• OBJAVLJENO: 31.05.2022.
24. sjednica
Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

D n e v n i   r e d

1. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o inspekcijama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde – skraćeni postupak,

2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde – skraćeni postupak,

3. Nacrt Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom,

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana upravljanja otpadom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 2022.-2027. godina,

5. Prijedlog Odluke o osnivanju Turističke organizacije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Projekat izgradnje stambeno-poslovnog objekta „Lamela L“ u Goraždu,

7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022. godinu i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022. godinu,

8. Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 01.01-31.12.2021. godine,

9. Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve iz Budžeta Bosansko-porinjskog kantona Goražde, za period 01.01. do 31.12.2021. godine,

10. Izvještaji o izvršenju sankcija organa iz člana 3. Zakona o izvršenju sankcija u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 4/21),

11. Izvještaj o realizaciji planiranih zadataka iz Programa razvoja i zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 2021.-2026. godine, u 2021. godini,

12. Izvještaj o izvršenju finansijskog plana rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 01.01.-31.12.2021. godine,

13. Godišnji operativni i finansijski izvještaj o radu JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za 2021. godinu,

14. Izvještaj o izvršenju operativnog i finansijskog plana rada JZU Kantonalna bolnica Goražde, sa obrascima godišnjeg obračuna, za period 01.01.-31.12.2021. godine,

15. Izvještaj o radu JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, za period 01.01.-31.12.2021. godine,

16. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, za period 01.01.-31.12.2021. godine,

17. Izvještaj o radu i poslovanju Kantonalne uprave za šumarstvo Goražde, za period 01.01.-31.12.2021. godine,

18. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021. godinu,

19. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021. godinu,

20. Izvještaj o radu Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave za 2021. godinu,

21. Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2021. godinu,

22. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021. godinu,

23. Izvještaj o radu Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021. godinu,

24. Izvještaj o radu Arhiva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021. godinu,

25. Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara, za period 01.01.-31.03.2022. godine,

26. „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 24.redovnoj sjednici usvojila je Nacrt Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, te ga uputila u javnu raspravu koja će se u roku od 30 dana održati u sve tri lokalne zajednice u sastavu Kantona.

Prema uvodnom obrazloženju premijerke BPK Goražde Aide Obuće, razlozi za donošenje novog zakona sadržani su u potrebi daljeg razvoja i unaprjeđenja socijalnih prava građana ovog kantona, a posebno na poboljšanju demografske slike, odnosno povećanju nataliteta u Bosansko-podrinjskom kantona Goražde. U tom kontekstu, novim zakonskim rješenjima u dijelu zaštite porodice sa djecom te zaštite materinstva, predložena su značajna povećanja novčanih naknada i novčanih pomoći te proširen dosadašnji obim prava prevashodno porodilja, kako onih u radnom odnosu tako i onih koje to nisu.

Nacrt predmetnog zakona je pripremljen u skladu sa reformskim opredjeljenjem u socijalnom sektoru i preporuci Komiteta UN za prava djece, kojom Komitet preporučuje da država ugovornica obrati naročitu pažnju na punu implementaciju člana 4. Konvencije o pravima djeteta utvrđivanjem prioritetnih budžetskih stavki kako bi se osigurala implementacija ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava djece, naročito djece siromašnih porodica, te u skladu sa članom 16. Revidirane Evropske socijalne povelje koja se odnosi na porodične beneficije, istaknuto je tom prilikom.

Poslanici u Skupštini BPK Goražde jednoglasno su, po skraćenom postupku, usvojili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, kojim se postojeći zakon usklađuje sa federalnim zakonima u oblasti boračko-invalidske zaštite, ali i poboljšava sam tekst važećeg Zakona u skladu sa uočenim nedostacima u njegovoj primjeni. Jedna od novina u ovom zakonu je uvođenje supružnika demobilisanih boraca u pravo na egzistencijalnu naknadu,  te djece šehida i poginulih branilaca, koja su imala pravo na porodičnu invalidninu a koja su po ranijem zakonskom rješenju nakon prestanka primanja porodične invalidnine i navršenih 25 godina života, gubili prava. Također, zakonskim rješenjem na nivou FBiH stvorena je obaveza svim kantonima  donošenje podzakonskih akata  koji će prilikom zapošljavanja u institucije čiji je osnivač kanton ili federacija osigurati direktnu prednost pri zapošljavanju boračke populacije.

Po skraćenom postupku usvojen je i Zakon o dopuni Zakona o inspekcijama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Nakon uvodnog obrazloženja resornog ministra urbanizma i predstavnika firme „ENOVA“, Skupština BPK-a Goražde usvojila danas Plan upravljanja otpadom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 2022-2027. godinu.

Po davanju saglasnosti na Odluku o izmjena i dopunama, usvojen je i Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022. godinu.

Saglasnost Skupštine dobio je Projekat izgradnje stambeno-poslovnog objekta „Lamela L“ u Goraždu, kao i Odluka o osnivanju Turističke organizacije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

U nastavku sjednice, razmatrani su i usvojeni izvještaji o izvršenju Budžeta i utrošku tekuće budžetske rezerve iz Budžeta Bosansko-porinjskog kantona Goražde, za period 01.01. do 31.12.2021. godine, izvještaji o izvršenju sankcija organa iz člana 3. Zakona o izvršenju sankcija u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, te Izvještaj o realizaciji planiranih zadataka iz Programa razvoja i zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 2021-2026. godine, u 2021. godini.

Skupština je takođe razmatrala i usvojila Izvještaj o izvršenju finansijskog plana rada Zavoda zdravstvenog osiguranja, kao i godišnje operativne i finansijske izvještaje o radu JU Zavod za javno zdravstvo, JZU Kantonalne bolnice Goražde i JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2021. godinu.

Pozitivnim su ocijenjeni i izvještaji o radu za prošlu godinu kantonalnih uprava za šumarstvo, inspekcijskih poslova i civilne zaštite, te Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave, Agencije za privatizaciju, Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, Direkcije robnih rezervi i Arhiva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.