• OBJAVLJENO: 05.12.2019.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 29.redovnu sjednicu
Data saglasnost premijerki na potpisivanje Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH

Nakon što je primila k znanju informaciju pregovaračkog tima, Vlada je prihvatila Prijedlog Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH i dala saglasnost premijerki na njegovo potpisivanje.

Prema obrazloženju ministrice pravosuđa, koja je u ime pregovaračkog tima Vlade BPK parafirala prijedlog Kolektivnog ugovora, nivo postojećih prava državnih službenika nije umanjen, a između ostalih, neka prava su usaglašena i sa novim Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Pregovori u vezi izmjena i dopuna, odnosno produženja primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH vođeni su na četiri sastanka pregovaračkog tima Vlade Federacije, Sindikata državnih službenika i predstavnika osam vlada kantona.

Vlada je razmatrala i dala saglasnost na Program rada za 2020.godinu JU „Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde koji je upućen Skupštini BPK u dalju proceduru.

Tom prilikom, Vlada je od Službe za zapošljavanje BPK zatražila da joj do 15.decembra dostavi izvještaj o tome koliko je sredstava u proteklom četverogodišnjem periodu utrošeno na realizaciju programa kantonalne Službe i Federalnog zavoda za zapošljavanje, koliko je lica na području BPK nakon njihove realizacije dobilo trajno zaposlenje, te koliko je korisnika prošlo kroz ove programe zapošljavanja u zadatom periodu.

Ministarstvo pravosuđa predložilo je, a Vlada donijela Zaključak o imenovanju članova koji će sudjelovati u izradi Protokola o saradnji i postupanju u slučajevima protivpravnog ponašanja na štetu djece u BPK-a Goražde. Izmjene u odnosu na prvobitni zaključak koji je stavljen van snage, odnose se na naziv protokola kao i uvrštavanje predstavnika Ministarstva obrazovanja u tim za izradu protokola.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada je usvojila

Odluku o načinu i uslovima prikupljanja i utroška namjenskih sredstava sa podračuna Kantonalnog stambenog fonda BPK Goražde.

Takođe, usvojen je Program o izmjenama i dopunama „Programa kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2019.godinu“. Izmjene i dopune ovog programa, su prema obrazloženju predlagača, Ministarstva za privredu, uslijedile nakon razmatranja Udruženja poljoprivrednuka Goražde koji traže pomoć u predstavljanju i promociji poljoprivrednih proizvođača i tradicionalnih proizvoda s područja našeg kantona na sajmovima širom BiH.

Odobrene su i redovne tranše za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija i rad boračkih udruženja za oktobar ove godine.

Vlada je danas dala saglasnost JU Dom zdravlja Foča u FBiH na nabavku medicinske opreme- biohemijskog analizator u vrijednosti 20.000 KM.

MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde dobila je saglasnost za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Podrška bibliotekama srednjih škola u nabavci školske lektire“, u iznosu od 5.000 KM, koja su obezbijeđena putem donacije Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Usvojena su i  rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora JU SSŠ „Džemal Bijedić „Goražde.

Na kraju sjednice, Vlada je imenovala predstavnike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji će učestvovati na dvodnevnoj konferenciji u Sarajevu, pod nazivom „Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici“ u organizaciji Gender centra Vlade Federacije BiH.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.