• OBJAVLJENO: 16.04.2021.
31.vanredna sjednica
Utvrđeni amandmani na Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2021-2026.godine

D n e v n i  r e d

 1Odluka o utvrđivanju Amandmana na Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2021-2026.godine.

Uvodno obrazloženje po prvoj tačci dnevnog reda dala je premijer Aida Obuća, nakon čega je donesen s lj e d e ć a:

O D L U K A

o utvrđivanju Amandmana na Progrma razvoja zaštite i spašavanja

ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za  period 2021-2026 godine

Član 1.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrđuje Amandman na Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća BPK-a Goražde za period 2021-2026 godine kako slijedi:

 Na strani 52 u dijelu tabela Sredstva za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća (KM)  iz Budžeta BPK-a Goražde u koloni godine 2021 se mijenja iznos kako slije

OPIS 2021.
Budžet BPK-a* 39.919.000,00
Za zaštitu i spašavanje  0,5 %  od budžeta 199.595,00

Na strani 52 u dijelu Struktura finansijskih sredstava akumuliranih po izvorima i godinama u koloni: akumulirana sredstva do 31.12.2020. godine i koloni: 2021 se mijenja iznos kako slijedi

 

IZVORI SREDSTAVA

Akumulirana sredstva  do 31.12.2020.
2021. 2025.
1 2 3 7
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 504.143,51 200.000,00 34.143,51
Naknada od osiguranja za vatrogasne postrojbe 10.785,51  

11.834,21

 

1.600,00

Red. Budžetska sredstva 199.595,00 278.729,30
UKUPNO: 514.929,02 441.429,21 314.472,81

Na strani 52 u dijelu Struktura finansijskih sredstava od namjenskih (tekućih i  akumuliranih) do redovnih budžetskih sredstava po godinama u koloni: akumulirana sredstva do 31.12.2020. godine i koloni: 2021 se mijenja iznos kako slijedi

 

IZVORI SREDSTAVA

Akumulirana sredstva do 31.12.2020.
2021. 2025.
1 2 3 7
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća Tekuća sredstva 73.878,00 100.000,00
Akumulirana sredstva 504.143,51 200.000,00 34.143,51
Red. proračunska sred. 199.595,00 278.729,30  
Naknada za vatrogasne postrojbe 10.785,51 11.834,21 1.600,00
UKUPNO: 514.929,02 485.307,21 414.472,81

Na strani 53 u dijelu 6.2. Očekivani troškovi stav 5 mjenja se i glasi:

Za realizaciju Programa razvoja  kao strateškog dokumenta u periodu od 5 godina, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.220.814,31 KM i ista obuhvataju:

  • redovna budžetska sredstva u iznosu od 1.255.658,59 KM,
  • procjenu ostvarenja namjenskih prihoda za 5 godina u iznosu od 450.226,70 KM,
  • akumulirana namjenska sredstva (ostvarena a ne utrošena u prethodnim godinama do 2020. godine) u iznosu od 514.929,02KM.

Obrazloženje: Usvajanjem Budžeta BPK-a Goražde za 2021 godinu došlo je do promjene iznosa koji je bio u dokumentu okvirnog budžeta BPK-a Goražde za period 2021-2023, a              kako je primjena ovog Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća BPK-a Goražde za period 2021-2026. godine  od 2021.godine, smatramo da se podaci u ovom dokumentu trebaju ažurirati s obzirom da je u momentu slanja ovog dokumenta bila Odluka o privremenom finansiranju.

  1. Strana 54 Okvirni plan utroška sredstava po programima za period 2021-2025. godine
PROGRAM. ZADATAK NAZIV
PROGRAMA 2021. 2025.
Prevencija prirodnih i drugih nesreća

 

Redovna budžetska sredstva  (20 %) 39.919,00 55.745,86
Sredstva posebne naknade (20 +20%) 54.775,60 26.828,70
A. UKUPNO 94.694,60 82.574,56
Provođenje hitnih mjera zaštite i spašavanje i saniranje nastalih šteta Redovna budžetska sredstva- (30 %) 59.878,50 83.618,79
Sredstva posebne naknade (45+ 25%) 108.469,50 40.364,58
B. UKUPNO 168.348,00 123.983,37
Opremanje struktura civilne zaštite Redovna budžetska sredstva (40%) 79.838,00 111.491,73
Sredstva posebne naknade (30+50%) 96.939 60.243,05
C. UKUPNO 176.777,00 171.734,78
Obučavanje i vježbe struktura civilne zaštite Redovna budžetska sredstva (10%) 19.959,50 27.872,93
Sredstva posebne naknade (5+5%) 13.693,90 6.707,17
D. UKUPNO 33.653,40 34.580,10
Redovna proračun. sredstva 0 0
Zaštita od požara i vatrogastvo Sredstva posebne naknade od osiguranja 11.834,21 1.600,00
E. UKUPNO 11.834,21 1.600,00
UKUPNO   485.307,21 414.472,81

Član 2.

Predloženi  Amandman  postaje  sastavni  dio  Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća BPK-a Goražde za period 2021-2026. godine.

 Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

         


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.