• OBJAVLJENO: 25.08.2011.
Jedina Uprava u Federaciji BiH uvezana u CIPS-ovu bazu podataka

Uprava za šumarstvo BPK-a Goražde je upravna organizacija koja se nalazi u sastavu Ministarstva za privredu. Njeni poslovi su definisani Uredbom o šumama i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za privredu.

Primarni poslovi Uprave su obezbjeđenje neposredne zaštite državnih šuma- čuvanje šuma od nezakonitog prisvajanja i korišćenja, šumskih požara i drugih elementarnih nepogoda, biljnih bolesti i štetočina i niz drugih nezakonitih radnji, putem organizovane čuvarske službe po određenim čuvarskim rejonima. Šumsko-privredno područje „Bosansko-podrinjsko“ koje se prostire na 24.974 hektara, izdijeljeno je na 9 čuvarskih rejona, a za svaki od rejona zadužen je po jedan čuvar šuma, uz još jednog kontrolnog čuvara šuma koji je zadužen za cjelokupno šumsko-privredno područje. Čuvari šuma pri obavljanju poslova koriste, u punom kapacitetu, opremu čuvara šuma, propisanu zakonom.

Provodeći odredbe Plana rada za 2011.godinu, poslije obezbjeđenja čuvanja šuma, kantonalna Uprava prati, u kontinuitetu, realizaciju smjernica šumsko-privrednih osnova, putem godišnjih planova gospodarenja državnim i privatnim šumama i šumskim zemljištima. Na šumsko-privrednom području „Bosansko-podrinjskom“ gazduje šumsko-privredno društvo „Bosansko-podrinjske šume „d.oo. Goražde, na osnovu Plana gospodarenja za šume i šumska zemljišta, koja su vlasništvo države. Na taj godišnji plan Uprava daje pismenu saglasnost.

Kako nas je informisao Esad Bardak, direktor kantonalne Uprave za šumarstvo, Uprava je učestvovala u tehničkom prijemu šumsko-uzgojnih radova i radova na iskorištavanju šuma koji su izvršeni u periodu od 01.01. 2011. do 25.07.2011.godine na šumsko-privrednom području „Bosansko-podrinjskom“, pri čemu su pregledani radovi izvođeni po izvođačkom projektu u ukupnom broju 31 izvođački projekat i sačinjeno je toliko zapisnika. Tehnički prijem pomenutih radova vršen je po rješenjima direktora JP „Bosansko-podrinjske šume“, zajedno sa predstavnicima Uprave i predstavnicima preduzeća.

Direktor  Bardak ističe da je Uprava za šumarstvo BPK-a Goražde jedina Uprava u Federaciji koja je uvezana u CIPS-ovu bazu podataka i to od maja mjeseca 2010. godine,  što je Upravi uveliko olakšalo podnošenje i uručenje prekršajnih naloga pravnim i fizičkim licima za počinjene prekršaje, za nezakonite radnje u šumi, na šumskom zemljištu, te stavljanja u promet šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda.

„U proteklom periodu, Krim službi MUP-a BPK-a dostavljene su obavijesti na otkrivanju 4 krivična djela na nezakonitim sječama šuma u kojima je otuđeno 35 m³ drveta i drvne mase. Za sada je jedan slučaj riješen i izrečena je kazna od 450 KM. Uprava je uručila i 7 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje na šumskom zemljištu.“- riječi su  direktora Uprave Esada Bardaka.

Problemi u radu ove Uprave su nedostatak visokoobrazovanog kadra, adekvatne kancelarijske opreme, te problem smještaja, budući da Uprava radi u iznajmljenim prostorijama, a jedan od bitnijih problema je, kako ističe direktor Bardak, i to što zbog loše finansijske situacije uposleni u Upravi nemaju mogućnost da učestvuju u nizu seminara neophodnih za njihovo dalje usavršavanje.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.