Dostava zaključaka Vlade za 30.sjednicu Skupštine

Broj: 03-_________/14

Goražde, 21.02.2014. godine

SKUPŠTINA BPK GORAŽDE

n/r predsjedavajućeg

n/r sekretara

 

PREDMET: Dostava materijala za Skupštinu BPK Goražde.-

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u prethodnom je periodu, za vrijeme trajanja stalnog zasjedanja, donijela nekoliko zaključaka za koje predlažemo da se razmatraju na 30. redovnoj sjednici Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u okviru tačke Aktuelna situacija u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, a to su:

1. Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o interventnim mjerama zaštite građanskih, ekonomskih i socijalnih prava,

2. Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke  o utvrđivanju prava vlasništva nad potkrovnim stanovima i poslovnim prostorima u ulicama Maršala Tita, Meha Drljevića i Jusufa Duhovića,

3. Zaključak kojim se predlaže Skupštini BPK Goražde da donese odgovarajuće odluke, a koje se odnose na umanjenje plaća izabranim zvaničnicima i poslanicima, te ukidanje prava na plaću po isteku mandata i ukidanje plaćanja komisija i radnih tijela,

4. Zaključak kojim se nalaže Agenciji za privatizaciju da dostavi Vladi BPK detaljan predgled svih privatizacijskih ugovora sklopljenih od 01.01.1996.-31.12.2012. godine.

 

S poštovanjem!

 

P R E M I J E R

Emir Frašto

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

VLADA KANTONA

 

Broj: 03 –

Goražde, 06.02.2014.godine

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 67. redovnoj sjednici, održanoj dana 06.02.2014.godine, d o n o s i:

 Z A K LJ U Č A K

 1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o utvrđivanju prava vlasništva nad potkrovnim  stanovima i poslovnim prostorima dograđenim u ulicama Maršala Tita, Meha Drljevića i  Jusufa Duhovića u Goraždu i upućuje Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u dalju proceduru.

2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

DOSTAVLJENO:                                                                                      P R E M I J E R

                                                                                                                         Emir Frašto

1. Premijeru BPK-a Goražde

2. Skupštini BPK-a Goražde

3. Ministarstvima – svim

4. Evidenciji i

5. a/a.-

 Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

VLADA KANTONA

 

Broj: 03 –

Goražde, 20.02.2014.godine

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku svoje 69. redovne sjednice, održanom  dana 20.02.2014. godine, d o n o s i:

 Z A K LJ U Č A K

1. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrajući zahtjeve iznešene na protestnim skupovima i koji su dostavljeni u pisanoj formi, saglasna je i predlaže da Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donese odgovarajuće odluke kojima će se

– umanjiti plaće izabranim zvaničnicima i poslanicima za 10%

– ukinuti pravo na plaću (raspolaganje) po isteku mandata;

– ukinuti plaćanje komisija i radnih tijela za izabrane zvaničnike i državne službenike koji su u stalnom radnom odnosu.

2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 DOSTAVLJENO:                                                                                               P R E M I J E R

 

1. Premijeru BPK-a Goražde                                                                                     Emir Frašto

2. Skupštini BPK-a Goražde

3. Ministarstvima – svim

4. Evidenciji i

5. a/a.

 

 Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

VLADA KANTONA

 

Broj: 03 –

Goražde, 13.02.2014.godine

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/03), Vlada  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na nastavku svoje 68. redovne sjednice, održanom  dana  13.02.2014. godine, d o n o s i:

 Z A K LJ U Č A K

1. Od Agencije za privatizaciju zahtijeva se da dostavi Vladi detaljni pregled svih privatizacijskih ugovora sklopljenih od 01.01.1996  – 31.12.2012. godine putem kojih su privatizovana privredna društva, dijelovi privrednih društava i poslovni prostori u njihovom vlasništvu. Izvještaj će sadržavati vrijednost imovine koja je bila ponuđena na prodaju i datum prve prodaje, vrijednost prodate imovine u momentu prodaje, plaćeni  iznos i ime i prezime kupca. U slučaju privatizacije putem javne emisije dionica, u saradnji sa Komisijom za vrijednosne papire dostaviće se lista fizičkih lica vlasnika dionica privatizovanih preduzeća. U slučaju da je vlasnik dionica privatizovanih preduzeća Fond ili društvo dostaviće se lista lica vlasnika dionica ili udjela Fonda ili društva.

2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:                                                                                      P R E M I J E R

 

1. Premijeru BPK-a Goražde                                                                           Emir Frašto

2. Ministarstvima – svim

3. Agenciji za privatizaciju BPK

4. Evidenciji i

5. a/a.-

 

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.