• OBJAVLJENO: 30.12.2022.
1. sjednica
U iznosu nešto većem od 10 miliona maraka usvojena Odluka o privremenom finansiranju BPK Goražde za prva tri mjeseca 2023. godine

D n e v n i   r e d

1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon – skraćeni postupak,

2. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period od 01.01.-31.03.2023. godine,

3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-31.03. 2023. godine

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja JZU „Kantonalna bolnica Goražde“,

5. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, sa obrazcima godišnjeg obračuna za 2021. godinu, odlukama Upravnog odbora o usvajanju istih kao i Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja na dan 31.12.2021. godine od strane ovlaštenog revizora,

6. Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-30.06.2022. godine,

7. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde za 2021. godinu,

8. Izvještaj o radu JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. za period 01.01.-31.12.2021. godine i Godišnji obračun JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. za period 01.01.-31.12.2021. godine,

9. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, za period 01.01.-31.12.2021. godine,

10. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021. godinu,

11. Izvještaj o radu Službe za odnose s javnošću Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-31.12.-2021. godine,

12. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period 01.02.2022.-31.07.2022. godine,

13. Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 01.04.2022.-30.06.2022. godine,

14. Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 01.07.2022.-30.09.2022. godine,

15. Izvještaj o provedenim aktivnostima na izgradnji, održavanju, sanaciji i rekonstrukciji regionalnih cesta i mostova na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2021. godini,

16. Informacija o stanju RTV – predajnika, repetitora i RTV opreme u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa posebnim akcentom modernizacije postojećih i izgradnju novih predajnika i opreme za 2021. godinu,

17. Informacija o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021. godinu,

18. Informacija o stanju šuma na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-31.12.2021. godine,

19. „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative.

Skupština Bosansko – podrinjskog kantona Goražde održala je danas 1.  redovnu sjednicu na kojoj se pred zastupnicima našao obiman dnevni red.

U predloženi dnevni red za prvu redovnu sjednicu Skupštine BPK naknadno je uvršten prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje BPK za 2023 i prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izvršavanju finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde za 2023 godinu, koje su bez diskusije usvojene.

Usvojen je  i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon, kao i Odluka o privremenom finansiranju Bosansko –podrinjskog kantona Goražde za period 1. januar  – 31 mart. 2023 godine.

Također, na današnjoj sjednici usvojena je i  Odluka o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za prva tri mjeseca 2023. godine, a saglasnost je data i na izmjenu osnivačkog akta Kantonalne bolnice koji se odnosi na izmjenu registrirane djelatnosti, jer se dodaje CT dijagnostika dok se druga izmjena odnosi na vrijednost kapitala koji se uvećava jer je izgrađen dijalizni centar, nabavljen CT aparat i druga oprema .

Nije usvojen Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra univerziteta u Sarajevu sa obrascima godišnjeg obračuna za 2021. godinu,  odlukama Upravnog odbora o usvajanju istih kao i Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskog izvješaja na dan 31. decembar 2021. godine od strane ovlaštenog revizora.

Na sjednici je razmatran Izvještaj o radu i poslovanju JP Bosansko –podrinjske šume za 2021. Nakon diskusije, izvještaj nije dobio potrebnu većinu, ali je usvojen zaključak kojim se traži od Nadzornog odbora i uprave preduzeća da se zaustave svi konkursi koja se odnose na nova zapošljavanja te da kantonalna Skupština traži od Nadzornog odbora i uprave preduzeća da se zaustave svi oglasi, tenderske procedure i aktivnosti koje se odnose na stvaranje novih obaveza, kao i potpisivanje novih ugovora vezanih za poslovanje u 2023 godini.

Usvojen je izvještaj o radu JP RTV BPK za 2021 godinu kao i godišnji obračun ovog javnog preduzeća, Izvještaj o radu Službe za odnose s javnošću BPK Goražde, dok Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Centar za socijalni rad“ i Direkcije za ceste“ nije dobio potrebnu većinu.

Potrebnu većinu dobili su izvještaji o radu Nezavisnog odbora za period 01.02.2022-31.07.2022, Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 01.07.2022-30.09.2022.godine te Izvještaj o provedenim aktivnostima na izgradnji, održavanju, sanaciji i rekonstrukciji regionalnih cesta i mostova na području BPK Goražde za 2021.godinu.

Do kraja zasjedanja, Skupština BPK Goražde primila je k znanju i nekoliko informacija, a to su Informacija o stanju RTV predajnika, repetitora i RTV opreme u vlasništvu BPK Goražde s posebnim akcentom na modernizaciju postojećih i izgradnju novih predajnika i opreme za 2021.godinu, Informaciju o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području BPK Goražde za 2021.godinu te Informaciju o stanju šuma na području našeg kantona za period 01.01-31.12.2021.godine.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.