• OBJAVLJENO: 19.02.2020.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 41.redovnu sjednicu
Pokrenuta provjera diploma zaposlenih u kantonalnim institucijama

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 41.redovnoj sjednici usvojila je Zaključak kojim se zadužuju rukovodioci zaposlenih u kantonalnim ministarstvima, kantonalnim organima uprave, kantonalnim upravnim organizacijama, javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština BPK Goražde i javnim preduzećima i privrednim društvima u većinskom vlasništvu BPK Goražde da izvrše provjeru diploma o stečenoj stručnoj spremi svih svojih zaposlenika.

Osnovni ciljeve ove provjere, kako je istaknuto, je vraćaje i jačanje povjerenja u institucije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te otklanjanje bilo kakve sumnje i nedoumice o vjerodostojnosti diploma u institucijama čije je osnivač Bosansko-podrinjski kantona Goražde.

Provjera vjerodostojnosti svih diploma, koju će Vlada Bosansko-podrinjskog kantona po prvi put izvršiti za sve uposlene u institucijama u kojima je ona osnivač, ili se finansiraju iz Budžeta BPK-a Goražde, vršit će se u skladu sa Uputstvom koje je donijelo Tijelo za sprječavanje i borbu protiv korupcije Vlade BPK Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada je utvrdila prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana za područje BPK-a Goražde za period od 20 godina, koja je upućena u skupštinsku proceduru.

Inicijativu za izmjenu ove odluke pokrenulo je Ministarstvo za privredu, a izmjenom se predlažu izvjesne korekcije u pogledu utvrđivanja poljoprivrednog zemljišta i omogućavanje njegovog pretvaranja u građevinsko u ruralnim područjima, u okviru naseljenih mjesta, na osnovu stručnog mišljenja komisije.

Predloženim izmjenama takođe je definisana obaveza uspostavljanja i razvijanja jedinstvenog informacionog sistema u oblasti prosotornog planiranja i uređenja kantona (GIS).

Na prijedlog ministrice Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a na osnovu prijedloga ocjene koja je dostavljena od strane Nezavisnog odbora, Vlada je ocjenom ne zadovoljava ocijenila rad policijskog komesara za period 01.01-31.12.2019. godine.

U obrazloženju odluke, stoji da je odredbama člana 43. i 44. Zakona o unutrašnjim poslovima BPK Goražde propisan postupak praćenja rada i ocjenjivanja rada policijskog komesara. Članom 45.  propisano je da Nezavisni odbor prati rad policijskog komesara na osnovu izvještaja i druge dokumentacije te u skladu s tim vrši utvrđivanje prijedloga godišnje ocjene rada za policijskog komesara. Iz naprijed navedenih odredbi, jasno je da Nezavisni odbor ima pravo i zakonsku obavezu da da Prijedlog godišnje ocjene o radu policijskog komesara.

U nastavku sjednice, Vlada je primila k znanju Informaciju o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnosti iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec januar 2020.godine.

Takođe, Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o uspostavljanju poligona za uništavanje eksplozivnih sredstava Ministarstva za privredu koja je proslijeđena Skupštini BPK u dalju proceduru.

Usvojeni su programi utroški sredstava u budžetu Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na ekonomskim kodovima: Tekući transfer za sport i Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti za 2020.godinu u iznosima od 300.000 i 25.000 KM .

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je dala saglasnost JU Centar za socijalni rad BPK Goražde za potpisivanje Sporazuma sa Zavodom zdravstvenog osiguranja o obaveznom zdravstvenom osiguranje lica koja ostvaruju prava iz socijalne zaštite.

Usvojeno je i Rješenje o imenovanju Kantonalnog odbora za razvoj (KOR) za izradu Strategije razvoja BPK Goražde za period 2021-2027.godine, a na prijedlog Ministarstva za  pravosuđe, upravu i radne odnose, doneseno je rješenje o imenovanju Komisije za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU „Služba za zapošljavanje BPK-a“ Goražde.

Vlada je dala saglasnost na odluke Nadzornog odbora JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde o razrješenju vršioca dužnosti direktora i imenovanju direktora ovog javnog preduzeća.

Takođe, saglasnost je data na prijedlog Odluke Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad BPK Goražde o razrješenju i imenovanju vršioca dužnosti JU Centar za socijalni rad te usvojen zaključak kojim je Upravnom odboru ove javne ustanove naloženo da odmah, u skladu sa zakonom, raspiše javni konkurs i provede konkursnu proceduru izbora i imenovanja direktora.

Usvojen je i Izvještaj Direkcije robnih rezervi o potrošnji energenata (lož ulja i pelet) i radu kotlovnica za 2019.godinu , te data saglasnost Direkciji za nabavku novih količina drvene peleti i lož ulja.

JU Dom za stara i iznemogla lica odobrena je isporuka 2000 litara lož ulja za potrebe zagrijavanja ove ustanove.

Na kraju sjednice, Vlada je usvojila Program obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.