• OBJAVLJENO: 09.06.2021.
90.sjednica
Vlada BPK Goražde i dalje insistira na postizanju dogovora sa Nezavisnim strukovnim sindikatom uposlenih u zdravstvu BPK kako bi se poboljšali uslovi rada zdravstvenih radnika

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

1.1. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Skupštine J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde, Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Skupštine J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde i Zaključak o raspisivanju ponovnog Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupštine J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

2.1. Prijedlog JU Upravnog odbora Centra za socijalni rad BPK Goražde o dobrovoljnom sprovođenju/izvršenju Presude Kantonalnog suda u Goraždu broj: 05-04-464/21 od 10.05.2021.godine.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

3.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za boračka pitanja da potpiše Ugovor o djelu sa Ramić Enisom iz Goražda.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

4.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru da zaključi Ugovor o djelu sa Helać Alminom,dipl.ing.građ. stalnim sudskim vještakom građevinske struke iz Goražda.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

5.1. Zaključak o davanju saglasnosti Kantonalnom tužilaštvu za zaključivanje Ugovora o djelu. 

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

6.1. Odgovori na poslanička pitanja;

6.2.Formiranje Mirovnog vijeća;

6.3. Program Obilježavanja Manifestacije Grebak put života;

6.4. Pružanje pravne pomoći od strane Kantonalnog pravobranilaštva;

6.5. Žalba Dedović Memsuda i dopis od strane direktora;

6.6. Dopisi;

6.7. Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći;

6.8. Zaključak o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o djelu.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

7.1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu BPK Goražde;

7.2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o nadležnostima organa vlasti BPK-a Goražde u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

8. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Esada Kanlića, objedinjene su tačke tačke 2.1. i 6.4., jer tretiraju istu materiju.

Na prijedlog sekretara Vlade Emira Sijerčića, podtačka 6.6. se povlači.

Informacija sa sjednice

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 90. redovnoj sjednici održanoj danas, na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde, utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila  prijedloge  Zakona o Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitiu BPK Goražde i Zakona o nadležnostima organa vlasti BPK Goražde u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Kada je riječ o prijedlogu Zakona o Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu BPK Goražde,osim usklađenosti sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća  i Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu u FBiH, njegovim usvajanjem stvorile bi se pretpostavke da se na jedan potpun, sveobuhvatan i jedinstven način regulira područje civilne zaštite, jer civilna zaštita u cjelini bi trebala biti u funkciji zaštite ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Predložena zakonska rješenja, kako je istaknuto tom prilikom, imaju za cilj da doprinesu izgradnji i doradi sistema zaštite i spašvanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području našeg kantona, s posebnim akcentom na poduzimanje  neophodnih aktivnosti kako bi se zaštita od požara i vatrogastvo, kao sastavni dijelovi sistema, organizovali na što bolji i efikasniji način. U konačnici, to bi doprinijelo  boljem uspostavljanju sistema zaštite i spašavanja koji će moći u svim segmentima uspješno funkcionirati, odnosno obezbijediti adekvatno izvršavanje zadataka u najsloženijim uslovima rada te uvezivanju u jedinstveni sistem zaštite i spašavanja FBiH.

Na današnjoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Program obilježavanja manifestacije „Grebak-put života“ u BPK Goražde za 2021.godinu. Program manifestacije čije održavanje je planirano u periodu  od 08.06.-12.06.2021.godine, započeo je obilaskom mezarja Hasana Turčala Brzog i saboraca u Pazariću, a u nastavku obilježavanja bit će upriličen i Planinarski pohod „Grebak-put života“ 2021.godina, te obilazak mezarja i polaganje cvijeća na spomen obilježju Grebak. Centralna manifestacija će se održati u Orahovicama 12. juna 2021.godine.

Razmatrajući zahtjev Nezavisnog strukovnog sinidkata radnika u zdravstvu BPK Goražde o formiranju Mirovnog vijeća u cilju postizanja sporazuma o potpisivanju kolektivnog ugovora, Vlada BPK Goražde smatra da nisu ispunjeni uslovi za formiranje istog, jer nisu isrpljeni svi zakonom propisani koraci koji bi doprinijeli postizanju dogovora.

Uvažavajući zasluge svih uposlenika u zdravstvu, doktora medicine, zdravstvenih radnika i svih onih zaposlenih u zdravstvu koji su doprinijeli u borbi protiv pandemije virusa COVID-19, Vlada smatra da u skladu sa Zakonom o radu treba nastaviti pregovore kako bi se postigao konačan dogovor u cilju potpisivanja Kolektivnog ugovora kojim bi se obuhvatile sve kategorije zaposlene u zdravstvu BPK Goražde. U tom cilju, Vlada BPK Goražde je svojim zaključkom naložila pregovaračkom timu da insistira na nastavku pregovora, kako bi se dobili konkretni zahtjevi koji bi se  razmotrili  u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja BPK Goražde. Ujedno, ovim zaključkom Vlada je pozvala Sindikat da ispoštuje član 138 Zakona o radu imajući u vidu donesene presude o reprezentativnosti sindikata.

Vlada BPK Goražde i dalje insistira na postizanju dogovora kako bi se poboljšali uslovi rada zdravstvenih radnika u cilju pružanja boljih zdravstvenih usluga na području našeg kantona, istaknuto je tim povodom.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.