• OBJAVLJENO: 17.01.2020.
37.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Vlada usvojila svoj Program rada za 2020.godinu kao i Odluku o pristupanju izrade Strategije razvoja BPK-a Goražde 2021-2027.

Na 37.redovnoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je i usvojila svoj Program rada za 2020.godinu te ga uputila Skupštini na davanje saglasnosti.

U osnovi ovog Programa rada stoji vizija Kantona kao modernog, evropski-orjentisanog kantona koji svoju politiku temelji na produktivnom i kontinuiranom zapošljavanju, efikasnoj administraciji i socijalnoj uključenosti, odnosno kanton snažne privredne infrastrukture koji omogućava zapošljavanje, rastući životni standard, uz održivo korištenje prirodnih resursa.

Vlada je utvrdila i Skupštini na usvajanje proslijedila dokument pod nazivom „Ciljevi i politika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020.godinu“ sa prijedlogom mjera za unaprjeđenje rada čije će provođenje omogućiti stvaranje pretpostavki za provođenje ciljeva i politika utvrđenih ovim dokumentom.

Vlada je usvojila i Odluku o pristupanju izrade Strategije razvoja BPK-a Goražde 2021-2027.godine, kojom će se utvrditi ciljevi i prioriteti razvoja kantona, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionlani okvir za provedbu, praćenje, evaluaciju i izvještavanje. Na sljedećoj sjednici Vlada će, kako je istaknuto, formirati novi Kantonalni odbor za razvoj, odnosno postojeći odbor dopuniti novim članovima, kao i predstavnicima privrede i nevladinog sektora.

Nakon razmatranja, Vlada je usvojila Izvještaj o razvoju BPK Goražde za 2018.godinu sa kratkim sažetkom Akcionog plana 2018-2021, te zadužila Kantonalni odbor za razvoj da Vladi što prije dostavi i Izvještaj o razvoju BPK Goražde za 2019.godinu.

Razmatran je i poziv Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na dostavljanje projekata za izradu Jedinstvene liste sektorskih infrastrukturnih projekata za BiH (SSPP) za Energiju, te je zaduženo Ministarstvo za urbanizam da postupi po ovom pozivu i Vladi dostavi projekte koji bi se mogli kandidirati na ovu listu.

Vlada je zadužila Ministarstvo socijalne politike da pripremi mišljenje na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Federacije BiH, koji se nalazi u Domu naroda Parlamenta FBiH, te da ga dostavi Vladi kako bi ga Vlada razmatrala i uputila u skupštinsku proceduru.

Na dnevnom redu današnje sjednice nalazio se i Zaključak Gradskog vijeća Grada Goražda koji od Vlade i Skupštine BPK traži da preispitaju i stave van snage Odluku o utvrđivanju javnog interesa za uspostavu poligona za uništavanje eksplozivnih sredstava na prostoru Beriča i Ilovače. Vlada je primila k znanju ovaj zaključak, a budući da nije ovlaštena za preispitivanje skupštinskih odluka, sačekat će izjašnjenje Skupštine po ovom pitanju.

Nakon razmatranja zahtjeva, Vlada je dala saglasnost premijerki BPK za zaključenje ugovora o preuzimanju obaveza plaćanja naknade za povećanje snage priključka električne energije na objektu u naselju Šišeta u Goraždu sa privrednim društvom „Bosna-plastik“ d.o.o. Goražde.

Zbog obaveza premijerke i ministara, sjednica je prekinuta, a njen nastavak zakazan za ponedjeljak.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.