primila k znanju zaključke i dopise Stručnog vijeća i menadžmenta JZU Kantonalna bolnica Goražde u kojima se izražava zabrinutost zbog trenda odlaska ljekara, specijalista s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i nedostatka neophodne opreme.

S tim u vezi, Vlada je zadužila Upravni odbor i menadžment Kantonalne bolnice da prilikom zasnivanja radnih odnosa vodi računa o poštivanju zakonom propisanih procedura te da  tom prilikom daju prednost visokoobrazovanim kadrovima neophodnim za normalno funkcionisanje ove ustanove. S ciljem poboljšanja uslova rada i statusa svih uposlenih u zdravstvu, ovaj kanton je zahvaljujući naporima Vlade, kako je istaknuto, među prvim kantonima potpisao novi Kolektivni ugovor sa Sindikatom doktora medicine i stomatologije, a u narednom periodu vodit će se i pregovori i sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika u zdravstvu, za potpisivanje novog kolektivnog ugovora.

Za pokriće troškova pružanja usluga, te izmirenja dijela obaveza po Sporazumu o regulisanju potraživanja uposlenika, JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde odobrena su sredstva u iznosu od 20.000 KM.

Vlada je razmatrala inicijativu Ministarstva za privredu za prekategorizaciju lokalne ceste Osanica-Prača u regionalnu cestu, te je odobrila da se ova inicijativa uputi Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Ministar za finansije dobio je saglasnost Vlade za potpisivanje Ugovora sa Agencijom za poslovno savjetovanje i edukaciju „FMC“ d.o.o. Sarajevo za realizaciju projekta uspostave sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Odobrene su i redovne novčane tranše za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija i rad boračkih udruženja za avgust, kao i septembarska tranša Javnom preduzeću RTV BPK-a Goražde za plaće uposlenih.

Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja „Zlatni ljiljan“ BPK Goražde odobrena su sredstva za obilježavanje godišnjice smrti legendarnog komandanta Zaima Imamovića.

Vlada je na ovoj sjednici odobrila isplatu subvencija, drugog dijela profitne marže od 2% za još 4 privredna društva s područja kantona koja su dobila kreditna sredstva posredstvom Ugovora o dugoročnom finansijskom partnetrstvu sa BBI bankom.

Odobreno je takođe i zaključenje Ugovora o opravci i sanaciji stacioniranih linkovskih veza, TV Predajnika na emisionim objektima i FM predajnika na lokaciji Biserna-Goražde, kojim se obezbjeđuje kvalitetniji signal RTV BPK-a Goražde.

Utvrđena je osnovica za plaću i naknada za topli obrok za korisnike budžeta za septembar.

Vlada je na ovoj sjednici donijela rješenja o razrješenju i  privremenom imenovanju Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde.

Nakon prihvatanja informacije Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenoj proceduri za izbor i imenovanje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde, Vlada je usvojila rješenja o razrješenju i imenovanju  novog direktora ove javne ustanove na period od 4 godine, kao i rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP Bosansko-podrinjske šume na period do 90 dana.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.