O kantonu

Bosansko-podrinjski kanton Goražde, kanton broj 5, najmanji je kanton u Federaciji BiH.
Prostire se na površini od 573,1 km² i ima veoma povoljan konfigurativni geografski položaj koji se proteže po istočnim padinama Jahorine, Borovca i Kleka, na nadmorskoj visini od 345 metara, što uslovljava blagu, kontinentalnu klimu, kratke zime i topla duga ljeta.

U sastavu Bosansko-podrinjskog kantona nalaze se općine: Goražde, Foča-Ustikolina i Pale-Prača.

Prije rata, na ovom području živjelo je 37.505 stanovnika različite vjeroispovijesti, dok trenutni broj stanovnika ovog kantona iznosi oko 23. 000.
Administrativno, političko, prosvjetno i kulturno središte kantona je u gradu Goraždu.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde, oduvijek je bio veza između Istoka i Zapada; graniči sa istočnim susjedima BiH: Srbijom i Crnom Gorom, a preko njega vode putevi za Dubrovnik u Hrvatskoj i prema centralnoj BiH.
Prije odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.godine, ovaj dio jugoistočne Bosne i grad Goražde bio je centar Gornje-drinske regije, sa razvijenom metalskom, hemijskom i tekstilnom industrijom, sa dobrim komunikacijama i velikim brojem uposlenih radnika.

Samo u općini Goražde, bilo je uposleno oko 11 000 radnika, a okosnicu privrednog razvoja činile su firme UNIS “Pobjeda” i HI “Azot”.

U ratu, pored mnogobrojnih ljudskih žrtava, u potpunosti su uništeni privreda i stambeni fond ovog kantona
Koncept poslijeratnog razvoja ovog kantona je obnova privrednih kapaciteta koji imaju zdravu osnovu i perpektive za jačanje, iskorištavanje velikih prirodnih resursa ovog kantona, davanjem koncesija, te jačanje poljoprivrede, u kojoj su neiskorišćene mogućnosti razvoja ruralnog područja.
Bosansko-podrinjski kanton Goražde kanton, ima dosta prirodnih resursa, kao što su: vodeni potencijal, nalazišta gipsa, izvori termalne i pitke vode, proizvodnju zdrave hrane, te veliki turistički potencijal rijeke Drine i njenih pritoka, bogatstvo šuma i lovišta, što otvara raznovrsne mogućnosti za ulaganja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde stvorila je dobar ambijent za strana i domaća ulaganja kroz razne podsticaje, veliki je broj stručnih kadrova iz mašinske i hemijske industrije; relativno dobra infrastruktura, kao i komunikacije, tako da uz pomoć Vlade Federacije i ekonomski jačih kantona, treba vjerovati u bolju perspektivu ovog kantona i vraćanje Goraždu statusa regionalnog centra ovog dijela Bosne i Hercegovine.

MAPA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

fotogalerija