• OBJAVLJENO: 30.04.2021.
86.sjednica
Data saglasnost za potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje zapisnika sa 85. redovne i 20.  telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti ministru za donošenje Godišnjeg plana gospodarenja privatnim šumama za 2021.godinu;

2.2. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za  2020.godinu;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača (otvoreni postupak) za izvođenje radova na modernizaciji regionalne ceste R 448, Hrenovica-Goražde-Potkozara, dionica Višegradska ulica – Rorovi;

2.4. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača (otvoreni postupak) za izvođenje radova na modernizaciji regionalne ceste R 448a, Osanica-Ilovača-Prača, dionica Orahovice-Zorovići;

2.5. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača (otvoreni postupak) za izvođenje radova na modernizaciji regionalne ceste R 448a, Osanica-Ilovača-Prača, dionica Brzača-Gošić Polje;

2.6. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača (otvoreni postupak) za izvođenje radova na modernizaciji regionalne ceste R 448a, Osanica-Ilovača-Prača, dionica Pijesak-Ilovača.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru da zaključi Ugovor o djelu;

3.2. Rješenje o imenovanju Komisije koja bi provela nadzor nad poslovanjem Komore magistara farmacije BPK Goražde;

3.3. Zaključak o razmatranju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevo za 2020.godinu;

3.4. Odluka o isplati novčanih sredstava JZU Kantonalnoj bolnici Goražde, na ime Zahtjeva broj: 01-1941/21 od 26.04.2021.godine (III Privremena situacija), ispostavljena od „Kaja Company“   d.o.o. Goražde, na ime izvođenja radova na dogradnji, rekonstrukciji i adaptaciji prostora za potrebe  uspostave Dijaliznog centra Goražde pri JZU Kantonalnoj bolnici Goražde;

3.5. Odluka o prijedlogu kandidata za poziciju člana Upravnog odbora Univerzitetsko Kliničkog centra Sarajevo, sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Zaključak o prihvatanju Informacije Ministarstva.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime obilježavanja „Dana šehida“ u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2021.godinu;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime plaćanja naknade o razrezu poreza na naslijeđe i poklon radi uknjižbe vlasništva;

4.3. Odluka o davanju saglasnosti za uknjižbu u vlasništvo stana poklonoprimcu dijetetu bez oba roditelja Cagara Admiru u stambeno-poslovnom objektu „Lamela-H“.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Prijedlog Pravilnika o službenoj legitimaciji inespektora za obrazovanje u BPK Goražde kao i prijedlog Zaključka;

5.2. Zaključak o davanju saglasnosti ministru na potpisivanje Ugovora o sufinansiranju rada Resursne sobe i osposobljavanju i rad sa djecom sa potreškoćama u učenju i upešću u cilju ranog rasta i razvoja;

5.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocu sportskih djelatnosti na nivou BPK-a Goražde za dodatne programa;

5.4. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Ugovora o kupovini knjiga sa Glavaš Vlatkom iz Bugojna;

5.5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora  za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

6.1. Odluka o odobravanju prenosa sredstava s posebnog namjenskog podračuna „za vodne naknade“;

6.2. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec april 2021.godine.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

7.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru da zaključi Ugovor o djelu.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

8.1. Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde za period 01.01.-31.03.2021.godine.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

9.1. Odluka o prijedlogu kandidata za poziciju člana Upravnog odbora PIO/MIO, sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Zaključak o prihvatanju Informacije Ministarstva;

9.2. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU „Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde“.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Odluka o imenovanju direktora Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde;

10.2. Izvještaj o radu Arhiva BPK Goražde za 2020.godinu;

10.3. Izvještaj o radu Direkcije robih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020.godinu;

10.4. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2020.godinu;

10.5. Zahtjev za imenovanje članova Savjetodavnog tijela Kolegija za evropske integracije;

10.6. Rješenje o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje Gender Akcionog plana Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za period 2021 – 2024. godine;

10.7. Mišljenje na Nacrt Zakona o zaštiti zraka;

10.8. Zaključak o izmjeni Zaključka broj: 03-04-542/21 od 08.04.2021.godine.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

11.1. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o korištenju motornih vozila za službene potrebe Kantonalne uprve civilne zaštite i Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde;

11.2. Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća za 2020.godinu.

12. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

12.1. Očitovanje po Zaključku Vlade BPK-a Goražde, broj: 03-13-551/21 od 08.04.2021.

13. Tekuća pitanja.

Informacija sa sjednice:

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 86.redovnoj sjednici dala je saglasnost ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Ugovor se donosi na period od dvije godine od dana potpisivanja i rezultat je pregovora resornog ministarstva i Samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja.

Ministarstvo za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobilo je saglasnost za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača (otvoreni postupak) za izvođenje radova na modernizaciji regionalne ceste R 448, Hrenovica-Goražde-Potkozara, dionica Višegradska ulica – Rorovi, kao i regionalne ceste R 448a, Osanica-Ilovača-Prača, na dionicama Orahovice-Zorovići; Brzača-Gošić Polje i Pijesak-Ilovača, ukupne vrijednosti 920.000 KM.

Vlada je primila k znanju Informaciju o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti Uprave policije za period 01.01-31.03.ove godine, te usvojila Izvještaj Kantonalne uprave za civilnu zaštitu o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća za 2020.godinu. Saglasnost Vlade dobio je i Pravilnik o korištenju motornih vozila za službene potrebe Kantonalne uprave i Štaba civilne zaštite BPK Goražde, a Ministarstvo za unutrašnje poslove dobilo je odobrenje da Zavodu za javno zdravstvo BPK Goražde ustupi motorno vozilo na privremeno korištenje.

Vlada nije imala primjedbi na predloženi tekst Nacrta Zakona o zaštiti zraka koji je utvrdila Vlada Federacije BiH.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje mlade, nauku, kulturu i sport, donesen je Pravilnik o službenoj legitimaciji inspektora za obrazovanje u BPK Goražde.

Ministar za obrazovanje dobio je saglasnost za potpisivanje Ugovora o sufinansiranju rada Resursne sobe i osposobljavanju i rad sa djecom sa poteškoćama u učenju i učešću u cilju ranog rasta i razvoja sa JU za predškolski odgoj i obrazovanje, u iznosu od 30.000 KM.

Vlada je razmatrala i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevo za 2020.godinu i bez primjedbi uputila ga Skupštini BPK u dalju proceduru.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca BPK Goražde odobrena su sredstva za obilježavanje „Dana šehida“ u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2021.godinu. Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti za uknjižbu u vlasništvo stana poklonoprimcu, djetetu bez oba roditelja u stambeno-poslovnom objektu „Lamela-H“ kao i Odluka o plaćanju naknade o razrezu poreza na naslijeđe i poklon radi uknjižbe ovog vlasništva.

Na današnjoj sjednici, Vlada je razmatrala i Skupštini BPK Goražde u dalju proceduru uputila  izvještaje o radu i finansijskom poslovanju za 2020.godinu: Direkcije za ceste, Direkcije robnih rezervi, Arhiva  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći.

Nakon provedene procedure, Vlada je predložila kandidate za pozicije člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje i  člana Upravnog odbora Univerzitetsko Kliničkog centra Sarajevo, s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Usvojena je takođe i Odluka o imenovanju novog direktora Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde, a sekretar Vlade predložen je za člana Savjetodavnog tijela Kolegija za evropske integracije Direkcije za evropske integracije BiH.

Vlada je danas imenovala i Koordinaciono tijelo za praćenje Gender Akcionog plana Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za period 2021 – 2024. godine, a njegovi zadaci i obaveze resornih ministarstava utvrđeni su ovim planom.                                                                 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.