• OBJAVLJENO: 05.05.2021.
16.sjednica
Imenovan novi ministar MUP-a BPK Goražde

D n e v n i   r e d

1. Informacija o poduzetim mjerama i aktivnostima vezanim za pandemiju korona virusa (COVID-19),

2. Inicijativa za promjenu Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

3. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima,

4. Nacrt Zakona o Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

5. Nacrt Zakona o nadležnostima organa vlasti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,

6. Prijedlog Strategije razvoja sporta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde „SPORT KAKAV TREBAMO“,

7. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period 01.08.2020.-31.01.2021. godine,

8. Izvještaj o dodjeljenim koncesijama i efektima od koncesija za 2019. godinu,

9. Informacija o uspostavi Registra udruženja građana na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

10. Izbori i imenovanja:

10.a Prijedlog Odluke o razrješenju člana Ustavne i zakonodavno-pravne komisije Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

10.b Prijedlog Odluke o razrješenju člana Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu, kulturno-historijsko naslijeđe, sport i  informisanje Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

10.c. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

10.d.Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke premijera  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o prihvatanju ostavke ministra unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

10.e. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o imenovanju ministra unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

11. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu,

10. „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 16. redovnom zasjedanju održanom danas, usvojila je Odluku o potvrđivanju Odluke premijera BPK Goražde o prihvatanju ostavke ministra unutrašnjih poslova te Odluku o potvrđivanju Odluke premijera  o imenovanju novog minista unutrašnjih poslova BPK Goražde. Na funkciju ministra ispred stranke Goraždanska priča  imenovan je Armin Mandžo, diplomirani politolog, koji je nakon imenovanja položio svečanu zakletvu.

Na današnjoj sjednici, Skupština BPK Goražde razmatrala je Informaciju o poduzetim mjerama i aktivnostima vezanim za pandemiju viursa COVID-19. Nakon diskusije, Skupština BPK Goražde usvojila je zaključak kojim se zadužuje Vlada BPK Goražde da iznađe mogućnost i izradi prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih posljedica prouzrokovanih pandemijom korona virusa za 2021.godinu kako bi se istim ublažile posljedice pandemije za privredu, zdravstvo i socijalne kategorije.

Također, usvojen je zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde, da razmotri mogućnost da lijek tocilizumab, clexane i ostale lijekove koji se koriste u procesu liječenja teških kliničkih slika COVID-19 pacijenata, po hitnom postupku, uvrsti na listu lijekova u kućnom liječenju i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti BPK Goražde.

Kod razmatranja Inicijative za promjenu Ustava BPK Goražde , svojim zaključkom Skupština BPK Goražde zadužila je Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose, da zajedno sa Ustavnom i zakonodavno-pravnom komisijom, Stručnom službom Skupštine, sekretarom Skupštine i Vlade BPK Goražde provede proceduru za promjenu Ustava BPK Goražde.

Na današnjoj sjednici osim usvojenog  Zakona o izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima, Skupština BPK Goražde razmatrala je a potom i utvrdila i u proceduru javnih rasprava uputila nacrt Zakona o Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu te nacrt Zakona o nadležnostima organa vlasti BPK Goražde u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Javnu raspravu u Gradu Goražde i općinama Pale i Foča u FBiH, u roku od 60 dana, sprovest će Kantonalna uprava za civilnu zaštitu, u saradnji sa Ustavnom i zakonodavno-pravnom komisijom Skupštine BPK Goražde.

Kod razmatranja tačke dnevnog reda izbori i imenovanja, Skupština BPK Goražde usvojila je odluku o razrješenju predsjednika Ustavne i zakonodavno-pravne komisije Skupštine BPK Goražde, Odluku o razrješenju predsjednika Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu, kulturno-historijsko naslijeđe, sport i informisanje te Odluku o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine BPK Goražde.

Na današnjem zasjedanju razmatran je i prijedlog Strategije razvoja sporta BPK Goražde,“ Sport kakav trebamo“ koji nije dobio potreban broj glasova za konačno usvajanje. Usvojen je  zaključak kojim se traži da se odmah, u saradnji sa Gradom Goražde, započne obnova i prilagođavanje uslova u svlačionicama i drugim prostorijama potrebnim za ispunjavanje uslova za igranje u Premijer ligi i Prvoj ligi Federacije.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Direkcije za ceste BPK Goražde za 2020.godinu te  Izvještaj o dodijeljenim koncesijama i efektima od dodjeljnih koncesija nije  takođe dobio potrebnu većinu.

Kada je riječ  o Izvještajo o dodijeljenim koncesijama i efektima od dodijeljnih koncesija, Skupština BPK Goražde usvojila je zaključak kojim izražava nezadovoljstvo finansijskim efektima od koncesionih naknada iz Izvještaja o efektima od koncesija za 2019.godinu, te predlaže Vladi BPK Goražde, da organizuje sastanke sa koncesionarima sa mogućnosti izmjene ugovora. Također, ovim zaključkom zadužena je Vlada BPk Goražde, da putem Ministarstva za privredu BPK Goražde , u skladu sa zakonom, imenuje privremenu Komisiju za koncesije, te raspiše javni konkurs za izbor i imenovanje nove komisije za koncesije, a da do konačnog imenovanja komisije, u privremenu komisiju imenuje lica koja imaju stručne i druge reference, kako bi na kvalitetan i zakonit način provodili postupke dodjele koncesija te vršili analizu efekata njihove dodjele.

Do kraja zasjedanja, razmatran je a potom i usvojen Izvještaj Nezavisnog odbora za period 01.08.2020-31.01.2021.godine te primljena k znanju Informacija o uspostavi Registra udruženja građana na području BPK Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.