• OBJAVLJENO: 10.05.2021.
87.sjednica
Ministru obrazovanja data saglasnost za potpisivanje ugovora o dodjeli studentskih stipendija za studijsku 2020/2021.godinu

D n e v n i  r e d

 1Razmatranje zapisnika sa 86. redovne i 32.vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija profitne marže za šesto polugodište, privrednom društvu „Hošo-Transposrt“ d.o.o. Goražde;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija profitne marže za četvrto polugodište, JZU Apoteka „9.maj“ d.o.o. Goražde;

2.3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Kantonalne uprave za šumarstvo BPK-a Goražde za 2020.godinu;

2.4. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija profitne marže petog dijela, „Pobjeda-Rudet“ d.d. Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Odluka o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba;

3.2. Zaključak o razmatranju Izvještaja o izvršenju  operativnog  i finansijskog plana rada JZU Kantonalna bolnica Goražde, za period 01.01.-31.12.2020.godine;

3.3. Godišnji operativni i finansijski izvještaj o radu JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, za 2020.godinu;

3.4. Odluka o davanju saglasnosti na raspodjelu 500 higijensko-prehrambenih paketa za najugroženije socijalne kategorije stanovništva.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

 4.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama Programa utroška sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda 614 200 (KAM 001)-Tekući transfer pojedincima – isplata stipendija za 2021.godinu;

4.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama Programa utroška sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda 614 200 (KAM 002) – Tekući transferi pojedincima – ostalo za 2021.godinu;

4.3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Kriterija za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za 2020/21 studijsku godinu, broj: 03-11-390/21 od 12.03.2021.godine;

4.4. Zaključak o utvrđivanju Konačne liste za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za studijsku 2020/21.godinu

4.5. Zaključak o davanju saglasnosti Ministru za potpisivanje Ugovora o dodjeli studentkih stipendija sa studentima koji se nalaze na Konačnoj listi za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za studijsku 2020/21;

4.6. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Tekući transfer za kulturu za 2021.godinu;

4.7. Odluka o davanju saglasnosti na Porogram utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva sa ekonomskog koda 614 300 (JAN 001) – Tekući transfer za mlade za 2021.godinu;

4.8. Zaključak o utvrđivanju  Konačnog Plana raspodjele sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstičke obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu Redovni programi – kvalitetni sport (priprema i takmičenja), kantonalni savezi, sport lica sa invalititetom.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

5.1. Izvještaj o izvršenju budžeta BPK-a Goražde za period januar-decembar 2020.godine;

5.2. Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve BPK-a Goražde za period januar – decembar 2020.godine.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

6.1. Mišljenje o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH                         

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Zahtjev za davanje saglasnosti  za prijem  1 osobe sa SSS na određeno vrijeme –Skupština Kantona.

7.2. Izmjena Sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i Republice Slovenije, mišljenje, traži se;

7.3. Dopis Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Općine Foča u FBiH.

8. Tekuća pitanja.

Informacija sa sjednice:

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 87.redovnoj sjednici utvrdila je Konačnu listu za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za studijsku 2020/2021.godinu.

U ovoj studijskoj godini stipendirat će se 181 student, za što će biti izdvojeno 176.890 KM, a ministar za obrazovanje dobio je od Vlade saglasnost i za potpisivanje Ugovora o dodjeli studentskih stipendija sa studentima koji se nalaze na danas usvojenoj listi.

Prije toga, Vlada je usvojila izmjene programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na ekonomskim kodovima: Tekući transferi pojednicima-isplata stipendija i Ostalo za 2021. godinu kako bi se stvorile pretpostavke za povećanje sredstava predviđenih za stipendiranje studenata.

Usvojeni su takođe i programi utroška sredstava u budžetu ovog ministarstva na ekonomskim kodovima: Tekući transfer za kulturu i Tekući transfer za mlade u iznosima od 40.000 i 10.000 KM, kao i Konačni Plan raspodjele sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu Redovni programi – kvalitetni sport (priprema i takmičenja), kantonalni savezi, sport lica sa invalititetom, u ukupnom iznosu od 361.266 KM.

Nakon razmatranja, Vlada je usvojila izvještaje o izvršenju Budžeta i o utrošku tekuće budžetske rezerve BPK-a Goražde za period januar – decembar 2020.godine te ih uputila u skupšinsku proceduru.

U skupštinsku proceduru, nakom razmatranja, proslijeđeni su operativni i finansijski izvještaji o radu Kantonalne uprave za šumarstvo BPK-a Goražde, JZU Kantonalna bolnica Goražde i JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde za 2020.godinu.

Nakon razmatranja Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH, Vlada je prihvatila mišljenje Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose kao svoje i uputila ga Skupštini BPK u dalju proceduru.

Usvojena je Odluka o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba, te data saglasnost za isplatu subvencija profitne marže za tri firme s područja BPK u skladu sa Ugovorom o poslovnoj saradnji za plasiranje linije finansiranja, uz subvencioniranje dijela profine marže za privredna društva i obrtnike koji posluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zaključenim između Vlade BPK i BBI banke d.d. Sarajevo.

Na kraju sjednice, Vlada je usvojila zaključak da se privrednom društvu Ginex uputi dopis sa molbom da u skladu sa svojim mogućnostima i ove godine sponzoriše sportske klubove s područja našeg kantona.

U drugom zaključku, Vlada je prvi dan Ramazanskog bajrama 13. maj, proglasila neradnim danom, dok će se drugi dan Bajrama, onima koji praznuju, odbiti od godišnjeg odmora.                                 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.